งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 13 พฤศจิกายน 2555

2 Page: 2 ความหมาย ระบบเลขฐาน (Radix Number) คือ ระบบตัวเลขที่ใช้เป็นหน่วยนับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา และต้องกำหนดเลขฐานกำกับ ปัจจุบันเลขที่เราใช้กันอยู่เป็น เลขฐาน 10 ซึ่งเป็นฐานที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเขียนเลขฐานกำกับ แต่ถ้าเป็นฐานอื่นเช่น ฐาน 2 ฐาน 8 หรือ ฐาน 16 จะมีให้มีเลข ฐานกำกับไว้เสมอ สำหรับเลขตั้งแต่ 10 เป็นต้นไป จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสื่อ ความหมายแทน ได้แก่ A=10B=11C=12D=13E=14F=15G=16H=17 เช่น AB9F 16 แปลงเลขฐาน ข้อมูลจาก

3 Page: 3 เลขฐาน 10 ระบบเลขฐาน 10 (Decimal Number System) เลขฐาน 10 (Decimal Digit) คือ เลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 10 ตัว ได้แก่ 0 ถึง 9 เป็นเลขฐานที่ในชีวิตประจำวันจนเป็นความเคยชิน จึงไม่จำเป็นต้องเข้าใจในความหมาย หรือที่มาของ ตัวเลขเหล่านั้น เพราะไม่ต้องเปรียบเทียบฐานนี้กับฐาน ใด เมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ข้อมูลจาก

4 Page: 4 เลขฐาน 2 ระบบเลขฐาน 2 (Binary Number System) เลขฐาน 2 (Binary Digit) คือ เลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 2 ตัว ได้แก่ 0 กับ 1 เป็นเลขฐานที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่าย เหมือน สถานะทางไฟฟ้าคือ ปิด กับ เปิด ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึง เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มของเลขฐานสองหลายบิต (Bit = Binary Digit) รวมกันเพื่อแทนความหมายของข้อมูล แทนการใช้เลขฐาน 10 เช่น ข้อมูลจาก

5 Page: 5 เลขฐาน 16 ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal Number System) เลขฐาน 16 (Hexadecimal Digit) คือ เลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 16 ตัว ได้แก่ 0 ถึง 15 แต่เลข 10 ถึง 15 จะใช้ตัวอักษร A ถึง F แทน ความสำคัญของเลขฐานนี้ในคอมพิวเตอร์ คือใช้นำเสนอข้อมูลแทนเลขฐาน 2 จำนวน 4 Bit ดังนั้นการแสดงข้อมูลจำนวน 8 Bit ซึ่งเท่ากับ 1 Byte จะใช้เลขฐาน 16 จำนวน 2 หลัก เช่น การ แสดงข้อมูลในโปรแกรม Debug เป็นต้น เช่น A1 16 ข้อมูลจาก

6 Page: 6 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน = = = = (5 * 10 0 )=5 23= (2 * 10 1 )+(3 * 10 0 ) = = (1 * 10 2 )+(2 * 10 1 )+(3 * 10 0 ) = ข้อมูลจาก

7 Page: 7 แปลงเลขฐาน 2 เป็น เลข ฐาน = = = = = (1 * 2 0 )= = (1 * 2 2 )+(0 * 2 1 )+(1 * 2 0 ) = = = (0*2 3 )+(1*2 2 )+(1*2 1 )+(0*2 0 ) = = 6 ข้อมูลจาก

8 Page: 8 แปลงเลขฐาน 16 เป็น เลข ฐาน = = = = = (4 * 16 1 )+(1 * 16 0 ) = 64+1 = = (3 * 16 1 )+(0 * 16 0 ) = 48+0 = 48 A1 16 = (10 * 16 1 )+(1 * 16 0 ) = = 161 ข้อมูลจาก

9 Page: 9 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน = ? ) ) =

10 Page: 10 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน 2 6 = ? 2 2 )6 0 2 ) = 110 2

11 Page: 11 แปลงเลขฐาน 10 เป็น เลข ฐาน = ? ) ) =

12 Page: 12 ตัวอย่างการแปลงระหว่าง เลขฐาน เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลข ฐาน A B C D E F

13 Page: 13 การบวกเลขฐาน = ? == = ? ==== = ? === = ? =====

14 Page: 14 การบวกเลขฐาน 16 1.A A 16 = ? A A BB 16 == 2.AF = ? AF C0 16 == 3.1AF 16 + AA 16 = ? 1AF 16 + AA === A1 16 = ? A A 16 ===

15 Page: 15 การลบเลขฐาน = ? == = ? === = ? === = ? =====

16 Page: 16 การลบเลขฐาน 16 1.A A 16 = ? A A == 2.AF = ? AF E 16 == 3.1AF 16 - AA 16 = ? 1AF 16 - AA === 4.1A = ? 1A ===

17 Page: 17 การคูณเลขฐาน 2 Question × × Answer

18 Page: 18 การคูณเลขฐาน 2 Question × × Answer

19 Page: 19 การคูณเลขฐาน 16 Question × ×32 A8 FC 1068 Answer

20 Page: 20 การคูณเลขฐาน 16 Question. A1 16 × 1A 16 A1 ×1A 64A A1 105A Answer.105A 16

21 Page: 21 การหารเลขฐาน 16 Question. A 16 % ) A A 0 Answer.5 16

22 Page: 22 การหารเลขฐาน 16 Question % ) Answer

23 Page: 23 การคูณทศนิยม 16 Question. A.A 16 × 1A 16 A. A ×1A 6A4 AA Answer

24 Page: 24 การหารทศนิยม 16 Question % 1A 16 A.A 1A1A) Answer.A.A 16

25 Page: 25 องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ (Complement)(1/3) A two's-complement system is a system in which negative numbers are represented by the two's complement of the absolute value;[1] this system is the most common method of representing signed integers on computers. In such a system, a number is negated (converted from positive to negative or vice versa) by computing its two's complement. ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก

26 Page: 26 องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ (Complement)(2/3) ในข้อมูลขนาด 1 Byte ซึ่ง ประกอบด้วย 8 Bit เมื่อ ต้องการเก็บทั้งค่าบวก และค่า ลบ เรียกว่าเก็บแบบมี Sign Bit มักใช้แนวคิดของ Two’s Complement มาช่วยในการ จัดเก็บ และกำหนดให้ 7 Bit แรกเก็บค่า แต่ Bit หน้าสุดจะ เก็บเครื่องหมาย เช่น Two’s Complement ของ 0111 มีค่าเท่ากับ 7 Two’s Complement ของ 1111 มีค่าเท่ากับ = 6 หรือ (1111) = (0001) = 0110 = 6

27 Page: 27 องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ (Complement)(3/3) ตัวอย่างการใช้ Two’s Complement โจทย์ = 6 เป็นเลขฐาน (1111) กลับบิท (0001) แปลงกลับ 0110 = 6

28 Page: 28 แบบฝึกหัดที่ 1 แปลงเลขฐาน = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… = …… 25. AFFC 16 = …… 26. ACFF 16 = …… 27. 6AF1 16 = …… A6 16 = …… 29. C5A0 16 = …… A4 16 = …… 31. F8CA 16 = …… FA 16 = …… 33. CAF1 16 = …… 34. 5AF5 16 = …… 35. CA22 16 = …… 36. ABFD 16 = ……

29 Page: 29 แบบฝึกหัดที่ 2 บวกลบ = …………… = …………… = …………… = …………… = …………… A1B A = …………… F1D D1D1 16 = …………… F1D FF1 16 = …………… = …………… = …………… = …………… = …………… = …………… = …………… F1D = …………… FF1 16 = …………… 4

30 Page: 30 แบบฝึกหัดที่ 3 คูณหาร × 11 2 = …………… × 11 4 = …………… × 32 8 = …………… × AA 16 = …………… % 10 2 = …………… % 65 8 = …………… 8 7. C3FA4 16 % 1A 16 = …………… % 5A 16 = …………… × 11 2 = …………… × 21 4 = …………… × 42 8 = …………… × AB 16 = …………… % 10 2 = …………… % 65 8 = …………… C3E.A 16 % 1A 16 = …………… A 16 % 5A 16 = …………… 16


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ระบบเลขฐาน (Radix Number) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google