งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ จัดการความรู้. http://www.msit2005.mut.ac.th/msit_media/1_2549/ITE C2610/Lecture/

2 ความหมาย Strategic Alignment Maturity  ความหมายของ Strategic = กลยุทธ์  ความหมายของ Alignment = การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว  ความหมายของ Maturity  วุฒิภาวะ  ความสมบูรณ์  เต็มที่  สุขงอม  ถึงกำหนด MEGAUPLOAD.COM

3 ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  ประสิทธิผล (Effectiveness)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) = ประสิทธิผล (Effectiveness) + คุณภาพ (Quality)  เชื่อมระหว่าง Technology และ Business

4 ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี  ควรเข้าใจ ความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีสารสนเทศ กับธุรกิจ  ควรสอดคล้องกับ แผนยุทธวิธี (Tactical Plan) และ แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  ควรเข้าใจถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของเทคโนโลยี และ การประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

5 ระดับความสมบูรณ์ของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 1. กระบวนการเริ่มต้นหรือไม่วางแผน (Initial/Ad Hoc Process)  ธุรกิจและไอทียังไม่ปรับเข้าหากัน มีช่องว่างระหว่างไอทีกับ ธุรกิจมาก 2. กระบวนการที่ตกลงไว้ (Committed Process)  องค์กรมีความเห็นตรงกันว่าจะปรับเปลี่ยนเข้าหากัน 3. กระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Established Focused Process)  จัดให้มีและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของธุรกิจ 4. กระบวนการพัฒนาและจัดการ (Improved/Managed Process)  เสริมแนวความคิดของเทคโนโลยีในเชิงศูนย์กลางคุณค่า 5. กระบวนการทำให้ดีที่สุด (Optimized Process)  ร่วมกันปรับธุรกิจและแผนกลยุทธ์ด้านไอที มีช่องว่างระหว่าง ไอทีกับธุรกิจน้อย

6 การลู่เข้าของช่องว่างการปรับเปลี่ยนกล ยุทธ์ของไอทีกับธุรกิจ = การลู่เข้า

7 เกณฑ์ความสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ Strategic Alignment Maturity Criteria  การสื่อสาร (Communications)  การวัดสมรรถนะ / คุณค่า (Competency/value measurements)  การกำกับดูแล (Governance)  การเป็นพันธมิตร (Partnerships)  ขอบเขตและสถาปัตยกรรม (Scope and Architecture)  ทักษะต่าง ๆ (Skills)

8 เกณฑ์ความสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนกล ยุทธ์ ระเบียบ วิธีการชัด การสื่อสารมี ประสิทธิผล การ วัด กำกับดูแล คณะกรรมการ การ ลงโทษ ออกมาชัด แจ้ง กระฉับกระเฉ ง สถานที่

9 ขั้นการเปลี่ยนแปลงสู่ความสมบูรณ์ กำหนดเป้าหมาย และตั้งทีม เข้าใจการเชื่อมโยง วิเคราะห์และให้ความสำคัญกับช่องว่าง กำหนดการดำเนินงาน และการจัดการโครงการ เลือกและประเมินความสำเร็จตามเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

10 การบูรณาการโมเดลสมรรถนะที่สมบูรณ์ Capability Maturity Model Integration (CMMI) a project, a division, or an entire organization  CMMI is a process improvement approach whose goal is to help organizations improve their performance. CMMI can be used to guide process improvement across a project, a division, or an entire organization.  CMMI in software engineering and organizational development is a process improvement approach that provides organizations with the essential elements for effective process improvement. http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_ Integration

11 ระดับความสมบูรณ์ เชิงรุก

12 CMMI สนใจใน 3 พื้นที่  CMMI originated in software engineering but has been highly generalised over the years to embrace ( ครอบคลุม ) other areas of interest, such as the development of hardware products, the delivery of all kinds of services, and the acquisition of products and services. 1.Product and service development — CMMI for Development (CMMI-DEV), 2.Service establishment, management, and delivery — CMMI for Services (CMMI-SVC) 3.Product and service acquisition ( การได้มา ) — CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ).

13 พื้นที่กระบวนการหลัก (Core Process Areas) AbbreviationNameAreaMaturity Level CAR 1. Causal ( สาเหตุ ) Analysis and Resolution Support5 CM2. Configuration ManagementSupport2 DAR3. Decision Analysis and ResolutionSupport3 IPM4. Integrated Project ManagementProject Management3 MA5. Measurement and AnalysisSupport2 OPD 6. Organizational Process Definition ( ให้ความหมาย ) Process Management3 OPF 7. Organizational Process Focus ( จุดรวม ) Process Management3 OPM8. Organizational Performance ManagementProcess Management5 OPP9. Organizational Process PerformanceProcess Management4 OT10. Organizational TrainingProcess Management3 PMC11. Project Monitoring and ControlProject Management2 PP12. Project PlanningProject Management2 PPQA13. Process and Product Quality AssuranceSupport2 QPM 14. Quantitative ( เชิงปริมาณ ) Project Management Project Management4 REQM15. Requirements ManagementProject Management2 RSKM16. Risk ManagementProject Management3


ดาวน์โหลด ppt วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic Alignment Maturity) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google