งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 JAR (Java Archive) มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 JAR (Java Archive) มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 JAR (Java Archive) มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น

2 Page: 2 JAR jar (Java ARchive) ? The JavaTM Archive (JAR) file format enables you to bundle multiple files into a single archive file. Typically a JAR file contains the class files and auxiliary resources associated with applets and applications.

3 Page: 3 ประโยชน์ของแฟ้ม JAR ประโยชน์ของแฟ้ม JAR - มีความปลอดภัย ( ไม่ถูกนำไป แก้ไข ) - ลดเวลาดาวน์โหลดแฟ้ม - ลดขนาดแฟ้ม - รวมเป็นห่อเพื่อขยับขยาย ภายหลัง - กำหนดรุ่น และตีตราชัดเจน - พกพาสะดวก

4 Page: 4 ตัวอย่างการใช้โปรแกรม JAR Short Sample DOS> javac x.java DOS> java x DOS> dir x.class DOS> edit manifest.mf DOS> jar cfm x.jar manifest.mf x.class DOS> java -jar x.jar

5 Page: 5 Manifest คือ บัญชีแสดง ในแฟ้ม MANIFEST.MF กำหนดแฟ้มแรกที่ต้อง ประมวลผล Manifest-Version: 1.0 Main-Class: x

6 Page: 6 ตัวอย่างการสร้าง x.jar 1. jar โปรแกรมในห้อง Bin 2. x.jar ชื่อแฟ้มที่ต้องการสร้าง 3. cfm ตัวเลือกสำหรับการสร้างแฟ้ม.jar 4. manifest.mf ชื่อแฟ้มที่กำหนดค่าเริ่มต้น 5. x.class รายชื่อแฟ้มที่ต้องการนำเข้า x.jar jar cfm x.jar manifest.mf x.class jar cfm x.jar manifest.mf x.class y.class z.class jar cfm x.jar manifest.mf v1/*.class

7 Page: 7 การใช้งาน และจัดการ.jar 1. ดูแฟ้มใน.jar jar tf x.jar 3. ปรับปรุงหรือแทนที่ แฟ้มเดิม jar uf x.jar x.class 5. ประมวลผล applet ในแฟ้ม x.htm 2. แตกแฟ้ม.jar jar xf x.jar 4. ประมวลผล Application java -jar x.jar

8 Page: 8 Checker Sample ส่วนหนึ่งของ checker01.java setBackground(new Color(192,192,192)); url = this.getClass().getResource("checker01w.gif"); imgw = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(url); url = this.getClass().getResource("checker01b.gif"); imgb = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(url); g.drawImage(imgw,i*w*2 + w,0,this); ทำซ้ำเพื่อสร้างตาราง for (int i=0;i<4;i++) for (int j=0;j<4;j++) { g.fillRect(i*w*2,j*w*2,w,w); g.fillRect(i*w*2 + w,j*w*2 + w,w,w); } ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Applet ใน webpage


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 JAR (Java Archive) มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google