งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Language Evaluation Criteria

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Language Evaluation Criteria"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Language Evaluation Criteria
หลักการภาษาชุดคำสั่ง Language Evaluation Criteria First version of slide on 04-July-2007 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.บุรินทร์ รุจจน พันธุ์ . ปรับปรุง 9 มิถุนายน

2 เกณฑ์การประเมินภาษา (Language Evaluation Criteria)
1. ความสามารถอ่าน (Readability) 2. ความสามารถเขียน (Wriability) 3. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 4. ต้นทุน (Cost)

3 เกณฑ์การประเมินภาษา (1/4)
1. ความสามารถอ่าน (Readability) 1.1 ภาพรวมดูเข้าใจง่าย (Overall Simplicity) 1.2 รวมกลุ่มอย่างมีความหมาย (Orthogonality) 1.3 ควบคุมบรรทัดคำสั่ง (Control Statements) 1.4 ชนิดข้อมูล และโครงสร้าง (Data Type and Structures) 1.5 ถ้อยคำในประโยค (Syntax Considerations)

4 เกณฑ์การประเมินภาษา (2/4)
2. ความสามารถเขียน (Wriability) 2.1 รวมกลุ่ม ได้ง่าย (Simplicity and Orthogonality) 2.2 สนับสนุนการเขียนแบบคัดย่อ (Support for Abstaction) 2.3 ย่อคำสั่ง (Expressivity)

5 เกณฑ์การประเมินภาษา (3/4)
3. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3.1 ตรวจสอบชนิด (Type Checking) 3.2 การจัดการกับข้อผิดพลาด (Exception Handing) 3.3 การใช้นามแฝง (Aliasing) 3.4 ความสามารถอ่าน และเขียน (Readability and Writability)

6 เกณฑ์การประเมินภาษา (4/4)
4. ต้นทุน (Cost) 4.1 การฝึกอบรม (Training) 4.2 การเขียน (Writing) 4.3 การแปลภาษา (Compiling) 4.4 การประมวลผล (Executing) 4.5 การติดตั้ง (Implementation) 4.6 ความเสี่ยง (Poor Reliability) 4.7 การบำรุงรักษา (Maintaining)

7 Verification & Validation
คือ กระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของระบบงาน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบมีความแน่ใจว่าระบบที่ตนพัฒนานั้น ตรงตามข้อกำหนดตกลงไว้กับผู้ใช้หรือผู้จัดการระบบและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบนั้นอยู่เสมอ - Validation เป็นการตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ - Verification เป็นการตรวจสอบว่าการพัฒนาสร้างระบบทำอย่างถูกต้องหรือไม่

8 กระบวนการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
Testing กระบวนการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ - Software Testing หรือการทดสอบโปรแกรม - System Testing หรือการทดสอบระบบ

9 กลยุทธ์การทดสอบโปรแกรม
1. Black Box Testing เป็นการทดสอบโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งภายในโปรแกรม เป็นการทดสอบ Function ต่างๆ ของโปรแกรมตาม Requirements ที่มี เป็นการทดสอบโดยดูค่า Output จาก Input ที่ให้กับโปรแกรมต้องมีความสอดคล้องกัน 2. White Box Testing เป็นการทดสอบเพื่อดูโครงสร้างของโปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม ต้องสร้างชุดทดสอบเฉพาะสำหรับทดสอบในเงื่อนไขต่างๆ โดยชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยชุดที่สามารถประมวลผลอย่างปรกติและไม่ปรกติ

10 กลยุทธ์ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
1. Peak Load Testing การทดสอบการทำงานสูงสุด เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบ เมื่อมีการทำรายการมากที่สุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2. Performance Testing การทดสอบประสิทธิ์ภาพของเวลา เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการประมวลผลรายการ ว่าใช้ระยะเวลานานเพียงใดในการทำรายการ 3. Recovery Testing การทดสอบการกู้ระบบ เป็นการทดสอบความสามารถในการกู้ระบบกรณีที่ระบบล้ม 4. Storage Testing การทดสอบการเก็บข้อมูล เป็นการทดสอบความสามารถของระบบในการเก็บข้อมูล ว่าสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดเป็นจำนวนเท่าใด 5. Procedure Testing การทดสอบกระบวนการ เป็นการทดสอบการจัดทำเอกสารคู่มือการดำเนินของระบบ และคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ว่าสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด 6. User Testing การทดสอบผู้ใช้ เป็นการทดสอบการใช้งานจริงของระบบ เพื่อต้องการทราบว่าผู้ใช้จะทำอย่างไรเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น

11 เกณฑ์การยอมรับงาน - Time to Learn ระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องเรียนรู้การใช้ส่วนต่างๆ ของระบบงาน - Task Performance ความเร็วของการดำเนินงานแต่ละส่วน - Error Rate อัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้น - Subjective User Satisfaction ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้โดยส่วนรวม - Human Retention ความสามารถจดจำคำสั่งและการใช้งานได้


ดาวน์โหลด ppt Language Evaluation Criteria

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google