งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเบิก-จ่าย ลูกหนี้เงินยืม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเบิก-จ่าย ลูกหนี้เงินยืม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเบิก-จ่าย ลูกหนี้เงินยืม
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2

3

4 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel Loader สำหรับลูกหนี้เงินยืมกรณีเงินในงบประมาณ การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.02 : ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

5

6

7

8 2. บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

9

10

11 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งเบิก
3. การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งเบิก

12

13

14

15 4. การบันทึกตั้งเงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้บัญชีเงินรอรับคืน : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 ประเภทเอกสาร BD

16

17

18

19 5. บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม GFMIS. นส
5.บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม GFMIS.นส.02-1 : ใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร R6

20

21

22 6. การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม GFMIS. บช
6.การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 – ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร BE

23

24

25

26 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช
การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับการตั้งเบิก

27

28

29

30 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช
การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งเบิก

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเบิก-จ่าย ลูกหนี้เงินยืม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google