งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity)
เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้.

2 ความหมาย Strategic Alignment Maturity
= การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว ความหมายของ Maturity วุฒิภาวะ ความสมบูรณ์ เต็มที่ สุขงอม ถึงกำหนด MEGAUPLOAD.COM

3 ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) = ประสิทธิผล (Effectiveness) + คุณภาพ (Quality) เชื่อมระหว่าง Technology และ Business

4 ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี
ควรเข้าใจ ความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ ควรสอดคล้องกับ แผนยุทธวิธี (Tactical Plan) และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ควรเข้าใจถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

5 ระดับความสมบูรณ์ของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
กระบวนการเริ่มต้นหรือไม่วางแผน (Initial/Ad Hoc Process) ธุรกิจและไอทียังไม่ปรับเข้าหากัน มีช่องว่างระหว่างไอทีกับธุรกิจมาก กระบวนการที่ตกลงไว้ (Committed Process) องค์กรมีความเห็นตรงกันว่าจะปรับเปลี่ยนเข้าหากัน กระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Established Focused Process) จัดให้มีและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการพัฒนาและจัดการ (Improved/Managed Process) เสริมแนวความคิดของเทคโนโลยีในเชิงศูนย์กลางคุณค่า กระบวนการทำให้ดีที่สุด (Optimized Process) ร่วมกันปรับธุรกิจและแผนกลยุทธ์ด้านไอที มีช่องว่างระหว่างไอทีกับธุรกิจน้อย

6 การลู่เข้าของช่องว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของไอทีกับธุรกิจ
= การลู่เข้า

7 เกณฑ์ความสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ Strategic Alignment Maturity Criteria
การสื่อสาร (Communications) การวัดสมรรถนะ/คุณค่า (Competency/value measurements) การกำกับดูแล (Governance) การเป็นพันธมิตร (Partnerships) ขอบเขตและสถาปัตยกรรม (Scope and Architecture) ทักษะต่าง ๆ (Skills)

8 เกณฑ์ความสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การวัด ระเบียบวิธีการชัด กำกับดูแลคณะกรรมการ การสื่อสารมีประสิทธิผล ออกมาชัดแจ้ง สถานที่ การลงโทษ กระฉับกระเฉง

9 ขั้นการเปลี่ยนแปลงสู่ความสมบูรณ์
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เลือกและประเมินความสำเร็จตามเกณฑ์ กำหนดการดำเนินงาน และการจัดการโครงการ วิเคราะห์และให้ความสำคัญกับช่องว่าง เข้าใจการเชื่อมโยง กำหนดเป้าหมายและตั้งทีม

10 การบูรณาการโมเดลสมรรถนะที่สมบูรณ์ Capability Maturity Model Integration (CMMI)
CMMI is a process improvement approach whose goal is to help organizations improve their performance. CMMI can be used to guide process improvement across a project, a division, or an entire organization. CMMI in software engineering and organizational development is a process improvement approach that provides organizations with the essential elements for effective process improvement.

11 ระดับความสมบูรณ์ เชิงรุก

12 CMMI สนใจใน 3 พื้นที่ CMMI originated in software engineering but has been highly generalised over the years to embrace (ครอบคลุม) other areas of interest, such as the development of hardware products, the delivery of all kinds of services, and the acquisition of products and services. Product and service development — CMMI for Development (CMMI-DEV), Service establishment, management, and delivery — CMMI for Services (CMMI-SVC) Product and service acquisition (การได้มา) — CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ).

13 พื้นที่กระบวนการหลัก (Core Process Areas)
Abbreviation Name Area Maturity Level CAR 1. Causal (สาเหตุ) Analysis and Resolution Support 5 CM 2. Configuration Management 2 DAR 3. Decision Analysis and Resolution 3 IPM 4. Integrated Project Management Project Management MA 5. Measurement and Analysis OPD 6. Organizational Process Definition (ให้ความหมาย) Process Management OPF 7. Organizational Process Focus (จุดรวม) OPM 8. Organizational Performance Management OPP 9. Organizational Process Performance 4 OT 10. Organizational Training PMC 11. Project Monitoring and Control PP 12. Project Planning PPQA 13. Process and Product Quality Assurance QPM 14. Quantitative (เชิงปริมาณ) Project Management REQM 15. Requirements Management RSKM 16. Risk Management


ดาวน์โหลด ppt วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google