งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบการเบิก - จ่าย ลูกหนี้เงินยืม โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบการเบิก - จ่าย ลูกหนี้เงินยืม โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบการเบิก - จ่าย ลูกหนี้เงินยืม โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 2

3 3

4 4 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel Loader สำหรับลูกหนี้เงินยืม กรณีเงินในงบประมาณ การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.02 : ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อฯ

5 5

6 6

7 7

8 8 2. บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

9 9

10 10

11 11 3. การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 : ใบบันทึก รายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้ง เบิก

12 12

13 13

14 14

15 15 4. การบันทึกตั้งเงินเบิกเกินส่งคืนรอ นำส่งโดยไม่มีลูกหนี้บัญชีเงินรอรับ คืน : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 ประเภทเอกสาร BD

16 16

17 17

18 18

19 19 5. บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม GFMIS. นส.02-1 : ใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร R6

20 20

21 21

22 22 6. การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 – ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร BE

23 23

24 24

25 25

26 26 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 : ใบ บันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับการตั้งเบิก

27 27

28 28

29 29

30 30 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 : ใบ บันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งเบิก

31 31

32 32

33 33


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบการเบิก - จ่าย ลูกหนี้เงินยืม โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google