งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

2 สนามเด็กเล่นไม่ เพียงพอ

3 อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ใหม่ สำหรับ ศูนย์บ้านวัด วังน้ำ ศูนย์ บ้านท่าแดง ศูนย์บ้านชึม สำหรับ ศูนย์บ้าน ท่าแดง ศูนย์ บ้านชึม ศูนบ้าน คล้า สำหรับ ศูนย์บ้านท่า แดง ศูนบ้านคล้า ศูนบ้านคล้าศูนย์บ้านชึม สำหรับ ศูนย์บ้าน สัมฤทธิ์ ศูน บ้านคล้า

4 กำแพงล้อยาง (3 ตัว ) 20.6 ฃม 105 ฃม 200 ฃม 54 ฃม 13 ฃม 9.5 ฃม 16.2 ฃม 16.2 ฃม 16.2 ฃม 16.2 ฃม 75°75° 75°75° 100 ฃม 80 ฃม สูง 9 ฃม 16 ฃม 3” 20.6 ฃม 9.5 ฃม

5 ชิงช้า (1 ตัว ) ศูนย์บ้านท่าแดง และ ศูนย์บ้านชึม มีเหล็กทรงกลมแลว ศูนบ้านคล้า ไม่มีอะไร ศูนย์บ้านท่าแดง มี 3 ที่นั่ง ศูนย์บ้านชึม มี 5 ที่นั่ง 50 ฃม 170 ฃม 130 ฃม 30 ฃม 120 ฃม 3” 20 ฃม 50 ฃม

6 เต่าทอง ( 4 ตัว ) 110 ฃม 80 ฃม 54 ฃม 8 ฃม 13 ฃม 70 ฃม 9 ฃม 21 ฃม

7 กุ้งสามตัว ( 3 ตัว ) ไม่เกิน 81 ซม. ให้เด็กผ่าน หลุม

8 Safety First! ช่องว่างจะต้องเกิน 23 ซม. หรือ น้อยกว่า 9 ซม.

9 Safety First! ช่องควรจะน้อยกว่า 43 ซม. หรือ มากกว่า 71 ซม.

10 Safety First! ควรใช้ดินกลบทางเดิน เพื่อไม่ให้เด็กสดุดล้ม

11 Safety First ใส่ครึ่งหนึ่งอยู่ใต้พื้นดิน

12 Safety First - การจัดวาง เครื่องเล่น

13 แรงงาน วิทยาลัยอาชีพพิมาย จำนวนนักเรียน 22 คน อาสาสมัครหมู่บ้าน ศูนย์ และ ๕ คน ( ทั้งหมด ๒๕ คน )

14 กำหนดเวลา วันจันทร์ - 4 วันอังคาร - 5 วันพุธ - 6 วันพฤหัส - 7 วันศุกร์ - 8 วันจันทร์ - 11 ทุกคนมาอบต. การฝึกอบรม 9:00 – พิธีเปิด 9:30 – 10:15 – คำอธิบาย ของโครงการและความ ปลอดภัย 10:15 – 10:30 - อาหารว่าง 10:30 – 12:00 – นายดำรงค์แสดง PowerPoint 12:00 – 13:00 – อาหาร กลางวัน – ( อบต.) 13:00 – 16:00 – การฝึกปฏิบัติสร้าง ( เย็บ สายพาน ตัดยาง ติดที่นั่ง ที่ชิงช้า ) หยุด ๑ วัน ทุกคนมา อบต. 9:00 – 12:00  กลุ่ม 1: ทำทาสีที่เหล็ก เที่ยวแรก  กลุ่ม 2: ตัดยาง  กลุ่ม 3: เย็บสายพาน เป็นรูปตาข่าย 12:00 อาหารกลางวัน ( อบต.) 13:00 – 16:00  กลุ่ม 1: ทำทาสีที่เหล็ก เที่ยวแรก  กลุ่ม 2: ตัดยาง  กลุ่ม 3: เย็บสายพาน เป็นรูปตาข่าย *** ส่งยางไปศูนย์ ทุกคนมา อบต. ตอนเช้า 9:00 – 12:00 –  เย็บสายพานเป็นรูป ตาข่าย  ทำทาสีที่เหล็กครั้งที่ สอง 12:00 อาหารกลางวัน ( อบต.) 13:00 – 16:00  เตรียมสนามเด็กเล่น ( ทุกคนกลับไปศูนย์ ) **** วัสดุ  กรุณาเตรียม เครื่องวัด เสียม และ พลั่ว ทุกคนไปศูนย์ 9:00 – 12:00 –  ใส่ทราย และ เตรียม สนามเด็กเล่น ( ไป ศูนย์ ) 12:00 อาหารกลางวัน ( อบต.) 13:00 – 16:00  ใส่ทราย และ เตรียม สนามเด็กเล่น **** วัสดุ  กรุณาเตรียมเครื่องวัด เสียม และ พลั่ว ทุกคนมา อบต. 9:00 – 12:00  ติดสายพานที่ เหล็ก 12:00 อาหารกลางวัน 13:00 – 16:00  เพิ่มปูนซีเมนต์ เพื่อขาของเครื่อง ส่งมอบเครื่องเล่นที่ศูนย์ กลุ่ม 1: 5 คน ( ศูนย์ละ 1 คน ) กลุ่ม 2: 10 คน ( ศูนย์ละ 2 คน ) กลุ่ม 3: 10 คน ( ศูนย์ละ 2 คน )

15 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google