งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำกับดูแลเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Governance) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำกับดูแลเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Governance) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำกับดูแลเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Governance) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ จัดการความรู้. http://www.msit2005.mut.ac.th/msit_media/1_2549/ITE C2610/Lecture/

2 ธรรมาภิบาล (Good governance)  ธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง การ ปกครองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส คือ รวมสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรจะมีมาไว้รวมกัน หมด  http://www.drkanchit.com/ict_management/arti cles/ictmng2007100301.html ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์

3 การกำกับดูแลไอที / ธรรมาภิบาลไอที (Definitions of IT Governance)  IT Governance หมายถึง การใช้ไอทีเพื่อส่งเสริมให้เกิด การปกครองที่ดี การบริหารที่ดี  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับภายนอกหน่วยงาน  ก่อให้เกิดอำนาจ การควบคุม การยอมรับ บทบาท และ ความรับผิดชอบ  ก่อให้เกิดกระบวนการ และวิธีการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกล ยุทธ์

4 กรอบงานธรรมาภิบาลไอที โดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ 1. มีหน้าที่ รับผิดชอบหน่วยงาน 2. มีการริเริ่มในทางที่ถูกต้อง ที่จะลดความเสี่ยง และถูก กฎหมาย 3. มีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีความรู้ ความสามารถ 5. เป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ยั่งยืน 6. มีการประเมินตัวเอง ตามกรอบ หรือตัวบ่งชี้ที่กำหนด  http://www.drkanchit.com/ict_management/arti cles/ictmng2007100301.html

5 การกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) http://www.itgthailand.com/ ความต้องการขององค์กร มาตรฐานอุตสาหกรรม กฎระเบียบภายนอก การยอมรับ

6 กลุ่มของทางเลือกในการกำกับดูแล (Categories of Governance Alternatives)  ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของ โครงสร้างองค์กร  ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของ กระบวนการต่าง ๆ  ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของ ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล

7 เหตุผลว่าทำไมต้องมีการกำกับดูแล (Why Have Governance)  มีทรัพยากรไม่พอเพียงจนไม่สามารถทำตามสัญญา  ไม่สามารถส่งงานตามตารางเวลา  ขาดเป้าหมายการทำงานในแต่ละวัน  คุณภาพของโครงงานที่ส่งมอบลดลง  มีแนวโน้มว่าทำงานบนสิ่งที่ผิดพลาด  โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน  ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในการสื่อสารระหว่างไอที กับธุรกิจ

8 การเติมเต็มสัญญาที่ไอทีให้ไว้กับธุรกิจ (Fulfilling IT Promise to Business)  การตัดสินใจเกี่ยวกับไอที ต้องทำร่วมกัน  พัฒนาข้อตกลงบนความคาดหวัง และมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน  ช่วยผู้บริหารระดับสูงเข้าใจเรื่องต้นทุน และความเสี่ยง  ใช้ศักยภาพด้านไอที ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ  เฝ้ามองและวัดมูลค่าของการลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ทางเลือกของธรรมาภิบาลไอที (Governance Alternatives)  งบประมาณ (Budget)  โครงสร้างองค์กร (Organization)  การข้ามสายอาชีพ (Career crossover)  บทบาทของผู้บริหาร ( CIO-CEO)  การสื่อสาร ( Communicate/market/negotiate)  ตัวขับเคลื่อนการแข่งขัน ( Competitive enabler/driver)  การพัฒนาบุคลกร ( Education/cross-training)  การประสานงาน ( Liaison)  ตำแหน่งที่อยู่ (Location)  การวัดคุณค่า (Value measurement)  กระบวนการ (Procedure)

10 การพิจารณาผู้เข้ามาพัฒนาจากภายนอก (Outsourcing Considerations)  ร้องขอเอกสาร และตรวจสอบแหล่งอ้างอิง  วิเคราะห์จากหลายตัวเลือก และหลายแหล่ง  จัดทำสรุปผลการตัดสินใจในรูปเอกสาร  จัดทำตารางตัวชี้วัด (Decision Table)  เปิดใจคุยกัน  พัฒนาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนให้เป็นเครือข่ายที่ เข้มแข็ง

11 ข้อพึงระวังในการพิจารณาเลือกผู้เข้ามา พัฒนาจากภายนอก (Outsourcing Considerations)  อย่าซื้อเพราะราคาถูกเพียงอย่างเดียว  อย่าลืมตรวจสอบแหล่งอ้างอิง  อย่าลืมพิจารณาแผนในอนาคตกับความสมเหตุสมผล ของราคา  อย่าลืมจัดเตรียมแผนสำรอง  อย่าลืมสื่อสารกับคณะกรรมการ  อย่ามองข้ามการจัดการโครงการ  อย่าพิจารณาเพียงรายเดียว

12 หลักพิจารณาการให้ความสำคัญ จากผลกระทบ และความเป็นไปได้ ผลกระทบ ความเป็นไป ได้ ที่จะเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การกำกับดูแลเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Governance) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google