งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี สารสนเทศ (Assessing the Value of IT) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี สารสนเทศ (Assessing the Value of IT) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี สารสนเทศ (Assessing the Value of IT) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ จัดการความรู้. http://www.msit2005.mut.ac.th/msit_media/1_2549/ITE C2610/Lecture/

2 การประเมินผล (Evaluation and Assessment)  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผล ที่มุ่งนำผลการวัดเชิงปริมาณมาใช้เป็นข้อมูลในการ พิจารณาตัดสินคุณภาพ  การประเมินผล (Assessment) หมายถึง การประเมินที่ มุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงบรรยายอย่างเป็นระบบ แล้วนำข้อมูลสารสนเทศที่ รวบรวมได้มาเรียบเรียงให้เห็นคุณลักษณะที่แท้จริงทั้ง จุดเด่นที่ควรพัฒนา และจุดด้อยที่ควรปรับปรุงแก้ไข

3 การประเมินผล (Assessment) การประเมิน หรือ การประเมินผล (Assessment หรือ Evaluation)  การรวบรวบหลักฐาน ผลการดำเนินงาน หรือข้อมูล  ในกรอบเวลาที่กำหนด  เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  การให้ค่าหรือการตีค่า (Assessment) หมายถึง การ กำหนดเกณฑ์เชิงคุณลักษณะ (Qualitative หรือ Descriptive) แล้วพิจารณาออกมาเป็นตัวเลข เพื่อการ ตัดสิน การวัด + เกณฑ์ = การประเมินผล

4 ตัวอย่างการประเมินคุณภาพการศึกษา (Education Assessment)  สมศ. เป็นผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำให้ สถาบันการศึกษาทุกระดับ ( ภายนอก )  สกอ. เป็นผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำให้ ระดับอุดมศึกษา ( ภายใน )  แต่ละตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบ และมาตรฐาน มี คะแนนให้ 5 ระดับ  เมื่อนำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มารวมกันและหาค่าเฉลี่ย ต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก 5  ถ้าต่ำกว่า 3.51 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ำที่ กำหนดไว้  ขั้นตอน  ประเมินตนเอง  มีผู้ประเมินมาตรวจสอบ เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง ว่า ประเมินถูกต้องจากหลักฐาน  หากผู้ประเมินมาตรวจสอบแล้ว พบว่าหลักฐานไม่ชัด ก็จะขอ หลักฐานเพิ่มเติม

5 แนวทาง.. ทางการเงินแบบเดิม (Traditional Financial Approaches)  ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI = Return on Investment)  รายได้ที่เหลือ (Residual Income)  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV = Net Present Value)  มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA = Economic Value Added)  EVA = กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี – ต้นทุนเชิง ทุน  การบริหารที่เน้นมูลค่า (VBM = Value-Based Management)  มูลค่าขององค์กรวัดจากกระแสเงินสดในอนาคตที่ปรับค่า ของเงินตามระยะเวลา  http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=409. 0

6 ตัวเลือกจริง (Real Options Analysis)  สารสนเทศที่ใช้ เป็นสารสนเทศจริง  การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด สามารถเลื่อน ออกไปได้  โอกาสในการลงทุนด้านไอที สามารถดำเนินการได้ใน อนาคต  ได้ดอกเบี้ยจากการเลื่อนเวลาออกไป  สามารถตอบโต้กับความไม่แน่นอนที่กำลัง เปลี่ยนแปลง  อาจเปลี่ยนไปลงทุนด้านอื่น เมื่อมีสารสนเทศใหม่

7 วิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Analysis)  ช่วยทบทวนกลยุทธ์และการดำเนินงานภายใต้ความไม่ แน่นอน  สารสนเทศที่ใช้อาจเป็นสารสนเทศในอดีต หรือเกิด จากการทำนาย  ผู้บริหารสามารถเลือกทางเลือก ที่ให้ผลตอบแทนสูง บนความเสี่ยงสูง

8 Source: adapted from Luehrman, T.A., Capital Projects as Real Options: An Introduction, Harvard Business School Teaching Note (1994). เปรียบเทียบต้นไม้ตัดสินใจ และตัวเลือก จริง (Decision Tree Analysis vs. Real Option Analysis)

9 ITIL = The Information Technology Infrastructure Library สิ่งที่นำมาควบคุมกำกับให้องค์กรด้านไอ ทีมีบริการที่มีคุณภาพ  ITIL is a set of best practices for IT service management (ITSM) that focuses on aligning IT services with the needs of business.  ITIL describes procedures, tasks and checklists that are not organization-specific, used by an organization for establishing a minimum level of competency. It allows the organization to establish a baseline from which it can plan, implement, and measure. It is used to demonstrate compliance ( การปฏิบัติตาม ) and to measure improvement. http://www.youtube.com/watch?v=vBguassbAzo http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_In frastructure_Library http://itilblues.wordpress.com/2007/09/11/a-good-read- and-27-itil-v3-processes/

10 ITIL รุ่น 3 มี 26 กระบวนการ ใน 5 กลุ่ม  เผยแพร่ พฤษภาคม 2550 และปรับปรุงครั้งสุดท้าย เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นรุ่น 3 1. กลยุทธ์การบริการ (Service Strategy) 4 processes 2. ออกแบบบริการ (Service Design) 7 processes 3. การเปลี่ยนแปลงบริการ (Service Transition) 7 processes 4. การดำเนินการบริการ (Service Operation) 5 processes 5. การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement) 3 processes http://itilblues.wordpress.com/2007/09/11/a-good-read- and-27-itil-v3-processes/

11 1. กลยุทธ์การบริการ (Service Strategy) 1. การจัดการความต้องการ (Demand Management) 2. กลยุทธ์ในแต่ละยุคสมัย (Strategy Generation) 3. การจัดการแฟ้มผลงาน (Service Portfolio Management) 4. การจัดการการเงิน (IT Financial Management) Describe 1.Procedures 2.Tasks 3.Checklists

12 2. ออกแบบบริการ (Service Design) 1. การจัดการระดับบริการ (Service Level Management) 2. การจัดการสมุดแจ้งรายการ (Service Catalog Management) 3. การจัดการสมรรถภาพ (Capacity Management) 4. การจัดการการใช้ประโยชน์ (Availability Management) 5. การจัดการให้ต่อเนื่อง (Service Continuity Management) 6. การจัดการความปลอดภัย (Information Security Management) 7. การจัดการผู้จำหน่าย (Supplier Management) Describe 1.Procedures 2.Tasks 3.Checklists

13 3. การเปลี่ยนแปลงบริการ (Service Transition) 1. การวางแผนและสนับสนุนการส่งผ่าน (Transition Planning and Support) 2. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 3. การจัดการการติดตั้งและรุ่น (Release and Deployment Management) 4. การจัดการข้อกำหนดและทรัพย์สิน (Service Asset and Configuration Management) 5. การทำให้ถูกต้องและทดสอบ (Service Validation and Testing) 6. การประเมินผล (Evaluation) 7. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) Describe 1.Procedures 2.Tasks 3.Checklists

14 4. การดำเนินการบริการ (Service Operation) 1. การจัดการเหตุการณ์ (Event Management) 2. การจัดการสิ่งที่อาจเกิดขึ้น (Incident Management) 3. เติมเต็มการร้องขอ (Request Fulfillment) 4. การจัดการปัญหา (Problem Management) 5. การจัดการการเข้าถึง (Access Management) Describe 1.Procedures 2.Tasks 3.Checklists

15 5. การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement) 1. การวัดการบริการ (Service Measurement) 2. การรายงานการบริการ (Service Reporting) 3. การปรับปรุงบริการ (Service Improvement) Describe 1.Procedures 2.Tasks 3.Checklists


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี สารสนเทศ (Assessing the Value of IT) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google