งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Language Evaluation Criteria มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Language Evaluation Criteria มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/programmingPage: 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Language Evaluation Criteria มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/programmingPage: 2 เกณฑ์การประเมินภาษา (Language Evaluation Criteria) 1. ความสามารถอ่าน (Readability) 2. ความสามารถเขียน (Wriability) 3. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 4. ต้นทุน (Cost)

3 http://www.thaiall.com/programmingPage: 3 เกณฑ์การประเมินภาษา (1/4) 1. ความสามารถอ่าน (Readability) 1.1 ภาพรวมดูเข้าใจง่าย (Overall Simplicity) 1.2 รวมกลุ่มอย่างมีความหมาย (Orthogonality) 1.3 ควบคุมบรรทัดคำสั่ง (Control Statements) 1.4 ชนิดข้อมูล และโครงสร้าง (Data Type and Structures) 1.5 ถ้อยคำในประโยค (Syntax Considerations)

4 http://www.thaiall.com/programmingPage: 4 เกณฑ์การประเมินภาษา (2/4) 2. ความสามารถเขียน (Wriability) 2.1 รวมกลุ่ม ได้ง่าย (Simplicity and Orthogonality) 2.2 สนับสนุนการเขียนแบบคัดย่อ (Support for Abstaction) 2.3 ย่อคำสั่ง (Expressivity)

5 http://www.thaiall.com/programmingPage: 5 เกณฑ์การประเมินภาษา (3/4) 3. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3.1 ตรวจสอบชนิด (Type Checking) 3.2 การจัดการกับข้อผิดพลาด (Exception Handing) 3.3 การใช้นามแฝง (Aliasing) 3.4 ความสามารถอ่าน และเขียน (Readability and Writability)

6 http://www.thaiall.com/programmingPage: 6 เกณฑ์การประเมินภาษา (4/4) 4. ต้นทุน (Cost) 4.1 การฝึกอบรม (Training) 4.2 การเขียน (Writing) 4.3 การแปลภาษา (Compiling) 4.4 การประมวลผล (Executing) 4.5 การติดตั้ง (Implementation) 4.6 ความเสี่ยง (Poor Reliability) 4.7 การบำรุงรักษา (Maintaining)

7 http://www.thaiall.com/programmingPage: 7 Verification & Validation คือ กระบวนการตรวจสอบและ ยืนยันความถูกต้องของ ระบบงาน เป็นกระบวนการที่ ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบมีความ แน่ใจว่าระบบที่ตนพัฒนานั้น ตรงตามข้อกำหนดตกลงไว้กับ ผู้ใช้หรือผู้จัดการระบบและตรง กับความต้องการของผู้ใช้ระบบ นั้นอยู่เสมอ - Validation เป็นการตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้น มานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ - Verification เป็นการตรวจสอบว่าการพัฒนาสร้าง ระบบทำอย่างถูกต้องหรือไม่ http://www.na-vigator.com/software-development/software-testing/121-verification-a-validation

8 http://www.thaiall.com/programmingPage: 8 Testing กระบวนการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ - Software Testing หรือการ ทดสอบโปรแกรม - System Testing หรือการ ทดสอบระบบ http://www.na-vigator.com/software-development/software-testing/121-verification-a-validation

9 http://www.thaiall.com/programmingPage: 9 กลยุทธ์การทดสอบโปรแกรม 1. Black Box Testing เป็นการทดสอบโดยไม่คำนึงถึงคำสั่ง ภายในโปรแกรม เป็นการทดสอบ Function ต่างๆ ของโปรแกรมตาม Requirements ที่มี เป็นการทดสอบโดยดูค่า Output จาก Input ที่ให้กับโปรแกรมต้องมีความ สอดคล้องกัน 2. White Box Testing เป็นการทดสอบเพื่อดูโครงสร้างของ โปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม ต้อง สร้างชุดทดสอบเฉพาะสำหรับทดสอบใน เงื่อนไขต่างๆ โดยชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยชุดที่ สามารถประมวลผลอย่างปรกติและไม่ ปรกติ

10 http://www.thaiall.com/programmingPage: 10 กลยุทธ์ในการทดสอบประสิทธิภาพ ของระบบ 1. Peak Load Testing การทดสอบการทำงานสูงสุด เป็น การทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบ เมื่อ มีการทำรายการมากที่สุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2. Performance Testing การทดสอบประสิทธิ์ภาพของ เวลา เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการ ประมวลผลรายการ ว่าใช้ระยะเวลานานเพียงใดในการทำ รายการ 3. Recovery Testing การทดสอบการกู้ระบบ เป็นการ ทดสอบความสามารถในการกู้ระบบกรณีที่ระบบล้ม 4. Storage Testing การทดสอบการเก็บข้อมูล เป็นการ ทดสอบความสามารถของระบบในการเก็บข้อมูล ว่า สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดเป็นจำนวนเท่าใด 5. Procedure Testing การทดสอบกระบวนการ เป็นการ ทดสอบการจัดทำเอกสารคู่มือการดำเนินของระบบ และ คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ว่าสามารถสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด 6. User Testing การทดสอบผู้ใช้ เป็นการทดสอบการใช้ งานจริงของระบบ เพื่อต้องการทราบว่าผู้ใช้จะทำอย่างไร เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น

11 http://www.thaiall.com/programmingPage: 11 เกณฑ์การยอมรับงาน - Time to Learn ระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องเรียนรู้การใช้ส่วน ต่างๆ ของระบบงาน - Task Performance ความเร็วของการดำเนินงานแต่ละ ส่วน - Error Rate อัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้น - Subjective User Satisfaction ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้โดยส่วนรวม - Human Retention ความสามารถจดจำคำสั่งและการ ใช้งานได้ http://www.na-vigator.com/software-development/software-testing/121-verification-a-validation


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Language Evaluation Criteria มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google