งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 6 กรกฎาคม 2550 input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 6 กรกฎาคม 2550 input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/class Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 6 กรกฎาคม 2550 input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/class Page: 2 Get value from user การรับค่าจากผู้ใช้เข้า Parameter ทำได้หลายวิธี 1. Argument from Command Line 2. System.in.read() 3. readLine()from BufferedReader

3 http://www.thaiall.com/class Page: 3 Argument in Command Line(1/2) class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(args.length); } DOS>java x 0 DOS>java x y z 2

4 http://www.thaiall.com/class Page: 4 Argument in Command Line(2/2) class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(args[0]+args[1]); } DOS>java x error : arrayindexoutofbounds DOS>java x y z yz

5 http://www.thaiall.com/class Page: 5 System.in.read (1/5) import java.io.*; class x { public static void main(String args[]) throws IOException { char buf; buf = (char)System.in.read(); System.out.println("Output is "+buf); } โปรแกรมนี้จำเป็นต้อง import java.io.* เพราะเรียกใช้ IOException

6 http://www.thaiall.com/class Page: 6 System.in.read (2/5) char buf1; int buf2; buf1 = (char)System.in.read(); System.out.println(" Output is "+buf1); buf2 = System.in.read(); System.out.println(" Output is "+buf2); โปรแกรมนี้ไม่ใช้ import java.io.* แต่เรียกตรง ๆ เพียงครั้งเดียว เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ a และ 98

7 http://www.thaiall.com/class Page: 7 System.in.read (3/5) char buf1,buf2; buf1 = (char)System.in.read(); buf2 = (char)System.in.read(); System.out.println(buf1 + buf2); //195 เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ 195

8 http://www.thaiall.com/class Page: 8 System.in.read (4/5) char b1,b2; b1 = (char)System.in.read(); b2 = (char)System.in.read(); System.out.print(b1+""+b2); //ab System.out.print((char)b1+(char)b2); //195 เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ ab195

9 http://www.thaiall.com/class Page: 9 System.in.read (5/5) char b1,b2; b1 = (char)System.in.read(); b2 = (char)System.in.read(); // error: String b3 = b1 + b2; // error: String b3 = (char)b1 + (char)b2; String b3= b1 +""+ b2; String b4= Integer.toString(b1 + b2); String b5= Integer.toString((char)b1+b2); System.out.print(b3 + b4 + b5); เมื่อกรอกข้อมูลให้พิมพ์ ab และ enter จะพบ ab97b97b

10 http://www.thaiall.com/class Page: 10.readLine (1/4) import java.io.*; class x { public static void main(String args[]) throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in)); String buf; buf = stdin.readLine(); System.out.println(buf); } รับค่า แล้วแสดงผล

11 http://www.thaiall.com/class Page: 11.readLine (2/4) String buf; buf = stdin.readLine(); System.out.println(buf); buf = stdin.readLine(); System.out.println(buf); กรอกข้อมูล 12 และ 34 จะพบ 12 34

12 http://www.thaiall.com/class Page: 12.readLine (3/4) String buf; int i1,i2,i3; buf = stdin.readLine(); i1 = Integer.parseInt(buf); i2 = Integer.parseInt(stdin.readLine()); i3 = i1 + i2; System.out.println(i1 + i2 + i3); กรอกข้อมูล 12 และ 34 จะพบ 92

13 http://www.thaiall.com/class Page: 13.readLine (4/4) String buf; int t = 0,i; do { buf = stdin.readLine(); i = Integer.parseInt(buf); t += i; } while (i > 0); System.out.println(t); กรอกตัวเลข จะหาผลรวม จนกว่าจะรับเลข 0 จึงจะพิมพ์ผลรวม


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 6 กรกฎาคม 2550 input from keyboard มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google