งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ การรับรองระดับความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ การรับรองระดับความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ การรับรองระดับความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกหัด การอบรม จากการศึกษาอาชีวะ หมายถึง

2 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ในประเทศ คุณวุฒิที่ดำเนินการ จัดการศึกษาวิชาชีพ ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา ของประเทศไทย หมายถึง

3 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ต่างประเทศ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ต่างประเทศ คุณวุฒิที่ดำเนินการ จัดการศึกษาวิชาชีพ ตามหลักสูตร ของต่างประเทศ หมายถึง

4 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หมายถึง การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หมายถึง การนำเอา คุณวุฒิ และผล การศึกษาวิชาชีพ จาก ต่างประเทศ มาขอเทียบ คุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ ปวช. ปวส. ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษา ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษา

5 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ องค์ประกอบในการเทียบคุณวุฒิ 1. สถาบัน และหลักสูตร ได้รับการรับรองถูกต้อง 2. พื้นความรู้เดิมก่อนศึกษาหลักสูตร ที่มาขอเทียบ 3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 4. ระบบการศึกษา 5. หลักสูตร

6 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com องค์ประกอบในการเทียบคุณวุฒิการศึกษา 6. รายวิชาที่ศึกษา 7. จำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร 8. ระยะเวลาที่ศึกษา ตลอดหลักสูตร 9. ผลการศึกษาตามระเบียบ และเงื่อนไขตาม หลักสูตร โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และ มาตรฐานการอาชีวะฯ ไม่น้อยกว่า 70%

7 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน เป็นกรรมการและเลขา เลขาธิการ สอศ. เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการเทียบ คุณวุฒิ มี ไม่น้อยกว่า 7 คน ใช้เวลา 90 วันใน การเทียบวุฒิ ( ต่อได้ไม่เกิน 60 วัน )


ดาวน์โหลด ppt พ. ร. บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ การรับรองระดับความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google