งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ผู้สอน อาจารย์ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก Ketsarin Inplao

2 หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี Ketsarin Inplao

3 ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A) Ketsarin Inplao

4 ตัวอย่างการแทรกรูปภาพ
คลิกที่ Title ตัว A แสดง Ketsarin Inplao

5 ตัวอย่างไฟล์วิดีโอ .mpg
Let flowers do the talking Ketsarin Inplao

6 การสร้างตาราง ยอดขาย/กำไร ชื่อบริษัท ปี อัตรากำไรสุทธิ (%) กำไรสุทธิ
อัตรากำไรขั้นต้น กำไรขั้นต้น ยอดขาย 4.0 2000 5.5 4000 40000 XXX 2551 4.5 2300 5.3 4500 50000 AAA 2700 6.5 5000 60000 2552 3.9 2100 5500 70000

7 การสร้างผังองค์กร

8 การสร้างผังองค์กร

9 การสร้างแผนภูมิ หรือ กราฟ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google