งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 NCCIT 2012 Room 5 17:10 – 17:30 NCCIT2012- 25 9 May 2012 Tel.08-1992-7223 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง เชื่อมโยงระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ระดับบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 NCCIT 2012 Room 5 17:10 – 17:30 NCCIT2012- 25 9 May 2012 Tel.08-1992-7223 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง เชื่อมโยงระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ระดับบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.nccit.net Page: 1 NCCIT 2012 Room 5 17:10 – 17:30 NCCIT2012- 25 9 May 2012 Tel.08-1992-7223 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง เชื่อมโยงระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ระดับบุคคล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง A Development of Self Assessment Report Database Integrated with Personal Electronic-Document : A Case study of Nation University in Lampang Province บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ (Burin Rujjanapan)

2 http://www.nccit.net Page: 2 ความเป็นมา 1. พรบ.2542 กำหนดให้มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพ ภายในตามองค์ประกอบของ สกอ. ( ปีการศึกษา 2550) 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ 2. ให้มีการประเมินตนเองระดับคณะวิชา และมหาวิทยาลัย 3. ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา 4. ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงภายในและภายนอกเป็นตัวบ่งชี้

3 http://www.nccit.net Page: 3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้บุคลากร และคณะวิชา จัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเอง 2. เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบหลักฐาน การประกันคุณภาพมีความพึงพอใจ

4 http://www.nccit.net Page: 4 วรรณกรรมอ้างอิง (1/2) 1. หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในพรบ. พ. ศ. 2542 กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก 2. ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database System) 3. ภาษาพีเอชพี (PHP) 4. เอสคิวแอล (SQL) 5. เอแจ็กซ์ (AJAX – Asynchronous Javascript And XML) 6. ระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Document)

5 http://www.nccit.net Page: 5 วรรณกรรมอ้างอิง (2/2) 1. กิตติยา สีอ่อน 2547 ได้วิจัยเกี่ยวกับโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผล พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผล คือ ความตระหนักและทัศนคติต่อการประกันฯ ทำงานเป็นทีม การฝึกอบรม งบประมาณ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผู้นำ 2. ขวัญชัย ผ่องญาติ และพงศ์วรวุฒิ สนธิโสภณ 2544 ( มจพ ) จัดทำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า สามารถ เก็บข้อมูลได้ครบ สามารถจัดทำเอกสารส่วนสรุปได้ 3. ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล และประสงค์ ปราณีตพลกัง 2550 ( มจร ) ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บในการประกันคุณภาพการศึกษา IPOI (Input Process Output Impact) พบว่า แสดงสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ

6 http://www.nccit.net Page: 6 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น - ประชุมแลกเปลี่ยนในทีมวิจัย - ประชากรคือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 100 คน - กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับผิดชอบระดับคณะ ผู้ประเมินภายใน และผู้เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ - Relational Database - SQL - AJAX

7 http://www.nccit.net Page: 7 วิธีดำเนินการวิจัย 3. พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก 1) ระบบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2) ระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ลำดับการใช้งาน - ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน - ระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบนำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์เข้าตามเกณฑ์มาตรฐาน - ระบบรายงานเอกสารตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 4. จัดอบรมการใช้งานและปรับปรุงโปรแกรม 5. เก็บข้อมูลความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามหลังผ่านการประเมิน

8 http://www.nccit.net Page: 8 ขั้นตอน

9 http://www.nccit.net Page: 9 ผลการเชื่อมโยงกับระบบ SAR

10 http://www.nccit.net Page: 10 ระบบ e-Document

11 http://www.nccit.net Page: 11 ระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการ โดย สกอ.

12 http://www.nccit.net Page: 12 ผลการดำเนินงาน 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีการเชื่อมโยง กับระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ 2. ประเมินความพึงพอใจหลังใช้งานของคณะวิชา มีผลระดับมาก (X = 3.44, S.D = 0.50) 3. ประเมินความพึงพอใจหลังใช้งานของผู้ประเมิน มีผลระดับมาก (X = 2.21, S.D = 1.61)

13 http://www.nccit.net Page: 13 สรุป 1. คณะวิชา ยังขาดระบบและกลไกสำหรับขับเคลื่อนที่ชัดเจน 2. ผู้ประเมินจึงไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ 1. ควรพัฒนาระบบฯ ที่ตอบสนองทุกระดับ และทั้งเกณฑ์ สมศ. และสกอ. 2. เสนอให้คณะวิชามีนโยบายการใช้งานระบบฯ อย่างเป็นรูปธรรม

14 http://www.nccit.net Page: 14 คำถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 NCCIT 2012 Room 5 17:10 – 17:30 NCCIT2012- 25 9 May 2012 Tel.08-1992-7223 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง เชื่อมโยงระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ระดับบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google