งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

2 เป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ขนาดเล็ก สู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2553 จำนวนโรงเรียนเป้าหมาย 4,000 แห่ง ( งบประมาณโรงเรียนละ 257,490 แห่ง ) โรงเรียนจัดการเรียนการสอน คละชั้น จำนวนโรงเรียนเป้าหมาย 3,640 แห่ง ( งบประมาณโรงเรียน 42,000 บาท )

3 ผลการดำเนินงานงบประมาณ SP2 งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,552,520 บาท งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ จำนวน 550,080,000 บาท จำนวน 550,080,000 บาท งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 858,840,000 บาท งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ( รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ) จำนวน 143,520,000 บาท ( ขับเคลื่อน 2 ล้อ และขับเคลื่อน 4 ล้อ )

4 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 550,080,000 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 550,080,000 บาท ตัดโอนให้ สพท. 182 แห่ง ตัดโอนให้ สพท. 182 แห่ง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/2574 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/2574 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สำหรับ 8 กิจกรรม สำหรับ 8 กิจกรรม

5 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 858,840,000 บาท งบประมาณ 858,840,000 บาท ได้รับอนุมัติ 661,655,179 บาท ได้รับอนุมัติ 661,655,179 บาท

6 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงบประมาณ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง และพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( โรงเรียนละ 92,210 บาท ) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง และพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( โรงเรียนละ 92,210 บาท ) จำนวน 150 สพท. วงเงิน 296,887,241 บาท จำนวน 150 สพท. วงเงิน 296,887,241 บาท ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 32 สพท. จำนวน 32 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 31 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 31 สพท. ขาดอีกส่งข้อมูลจำนวน 1 สพท. คือ สพท. สุรินทร์ เขต 2 ขาดอีกส่งข้อมูลจำนวน 1 สพท. คือ สพท. สุรินทร์ เขต 2

7 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงบประมาณ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบห้องสมุด ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบห้องสมุด โรงเรียนขนาดเล็ก ( โรงเรียนละ 100,000 บาท ) โรงเรียนขนาดเล็ก ( โรงเรียนละ 100,000 บาท ) จำนวน 143 สพท. วงเงิน 304,887,558 บาท จำนวน 143 สพท. วงเงิน 304,887,558 บาท ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 39 สพท. จำนวน 39 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 38 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 38 สพท. ขาดส่งข้อมูลอีกจำนวน 1 สพท. คือ สพท. สุรินทร์ เขต 2 ขาดส่งข้อมูลอีกจำนวน 1 สพท. คือ สพท. สุรินทร์ เขต 2

8 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงบประมาณ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบห้องสมุด ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบห้องสมุด โรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน ( โรงเรียน ละ 25,500 บาท ) โรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน ( โรงเรียน ละ 25,500 บาท ) จำนวน 122 สพท. วงเงิน 59,880,380 บาท จำนวน 122 สพท. วงเงิน 59,880,380 บาท ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 49 สพท. จำนวน 49 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 35 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 35 สพท.

9 ขาดส่งข้อมูลอีกจำนวน 14 สพท. คือ สพท. จันทบุรี เขต 2 สพท. เชียงใหม่ เขต 1 สพท. นครราชสีมา เขต 7 สพท. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพท. มหาสารคาม เขต 1 สพท. ยโสธร เขต 2 สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท. สงขลา เขต 1 สพท. สระแก้ว เขต 2 สพท. สุรินทร์ เขต 2 สพท. หนองคาย เขต 2 สพท. อุดรธานี เขต 2 สพท. อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท. อุบลราชธานี เขต 1


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google