งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/assembly Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www.nation.ac.th ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 13 พฤศจิกายน 2555

2 http://www.thaiall.com/assembly Page: 2 ความหมาย ระบบเลขฐาน (Radix Number) คือ ระบบตัวเลขที่ใช้เป็นหน่วยนับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา และต้องกำหนดเลขฐานกำกับ ปัจจุบันเลขที่เราใช้กันอยู่เป็น เลขฐาน 10 ซึ่งเป็นฐานที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเขียนเลขฐานกำกับ แต่ถ้าเป็นฐานอื่นเช่น ฐาน 2 ฐาน 8 หรือ ฐาน 16 จะมีให้มีเลข ฐานกำกับไว้เสมอ สำหรับเลขตั้งแต่ 10 เป็นต้นไป จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสื่อ ความหมายแทน ได้แก่ A=10B=11C=12D=13E=14F=15G=16H=17 เช่น 1001 2 17 8 AB9F 16 แปลงเลขฐาน http://www.dlth.in.th/base-converter-tools.html ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Radix_Number

3 http://www.thaiall.com/assembly Page: 3 เลขฐาน 10 ระบบเลขฐาน 10 (Decimal Number System) เลขฐาน 10 (Decimal Digit) คือ เลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 10 ตัว ได้แก่ 0 ถึง 9 เป็นเลขฐานที่ในชีวิตประจำวันจนเป็นความเคยชิน จึงไม่จำเป็นต้องเข้าใจในความหมาย หรือที่มาของ ตัวเลขเหล่านั้น เพราะไม่ต้องเปรียบเทียบฐานนี้กับฐาน ใด เมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 523123 ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Radix_Number

4 http://www.thaiall.com/assembly Page: 4 เลขฐาน 2 ระบบเลขฐาน 2 (Binary Number System) เลขฐาน 2 (Binary Digit) คือ เลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 2 ตัว ได้แก่ 0 กับ 1 เป็นเลขฐานที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่าย เหมือน สถานะทางไฟฟ้าคือ ปิด กับ เปิด ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึง เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มของเลขฐานสองหลายบิต (Bit = Binary Digit) รวมกันเพื่อแทนความหมายของข้อมูล แทนการใช้เลขฐาน 10 เช่น 1 2 101 2 0110 2 ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Radix_Number

5 http://www.thaiall.com/assembly Page: 5 เลขฐาน 16 ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal Number System) เลขฐาน 16 (Hexadecimal Digit) คือ เลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 16 ตัว ได้แก่ 0 ถึง 15 แต่เลข 10 ถึง 15 จะใช้ตัวอักษร A ถึง F แทน ความสำคัญของเลขฐานนี้ในคอมพิวเตอร์ คือใช้นำเสนอข้อมูลแทนเลขฐาน 2 จำนวน 4 Bit ดังนั้นการแสดงข้อมูลจำนวน 8 Bit ซึ่งเท่ากับ 1 Byte จะใช้เลขฐาน 16 จำนวน 2 หลัก เช่น การ แสดงข้อมูลในโปรแกรม Debug เป็นต้น เช่น 41 16 30 16 A1 16 ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Radix_Number

6 http://www.thaiall.com/assembly Page: 6 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน 10 10 0 = 1 10 1 = 10 10 2 = 100 5 = (5 * 10 0 )=5 23= (2 * 10 1 )+(3 * 10 0 ) = 20+3 123= (1 * 10 2 )+(2 * 10 1 )+(3 * 10 0 ) = 100+20+3 ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Radix_Number

7 http://www.thaiall.com/assembly Page: 7 แปลงเลขฐาน 2 เป็น เลข ฐาน 10 2 0 = 1 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 8 1 2 = (1 * 2 0 )=1 101 2 = (1 * 2 2 )+(0 * 2 1 )+(1 * 2 0 ) = 4+0+1 = 5 0110 2 = (0*2 3 )+(1*2 2 )+(1*2 1 )+(0*2 0 ) = 0+4+2+0 = 6 ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Radix_Number

8 http://www.thaiall.com/assembly Page: 8 แปลงเลขฐาน 16 เป็น เลข ฐาน 10 16 0 = 1 16 1 = 16 16 2 = 256 16 3 = 4096 41 16 = (4 * 16 1 )+(1 * 16 0 ) = 64+1 = 65 30 16 = (3 * 16 1 )+(0 * 16 0 ) = 48+0 = 48 A1 16 = (10 * 16 1 )+(1 * 16 0 ) = 160+1 = 161 ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Radix_Number

9 http://www.thaiall.com/assembly Page: 9 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน 10 123 10 = ? 10 10 )123 3 10 )12 2 1 123 10 = 123 10

10 http://www.thaiall.com/assembly Page: 10 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน 2 6 = ? 2 2 )6 0 2 )3 1 1 6 = 110 2

11 http://www.thaiall.com/assembly Page: 11 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน 16 1601 = ? 16 16 )1601 1 16 )100 4 6 1601 = 641 16

12 http://www.thaiall.com/assembly Page: 12 ตัวอย่างการแปลงระหว่าง เลขฐาน เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลข ฐาน 16 0 0 1 1 10 2 2 2 11 3 3 3 100 4 4 4 101 5 5 5 110 6 6 6 111 7 7 7 1000 10 8 8 1001 11 9 9 1010 12 10 A 1011 13 11 B 1100 14 12 C 1101 15 13 D 1110 16 14 E 1111 17 15 F

13 http://www.thaiall.com/assembly Page: 13 การบวกเลขฐาน 2 1.10 2 + 1 2 = ? 10 2 + 1 2 -- 11 2 == 2.101 2 + 101 2 = ? 101 2 + 101 2 --- 1010 2 ==== 3.101 2 + 1 2 = ? 101 2 + 1 2 --- 110 2 === 4.1011 2 + 1101 2 = ? 1011 2 + 1101 2 ---- 11000 2 =====

14 http://www.thaiall.com/assembly Page: 14 การบวกเลขฐาน 16 1.A1 16 + 1A 16 = ? A1 16 + 1A 16 -- BB 16 == 2.AF 16 + 11 16 = ? AF 16 + 11 16 -- C0 16 == 3.1AF 16 + AA 16 = ? 1AF 16 + AA 16 --- 259 16 === 4.99 16 + 1A1 16 = ? 99 16 + 1A1 16 --- 23A 16 ===

15 http://www.thaiall.com/assembly Page: 15 การลบเลขฐาน 2 1.10 2 - 1 2 = ? 10 2 - 1 2 -- 1 2 == 2.101 2 - 101 2 = ? 101 2 - 101 2 --- 0 2 === 3.101 2 - 1 2 = ? 101 2 - 1 2 --- 100 2 === 4.1010 2 - 101 2 = ? 1010 2 - 101 2 ---- 101 2 =====

16 http://www.thaiall.com/assembly Page: 16 การลบเลขฐาน 16 1.A1 16 - 1A 16 = ? A1 16 - 1A 16 -- 87 16 == 2.AF 16 - 11 16 = ? AF 16 - 11 16 -- 9E 16 == 3.1AF 16 - AA 16 = ? 1AF 16 - AA 16 --- 105 16 === 4.1A9 16 - 191 16 = ? 1A9 16 - 191 16 --- 18 16 ===

17 http://www.thaiall.com/assembly Page: 17 การคูณเลขฐาน 2 Question. 11 2 × 11 2 11 ×11 11 11 1001 Answer.1001 2

18 http://www.thaiall.com/assembly Page: 18 การคูณเลขฐาน 2 Question. 101 2 × 101 2 101 ×101 101 000 101 11001 Answer.11001 2

19 http://www.thaiall.com/assembly Page: 19 การคูณเลขฐาน 16 Question. 54 16 × 32 16 54 ×32 A8 FC 1068 Answer.1068 16

20 http://www.thaiall.com/assembly Page: 20 การคูณเลขฐาน 16 Question. A1 16 × 1A 16 A1 ×1A 64A A1 105A Answer.105A 16

21 http://www.thaiall.com/assembly Page: 21 การหารเลขฐาน 16 Question. A 16 % 2 16 5 2) A A 0 Answer.5 16

22 http://www.thaiall.com/assembly Page: 22 การหารเลขฐาน 16 Question. 1122 16 % 11 16 102 11) 1122 11 2 0 22 0 Answer.102 16

23 http://www.thaiall.com/assembly Page: 23 การคูณทศนิยม 16 Question. A.A 16 × 1A 16 A. A ×1A 6A4 AA 114. 4 Answer.114.4 16

24 http://www.thaiall.com/assembly Page: 24 การหารทศนิยม 16 Question. 114.4 16 % 1A 16 A.A 1A1A) 114.4 104 0 Answer.A.A 16

25 http://www.thaiall.com/assembly Page: 25 องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ (Complement)(1/3) A two's-complement system is a system in which negative numbers are represented by the two's complement of the absolute value;[1] this system is the most common method of representing signed integers on computers. In such a system, a number is negated (converted from positive to negative or vice versa) by computing its two's complement. ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-6427.html ข้อมูลจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Two's_complement ข้อมูลจาก http://www.cs.rit.edu/~afb/20012/cs1/slides/javatypes-03.html

26 http://www.thaiall.com/assembly Page: 26 องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ (Complement)(2/3) ในข้อมูลขนาด 1 Byte ซึ่ง ประกอบด้วย 8 Bit เมื่อ ต้องการเก็บทั้งค่าบวก และค่า ลบ เรียกว่าเก็บแบบมี Sign Bit มักใช้แนวคิดของ Two’s Complement มาช่วยในการ จัดเก็บ และกำหนดให้ 7 Bit แรกเก็บค่า แต่ Bit หน้าสุดจะ เก็บเครื่องหมาย เช่น Two’s Complement ของ 0111 มีค่าเท่ากับ 7 Two’s Complement ของ 1111 มีค่าเท่ากับ -1 7 - 1 = 6 หรือ 0111 - (1111) = 0111 - (0001) = 0110 = 6

27 http://www.thaiall.com/assembly Page: 27 องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ (Complement)(3/3) ตัวอย่างการใช้ Two’s Complement โจทย์ 7 - 1 = 6 เป็นเลขฐาน 20111 - (1111) กลับบิท 0111 - (0001) แปลงกลับ 0110 = 6

28 http://www.thaiall.com/assembly Page: 28 แบบฝึกหัดที่ 1 แปลงเลขฐาน 1. 1011 2 = …… 2. 1100 2 = …… 3. 0111 2 = …… 4. 1111 2 = …… 5. 1010 2 = …… 6. 1001 2 = …… 7. 1011 4 = …… 8. 1211 4 = …… 9. 1031 4 = …… 10. 3021 4 = …… 11. 1021 4 = …… 12. 3012 4 = …… 13. 2031 8 = …… 14. 5140 8 = …… 15. 6711 8 = …… 16. 1176 8 = …… 17. 1550 8 = …… 18. 1004 8 = …… 19. 1211 16 = …… 20. 3271 16 = …… 21. 6231 16 = …… 22. 3333 16 = …… 23. 1322 16 = …… 24. 4051 16 = …… 25. AFFC 16 = …… 26. ACFF 16 = …… 27. 6AF1 16 = …… 28. 11A6 16 = …… 29. C5A0 16 = …… 30. 10A4 16 = …… 31. F8CA 16 = …… 32. 32FA 16 = …… 33. CAF1 16 = …… 34. 5AF5 16 = …… 35. CA22 16 = …… 36. ABFD 16 = ……

29 http://www.thaiall.com/assembly Page: 29 แบบฝึกหัดที่ 2 บวกลบ 1. 1011 2 + 11 2 = …………… 2 2. 1100 2 - 1010 2 = …………… 2 3. 0111 2 + 011 2 = …………… 2 4. 1111 2 - 111 2 = …………… 2 5. 1111 16 + 1111 16 = …………… 16 6. A1B1 16 - A111 16 = …………… 16 7. F1D1 16 - D1D1 16 = …………… 16 8. 1F1D 16 + 1FF1 16 = …………… 16 9. 1011 2 + 1100 4 = …………… 8 10. 1100 4 + 1010 8 = …………… 2 11. 111 4 - 0111 2 = …………… 8 12. 111 2 + 3210 8 = …………… 4 13. 1111 16 - 1261 8 = …………… 8 14. 7161 8 + 3211 4 = …………… 16 15. F1D0 16 - 1101 2 = …………… 16 16. 1657 8 + 1FF1 16 = …………… 4

30 http://www.thaiall.com/assembly Page: 30 แบบฝึกหัดที่ 3 คูณหาร 1. 1011 2 × 11 2 = …………… 2 2. 1011 4 × 11 4 = …………… 4 3. 345 8 × 32 8 = …………… 8 4. 5611 16 × AA 16 = …………… 16 5. 11110 2 % 10 2 = …………… 2 6. 54732 8 % 65 8 = …………… 8 7. C3FA4 16 % 1A 16 = …………… 16 8. 6648 16 % 5A 16 = …………… 16 9. 101.1 2 × 11 2 = …………… 2 10. 10.11 4 × 21 4 = …………… 4 11. 42.5 8 × 42 8 = …………… 8 12. 17.11 16 × AB 16 = …………… 16 13. 1010.0 2 % 10 2 = …………… 2 14. 104.57 8 % 65 8 = …………… 8 15. C3E.A 16 % 1A 16 = …………… 16 16. 1199.A 16 % 5A 16 = …………… 16


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google