งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย การบริหารจัดการพลังงานเพื่อ ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วย Carbon Footprint นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย การบริหารจัดการพลังงานเพื่อ ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วย Carbon Footprint นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย การบริหารจัดการพลังงานเพื่อ ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วย Carbon Footprint นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม 2010 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 1

2 สถานการณ์พลังงานในโลกในปัจจุบัน ความต้องการพลังงานเพิ่มขี้นตามจำนวนประชากร 2 2

3 ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงาน ผลกระทบต่อสุขภาพ 3 3

4 ปริมาณน้ำมันดิบในโลกจะอยู่ได้อีกกี่ปี R/P ~ 40 ปี 80 ปี Relationship  MENA Oil ME N. Am 15 ปี S. Am 50 ปี EU 27 ปี Afr 35 ปี AP 15 ปี ที่มา : BP Statistical Review of World Energy 2009 น้ำมันดิบจะมี ใช้ในโลกได้อีก ประมาณ 40 ปี โดยเฉลี่ย 4

5 ปริมาณก๊าซธรรมชาติในโลกจะอยู่ได้อีกกี่ปี ที่มา : BP Statistical Review of World Energy 2009 R/P ~ 60 ปี ME 200 ปี Af 70 ปี EU 70 ปี AP 40 ปี N. Am 15 ปี S. Am 70 ปี ก๊าซธรรมชาติ จะมีใช้ในโลก ได้อีกประมาณ 60 ปี โดย เฉลี่ย 5

6 ปริมาณสำรองถ่านหินในโลก ที่มา : BP Statistical Review of World Energy 2009 R/P ~ 150 ปี Europe & Eurasia 32.95% Asia Pacific31.39% North America29.79% Africa3.87% S. &C. America1.82% M.E.0.17% ปริมาณถ่านหินสำรองทั่วโลก ณ ปี 2009 Billion tonnes ~ 826 ถ่านหินจะมีใช้ในโลก ได้อีกประมาณ 150 ปี โดยเฉลี่ย 6

7 7 เราเหลือพลังงานสำรองในโลก ได้อีกนานแค่ไหน....???? น้ำมัน เหลือใช้ได้เพียง ~ 40 ปี ก๊าซธรรมชาติ เหลือใช้ได้เพียง ~ 60 ปี ถ่านหิน เหลือใช้ได้ประมาณ ~ 150 ปี ที่มา : BP และ EIA 2007 7

8 8 เมื่อน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติ/ถ่านหิน หมดไปจากโลก เราจะอยู่กันอย่างไร....????? 8

9 คำตอบ … คือ … 1. พึ่งพา พลังงานทดแทน Renewable Energy 2. ใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างประหยัด Energy Efficiency 3.พัฒนาพลังงานใหม่ New Energy 9

10 LAST ICE AGE Source: Energy After Oil; Lord Ron Oxburgh, Sep 2007 ‘Our spike’ : Size matches fossil fuel we have burned Isotopes show the CO2 comes from fossil fuel No geological parallel CO2 & Temp. linked by observation & simple physics ระดับของ CO 2 ในช่วง 60,000 ปีที่ผ่านมา 10

11 ที่มา : Climate Change 1995, IPCC Second Assessment Report, US EPA 2002 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ศักยภาพในการทำให้โลกร้อน ( เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ ) (Global Warming Potential: GWP) อายุคงอยู่ในชั้นบรรยากาศ ( ปี ) Atmospheric Lifetime (year) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 120 - 200 มีเทน (CH4) 2112 ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 310120 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 140 - 11,7002 - 264 เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) 6,500 - 9,2002,600 - 50,000 ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6) 23,9003,200 ก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิด 11

12 สถานการณ์พลังงานของไทยในปี 2552 ความต้องการ ใช้พลังงาน ขั้นสุดท้าย ตามชนิด พลังงาน ความต้องการ ใช้พลังงานขั้น สุดท้ายตาม ภาคเศรษฐกิจ ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 66.3 Mtoe (มูลค่านำเข้า 34,056 Million USD)* *1 USD = 33 THB Ref : DEDE, Thailand Energy Situation 2009 การขนส่ง เกษตรกรรม ธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม บ้ายอยู่อาศัย น้ำมัน สำเร็จรูป ไฟฟ้า ถ่านหิน/ ลิกไนต์ ก๊าซ ธรรมชาติ พลังงานทดแทน 47.7% 17.4% 10.7% 5.4% 18.8% 35.7% 5.2% 14.9% 36.6% 7.6% 12

13 ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 13

14 ผลกระทบต่อ โครงสร้างพื้นฐาน และการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์ ผลกระทบด้านการเกษตร ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ ผลกระทบต่อความ หลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ตัวแปรของภูมิอากาศที่สำคัญ ตัวแปรของภูมิอากาศที่สำคัญ ปริมาณฝนปริมาณฝน อุณหภูมิอุณหภูมิ ปริมาณแสงแดดปริมาณแสงแดด เช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล โรค ระบาด ผลผลิตตกต่ำ พืชผลไม่ ออกตามฤดูกาล เช่น ความแห้งแล้ง อุทุกภัย อุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่เพิ่มขึ้น 1C ส่งผลต่อ องค์ประกอบพันธุ์ไม้ในป่า ถึง 1 ใน 3 ป่าบางชนิดอาจสูญพันธุ์ ศัตรูพืชคุกคาม ไฟป่าเพิ่มขึ้น สิ่งมีชีวิตในป่าที่เปลี่ยนไป โรคระบาด เช่น อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น อีก 1-3 C ประชากรของโลกประมาณร้อยละ 45 จะอยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการ แพร่กระจายของโรคมาลาเรีย ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงานในโลก 14

15 เป้าหมายเบื้องต้น พลังงานทดแทน (RE); REDP 2008-2022-42 ล้านตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 21,000 ล้านบาท ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EE)-30 ล้านตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15,000 ล้านบาท *ไม่รวมการประหยัดพลังงานในภาคขนส่ง เป้าหมายของประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายของประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15

16 การบริหารจัด การพลังงาน เพื่อก้าวไปสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว การเพิ่มขีด ความสามารถ การแข่งขัน ด้วยฉลากสินค้า Carbon Footprint CarbonFootprint 16

17 Energy Manage- ment ISO:50001 Carbon Footprint กฎห มาย กิจกร รม ขั้นต อน PDCA ที่มา ฉลาก สถานภา พ ปัจจุบัน ISO:14067 17

18 18

19 ที่มา : ตัวอย่าง Emission Factor ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภูมิ ในเอกสารแนวทางการ ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพ ริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ธันวาคม 2552 19

20 VE,IE,TQM,SMART, ฯลฯ กฎหมาย พรบ.การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐาน (ISO:50001/มอก.) Sub Department ระบบการจัดการพลังงาน Energy Management 20

21 กฎกระทรวง กำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงาน กฎกระทรวง กำหนด จำนวน คุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบด้าน พลังงาน กฎกระทรวง กำหนด คุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบ พลังงาน พระราชกฤษฎีกา กำหนดโรงงานควบคุม / อาคารควบคุม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) 21

22 โรงงาน/อาคารควบคุม พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงาน/อาคารควบคุม พ.ศ. 2538 เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 kW ขึ้นไป หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 1,175 kVA ขึ้นไป การใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป มีผลบังคับใช้ 12 ธ.ค. 2538 22

23 นำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในการกำกับดูแลตามข้อกำหนดตาม มาตรการ 9 และ 21 ซึ่งกำหนดให้ เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม ต้อง ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงาน มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) นี้ กำหนดขึ้นโดยใช้ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy) อังกฤษ (Standards for Managing Energy) เดนมาร์ก (DS2403E:2001 Energy Management - Specifications) เป็นแนวทาง และอาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.-9000/ISO 9000 มอก. 14000/ISO 14000 และ มอก. 18000 ด้วยเหตุที่วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการพลังงานต้องสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ ขององค์กร การจัดทำจึงอ้างอิงข้อความของมาตรฐานเดิมเป็นหลัก และเพื่อให้สามารถใช้ได้กับ องค์กรทั่วไปทุกขนาดและทุกสาขาอาชีพ แนวคิดของการใช้ระบบจัดการพลังงาน การนำระบบมาใช้ 23

24 การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงาน / อาคารควบคุม 3. กำหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน 4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน 5. กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน 6. ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและ ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 7. ตามติดตามและประเมินการ จัดการพลังงาน 8. ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน จัดการพลังงานตาม ข้อกำหนดใน กฎกระทรวง ส่งรายงานภายใน มี. ค. ทุกปี 2 3 1 24

25 ตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการ พลังงาน 1.กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในด้านพลังงานรวมทั้งจัดทำ เป็นเอกสารและเผยแพร่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ทราบ 2.แต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน (Energy Manager) มีอำนาจ หน้าที่ ดูแลให้ระบบการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้น มีการ นำไปใช้และดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน นี้อย่างต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานต่อ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนการจัดการ และเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงระบบการจัด การพลังงาน 3.ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้นำในการแสดงความรับผิดชอบ ด้านพลังงานและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน อย่างสม่ำเสมอ 1.กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในด้านพลังงานรวมทั้งจัดทำ เป็นเอกสารและเผยแพร่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ทราบ 2.แต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน (Energy Manager) มีอำนาจ หน้าที่ ดูแลให้ระบบการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้น มีการ นำไปใช้และดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน นี้อย่างต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานต่อ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนการจัดการ และเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงระบบการจัด การพลังงาน 3.ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้นำในการแสดงความรับผิดชอบ ด้านพลังงานและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน อย่างสม่ำเสมอ 25

26 ประเมิน สถานภาพการจัด การพลังงาน เบื้องต้น องค์กรต้องทบทวนการดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่กับ 1.เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ซึ่งประกาศใช้/เป็นที่ ยอมรับ/กำหนดเป็น Guideline ในการตรวจประเมิน 2.ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่ง นำไปใช้ในการจัดการพลังงาน 4.แนวทางดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่ในองค์กรในอดีต 5.ข้อปฏิบัติและการดำเนินงานที่ดีกว่าซึ่งองค์กรหรือ หน่วยงานอื่นได้จัดทำเอาไว้ (Best Practice) ข้อมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น จะใช้ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและกระบวนการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน องค์กรต้องทบทวนการดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่กับ 1.เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ซึ่งประกาศใช้/เป็นที่ ยอมรับ/กำหนดเป็น Guideline ในการตรวจประเมิน 2.ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่ง นำไปใช้ในการจัดการพลังงาน 4.แนวทางดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่ในองค์กรในอดีต 5.ข้อปฏิบัติและการดำเนินงานที่ดีกว่าซึ่งองค์กรหรือ หน่วยงานอื่นได้จัดทำเอาไว้ (Best Practice) ข้อมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น จะใช้ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและกระบวนการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน การทบทวนสถานะเริ่มต้นนี้จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนำมาตรฐานนี้มาใช้ เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อระบบการจัดการดำเนินไปได้ครบถ้วนตาม ข้อกำหนดแล้ว ผลจากการทบทวนการจัดการจะนำไปใช้ในการ ทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการต่อไป 26

27 กำหนดนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดนโยบาย โดยจัดทำ เป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดง เจตจำนงในการจัดการพลังงาน นโยบายต้อง เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ แสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ องค์กรได้ทำข้อตกลงไว้ แสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง ต่อเนื่อง แสดงเจตจำนงที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสมใน การดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดนโยบาย โดยจัดทำ เป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดง เจตจำนงในการจัดการพลังงาน นโยบายต้อง เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ แสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ องค์กรได้ทำข้อตกลงไว้ แสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง ต่อเนื่อง แสดงเจตจำนงที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสมใน การดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน Commitment Thrust Applicability Implementation Commitment Review Awareness Interest Desire Action 27

28 ประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์ พลังงาน การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ ต้องจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่ช่วย ในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงาน ระดับพลังงานที่ใช้ และการ ประมาณระดับการใช้พลังงานทุกกิจกรรม ให้พิจารณา (1)ข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในอดีต และปัจจุบัน (2)รายการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง (3)แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (4)ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนด จัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานในการ ติดตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่นำมาใช้ ในการจัดการพลังงานให้ทันสมัย การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ ต้องจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่ช่วย ในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงาน ระดับพลังงานที่ใช้ และการ ประมาณระดับการใช้พลังงานทุกกิจกรรม ให้พิจารณา (1)ข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในอดีต และปัจจุบัน (2)รายการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง (3)แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (4)ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนด จัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานในการ ติดตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่นำมาใช้ ในการจัดการพลังงานให้ทันสมัย Energy Waste Energy Waste Overproduction Waiting Transportation Over-processing Inventory Motion Rework 28

29 กำหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์ พลังงาน และ แผนการฝึกอบรม และกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน  แผนเพื่อรองรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่คัดเลือก  แผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานใน  แผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง หัวหน้างานทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้าน พลังงาน (Training Need Analysis) ของพนักงานและ จัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรวม ระดับการฝึกอบรมที่ต้องได้รับ ควรสอดคล้องกับระดับ Impact (Awareness, Interest, Desire, Action) ที่คาดหวัง จากพนักงาน  แผนเพื่อรองรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่คัดเลือก  แผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานใน  แผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง หัวหน้างานทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้าน พลังงาน (Training Need Analysis) ของพนักงานและ จัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรวม ระดับการฝึกอบรมที่ต้องได้รับ ควรสอดคล้องกับระดับ Impact (Awareness, Interest, Desire, Action) ที่คาดหวัง จากพนักงาน BenchmarkingSpecific Energy Consumption (SEC) Process MappingEnergy Relation 29

30 ดำเนินการตาม แผนอนุรักษ์ พลังงานและ ตรวจสอบและ วิเคราะห์การปฏิบัติ ตามเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์ พลังงาน ดำเนินการตาม แผนอนุรักษ์ พลังงานและ ตรวจสอบและ วิเคราะห์การปฏิบัติ ตามเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์ พลังงาน หลังจากที่มาตรการต่างๆผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ขององค์กร ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะมีหน้าที่นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตามกำหนดเวลาที่ระบุ ในระหว่างที่กำลังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นจะต้อง ติดตามความก้าวหน้าและเปรียบเทียบกับแผนงาน หลังจากที่มาตรการต่างๆผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ขององค์กร ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะมีหน้าที่นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตามกำหนดเวลาที่ระบุ ในระหว่างที่กำลังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นจะต้อง ติดตามความก้าวหน้าและเปรียบเทียบกับแผนงาน %Completion Control Chart Moving Average Chart 30

31 ตามติดตามและ ประเมินการ จัดการพลังงาน ตามติดตามและ ประเมินการ จัดการพลังงาน มีการตรวจประเมินตลอดทั้งองค์กร โดยต้องครอบคลุม ขอบข่าย ความถี่ วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบใน การตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินต้องเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถในการ ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานและมีความเป็นอิสระจาก กิจกรรมที่ทำการตรวจประเมิน เพื่อตัดสินว่า 1.ระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐาน 2.องค์กรได้ดำเนินการและบรรลุผลตามนโยบายและการ เตรียมการจัดการพลังงาน 3.แผนการตรวจประเมินขึ้นกับระดับการใช้พลังงานและผลการ ตรวจประเมินที่ผ่านมา นอกจากนี้ต้องมีการรายงานผลการ ตรวจประเมิน และส่งให้บุคคลที่ถูกตรวจประเมิน ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไข มีการตรวจประเมินตลอดทั้งองค์กร โดยต้องครอบคลุม ขอบข่าย ความถี่ วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบใน การตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินต้องเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถในการ ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานและมีความเป็นอิสระจาก กิจกรรมที่ทำการตรวจประเมิน เพื่อตัดสินว่า 1.ระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐาน 2.องค์กรได้ดำเนินการและบรรลุผลตามนโยบายและการ เตรียมการจัดการพลังงาน 3.แผนการตรวจประเมินขึ้นกับระดับการใช้พลังงานและผลการ ตรวจประเมินที่ผ่านมา นอกจากนี้ต้องมีการรายงานผลการ ตรวจประเมิน และส่งให้บุคคลที่ถูกตรวจประเมิน ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไข Internal Audit Looking for evidence 31

32 ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของ การจัด การพลังงาน ผู้บริหารต้องทบทวนระบบการจัดการพลังงานตามระยะเวลาที่ กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความ เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาถึง (1)ผลการดำเนินงานของระบบการจัดการพลังงานทั้งหมด (2)ผลการดำเนินงานเฉพาะแต่ละข้อกำหนดของระบบการจัดการ (3)สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (4)ปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ว่าการกระทำใดที่จำเป็นต้องแก้ไขจากข้อบกพร่องของ ระบบการจัดการพลังงาน พิจารณาความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของระบบการจัดการพลังงาน พิจารณา จากผลการตรวจประเมิน จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จากเจตจำนงที่จะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ผู้บริหารต้องทบทวนระบบการจัดการพลังงานตามระยะเวลาที่ กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความ เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาถึง (1)ผลการดำเนินงานของระบบการจัดการพลังงานทั้งหมด (2)ผลการดำเนินงานเฉพาะแต่ละข้อกำหนดของระบบการจัดการ (3)สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (4)ปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ว่าการกระทำใดที่จำเป็นต้องแก้ไขจากข้อบกพร่องของ ระบบการจัดการพลังงาน พิจารณาความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของระบบการจัดการพลังงาน พิจารณา จากผลการตรวจประเมิน จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จากเจตจำนงที่จะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA) 32

33 Carbon Footprint (CFP) 33

34 Carbon Footprint (CFP) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรูปของ CO 2 เทียบเท่า ที่ปล่อยออกมาจาก ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการจัดการ ผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยวัดออกมาในรูปของ คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (CO 2 e) ความหมาย Carbon Footprint ฉลากที่แสดงระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของ CO 2 เทียบเท่า ออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า (Life Cycle Assessment : LCA) ตั้งแต่การ จัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การใช้ และการจัดการหลังการใช้ โดย แสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO 2 equivalent) ฉลาก CFP 34

35 35

36 Carbon Footprint ในประเทศไทย หน่วยงานรับผิดชอบ Carbon Footprint ระยะแรก กลุ่มเป้าหมายคือผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อสร้างความ ตระหนักและทางเลือกแก่คนไทยได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนของผู้ประกอบการ แสดงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นการลด ต้นทุนการผลิต และเป็นการแสดงภาพลักษณ์และเจตนารมณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ในการจัดทำ ฉลากลด คาร์บอน ในระดับสากล ระยะแรก กลุ่มเป้าหมายคือผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อสร้างความ ตระหนักและทางเลือกแก่คนไทยได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนของผู้ประกอบการ แสดงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นการลด ต้นทุนการผลิต และเป็นการแสดงภาพลักษณ์และเจตนารมณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ในการจัดทำ ฉลากลด คาร์บอน ในระดับสากล ฉลาก CFP ในระเทศไทย http://www.tgo.or.th 36

37 อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี ประเทศที่ใช้ ฉลาก Carbon Footprint ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ที่มี ความสมบูรณ์เพียงพอ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14067 ที่มีการนำก๊าซ เรือนกระจกเข้ามาพิจารณา ปัจจุบันสามารถขอขึ้นทะเบียนของฉลาก CFP ได้แล้ว ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ที่มี ความสมบูรณ์เพียงพอ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14067 ที่มีการนำก๊าซ เรือนกระจกเข้ามาพิจารณา ปัจจุบันสามารถขอขึ้นทะเบียนของฉลาก CFP ได้แล้ว สถานภาพของ ฉลาก CF ประเทศไทย 1 ม.ค. 54 ฝรั่งเศษได้ออกกฎหมายสินค้าต้องมีการแสดง Carbon Footprint 37

38 38

39 1 23 4 ช่วยส่งเสริมให้ ประชาชน ผู้บริโภคสามารถมี ส่วนร่วมในการลด ก๊าซเรือนกระจก ได้โดยตรง เป็นการเพิ่มขีด ความสามารถของ อุตสาหกรรมไทย ในการแข่งขันใน ตลาดโลก ช่วยให้เรามี อำนาจในการ ต่อรองมากขึ้นใน การประชุมระดับ โลกเพื่อกำหนด แนวทางแก้ไข ปัญหาภาวะโลก ร้อน เป็นกลไกทาง การตลาดในการ กระตุ้นให้ผู้ผลิต พัฒนาสินค้าที่ลด การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกตาม ความต้องการของ ผู้บริโภค กระตุ้นให้ ผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีในการ ผลิตให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และลดพลังงาน มากยิ่งขึ้น ประโยชน์ของ CFP 39

40 การประเมิน CFP ของผลิตภัณฑ์ ดำเนินการประเมินหรือจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาได้ ด้วยตัวเอง หรือให้ อบก. แนะนำผู้มีความสามารถให้คำปรึกษา การประเมิน 40

41 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ CFP 41

42 บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2553) จำนวน 22 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง เซรามิคอุตสาหกรรมไทย เอเชียไฟเบอร์ ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เพรสซิเดนท์ไรซ์โปรดัก ทิปโก้ฟูดส์ บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนลไทยแลนด์ ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม ยางโอตานิ อีสเทิร์นโพลี แพค การบินไทย เอส ไอ จี คอมบิบล็อค เบทาโกร ไทยไฮบริด ไทยคอนเทนเนอร์ ( ทีซีซี ) สยาม รีคอนดิชั่น อินดัสตรี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด ซี. พี. อินเตอร์เทรด ทองไทย การทอ 42

43 43

44 44 ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงานในโลก 44

45 สิ่งมีชีวิตถูกคุกคาม น้ำทะเลอุ่นขึ้นสาหร่ายที่ อยู่บนปะการังถูกทำลาย และหลุดไป ปะการังเกิด การฟอกขาว (bleaching) ปะการังที่ เคยเป็นแหล่งอาหารของ สัตว์ทะเลลดลง สัตว์ ทะเลลดจำนวนตาม รูปจากปะการังในมหาสมุทรอินเดีย ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน ทะเล ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงานในโลก 45

46 หิมะปกคลุมบนยอดเขาคิลิมันจาโร ในประเทศแทนซาเนีย ทวีป แอฟริกา ละลายเกือบหมด ในระยะเวลาเพียง 7 ปี 1993 (2536) 2000 (2543) ธารน้ำแข็งประเทศนอร์เวย์ Source: Government of South Australia, 2005 http://www.climatechange.sa.gov.au/greenhouse/greenhouse.htm ขอบแผ่น น้ำแข็ง ทะเลอาร์ค ติก นับแต่ปี 2522 แผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือ ละลายแล้วถึง 20 % ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงานในโลก 46

47 ที่มา : bbc.co.uk น้ำแข็งทั่วโลกละลาย กรีนแลนด์ บริเวณขั้วโลกเหนือ บริเวณที่น้ำแข็ง ละลาย Albedo Effect ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงานในโลก 47

48 48


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย การบริหารจัดการพลังงานเพื่อ ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วย Carbon Footprint นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google