งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำวิจัย ( การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ ) สายสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ปรับปรุง 9 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำวิจัย ( การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ ) สายสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ปรับปรุง 9 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำวิจัย ( การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ ) สายสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ปรับปรุง 9 เมษายน 2557

2 เริ่มต้น 1. พิจารณา กำหนดประเด็นที่ สนใจ 2. ทบทวน วรรณกรรม และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 3. ได้ หัวข้อและ วัตถุประสง ค์ 4. เขียนเค้าโครง กำหนดประชากร วิธีการ เครื่องมือ กรอบแนวคิด และเขียนข้อเสนอ โครงการ 7. ดำเนินการเก็บข้อมูล และประมวลผล 8. เขียนผลการ ดำเนินงาน สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 9. สอบป้องกัน 5. สอบป้องกัน เค้าโครง สิ้นสุด ไม่ ได้ ได้ 6. สอบ ต่อ คณะกรรม การ ผ่า น ไม่ ผ่าน 10. สอบ ต่อ คณะกรรม การ ไม่ ผ่าน ผ่า น

3 เริ่มต้น กล่อง a สิ้นสุดกล่อง a 1 2 3 1 2 4 5 เริ่มต้น กล่อง b สิ้นสุด กล่อง b a 6 a 8 9 7 เริ่มต้น สิ้นสุด b 10 b 1. หาหัวข้อให้ ได้ 2. สอบป้องกันเค้า โครงให้ได้ 3. สอบป้องกัน ให้ได้ ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำวิจัย ( การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ ) สายสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ปรับปรุง 9 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google