งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proposal : Teaching & Media Evaluation  Login Page [1] & Main Page [2] o Grade Report Page [3] o Teaching Evaluation [subject] o Media Evaluation [university]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proposal : Teaching & Media Evaluation  Login Page [1] & Main Page [2] o Grade Report Page [3] o Teaching Evaluation [subject] o Media Evaluation [university]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proposal : Teaching & Media Evaluation  Login Page [1] & Main Page [2] o Grade Report Page [3] o Teaching Evaluation [subject] o Media Evaluation [university]  Teaching Evaluation [subject] o Subject Listing [Click and Closed] o Teaching Evaluation form Page [4]  Media Evaluation [university] o Media Evaluation form Page [5] May 19,2013 http://www.thaiall.com/pptx/webdesign_eval.pptx  Admin Page  Manage subject and student Page [6]  Checking Report Page [7]  faculty and Teacher Report Page [8] 1

2 1. Login Page รหัสผู้ใช้ คือ รหัสนิสิต ที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัย เมื่อเป็นนิสิตแล้ว รหัสผ่าน คือ รหัสลับที่มีเพียงนิสิตที่ทราบ ซึ่ง ได้รับจากงานทะเบียนฯ 2

3 2. Main Page Media Evaluation Click Subject 1Closed Subject 2Closed Subject 3Click Grade Report Media Evaluation Click Subject 1Closed Subject 2Closed Subject 3Click Grade Report 3 พบหลังจาก login เข้าระบบสำเร็จแล้ว

4 3. Grade Report Page ผลการเรียนของนิสิต 4

5 4. Teaching Evaluation form page 5 แบบสอบถาม ทำวิชาละ 1 ชุดในภาค การศึกษานั้น

6 5. Media Evaluation form page 6 แบบสอบถาม ทำชุดเดียวต่อภาคการศึกษา

7 6. Manage Subject and Student Page 7 ข้อมูลวิชา ข้อมูลนักเรียน

8 7. Checking Report Page เป็นข้อมูลสำหรับติดตาม ให้นักศึกษาเข้า ประเมิน ให้ครบตามเป้าหมาย 8

9 8. Faculty and Teacher Report Page 9 ผลประเมินสำหรับอาจารย์แต่ละท่าน


ดาวน์โหลด ppt Proposal : Teaching & Media Evaluation  Login Page [1] & Main Page [2] o Grade Report Page [3] o Teaching Evaluation [subject] o Media Evaluation [university]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google