งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile.0819927223 PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile.0819927223 PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Information Technology for Administration)

2 Introduction to lecturer อาจารย์สอนหนังสือ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักเขียนโปรแกรม นักวิจัย คอลัมนิสต์

3 Agenda Group Project about Communication Skill for your organization present 16 June – E-Learning on moodle [PUBA 533, EDAT 527] E-book : Pdfcreator - Social media : https://twitter.com/thaiabc Facebook : Facebook spam : Blog composing : Youtube :

4 Resources

5 Group Project งานมอบหมาย ประเด็น การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ สื่อสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อเรียนรู้การใช้เครือข่ายสังคมให้เกิดประโยชน์แก่ องค์กร - เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม 1. ให้จัดทำคลิ๊ปงานกลุ่ม การทำให้คนกดไลค์แฟนเพจของ องค์กรเป็นล้าน เรื่อง " การทำให้คนกดไลค์แฟนเพจของ องค์กรเป็นล้าน " 2. หัวข้อนำเสนอในคลิ๊ป อย่างน้อยมีดังนี้ - วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องใช้สื่อเครือข่ายสังคม - วรรณกรรม หรือ good practice - วิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการทำงาน - ผลการทดลองดำเนินการในเครือข่ายสังคม - สรุปผล

6 Group Project 3. ข้อมูลทางเทคนิค - ความยาวคลิ๊ปไม่น้อยกว่า นาที กรณีกลุ่มละ คน - ส่งรายงาน powerpoint เย็บมุม และแปลงเป็น PDF ส่งเข้า group รายละเอียดคลุมเนื้อหาในคลิ๊ป นำเสนอ 5 นาที - ทุกกลุ่มให้มีผลงานเป็น page แสดงถึง ผลการทดลอง - ทุกคนในกลุ่มต้องมีบทพูดในคลิ๊ป - upload ไปที่ youtube แล้วส่งลิงค์เข้า FB Group


ดาวน์โหลด ppt EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile.0819927223 PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google