งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ . ปรับปรุง 6 กรกฎาคม 2550

2 Get value from user การรับค่าจากผู้ใช้เข้า Parameter ทำได้หลายวิธี
1. Argument from Command Line 2. System.in.read() 3. readLine()from BufferedReader

3 Argument in Command Line(1/2)
DOS>java x DOS>java x y z 2 class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(args.length); }

4 Argument in Command Line(2/2)
DOS>java x error : arrayindexoutofbounds DOS>java x y z yz class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(args[0]+args[1]); }

5 System.in.read (1/5) โปรแกรมนี้จำเป็นต้อง import java.io.* เพราะเรียกใช้ IOException import java.io.*; class x { public static void main(String args[]) throws IOException { char buf; buf = (char)System.in.read(); System.out.println("Output is "+buf); }

6 System.in.read (2/5) โปรแกรมนี้ไม่ใช้ import java.io.* แต่เรียกตรง ๆ เพียงครั้งเดียว เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ a และ 98 char buf1; int buf2; buf1 = (char)System.in.read(); System.out.println("Output is "+buf1); buf2 = System.in.read(); System.out.println("Output is "+buf2);

7 System.in.read (3/5) เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ 195
char buf1,buf2; buf1 = (char)System.in.read(); buf2 = (char)System.in.read(); System.out.println(buf1 + buf2);//195

8 System.in.read (4/5) เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ ab195
char b1,b2; b1 = (char)System.in.read(); b2 = (char)System.in.read(); System.out.print(b1+""+b2); //ab System.out.print((char)b1+(char)b2);//195

9 System.in.read (5/5) เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ ab97b97b char b1,b2; b1 = (char)System.in.read(); b2 = (char)System.in.read(); // error: String b3 = b1 + b2; // error: String b3 = (char)b1 + (char)b2; String b3= b1 +""+ b2; String b4= Integer.toString(b1 + b2); String b5= Integer.toString((char)b1+b2); System.out.print(b3 + b4 + b5);

10 .readLine (1/4) รับค่า แล้วแสดงผล import java.io.*; class x {
public static void main(String args[]) throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in)); String buf; buf = stdin.readLine(); System.out.println(buf); }

11 .readLine (2/4) กรอกข้อมูล 12 และ 34 จะพบ 12 34 String buf;
buf = stdin.readLine(); System.out.println(buf);

12 .readLine (3/4) กรอกข้อมูล 12 และ 34 จะพบ 92 String buf; int i1,i2,i3;
buf = stdin.readLine(); i1 = Integer.parseInt(buf); i2 = Integer.parseInt(stdin.readLine()); i3 = i1 + i2; System.out.println(i1 + i2 + i3);

13 .readLine (4/4) String buf; int t = 0,i; do { buf = stdin.readLine();
กรอกตัวเลข จะหาผลรวม จนกว่าจะรับเลข 0 จึงจะพิมพ์ผลรวม String buf; int t = 0,i; do { buf = stdin.readLine(); i = Integer.parseInt(buf); t += i; } while (i > 0); System.out.println(t);


ดาวน์โหลด ppt input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google