งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alkyl halide Alkyl halide หรือ Aryl halide มีสูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alkyl halide Alkyl halide หรือ Aryl halide มีสูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alkyl halide Alkyl halide หรือ Aryl halide มีสูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ สีย้อม ยาชา เป็นตัวทำละลายที่ดี

2 ประเภทของ Alkyl halide
Primary alkyl halide อะตอมของธาตุเฮโลเจนเกาะอยู่ กับ 10 คาร์บอนอะตอม Secondary alkyl halide อะตอมของธาตุเฮโลเจนเกาะ อยู่กับ 20 คาร์บอนอะตอม Tertiary alkyl halide อะตอมของธาตุเฮโลเจนเกาะอยู่กับ 30 คาร์บอนอะตอม

3 ประเภทของ Alkyl halide

4 Dihalide Geminal dihalide or gem- dihalide อะตอมของธาตุเฮโล เจน 2 อะตอมเกาะอยู่ที่ คาร์บอนอะตอมเดียวกัน Vicinal dihalide or vic-dihalide อะตอมของธาตุเฮโลเจน 2 อะตอมเกาะอยู่ที่คาร์บอน อะตอมที่อยู่ติดกัน

5 การเรียกชื่อ แบบ IUPAC
Alkyl halide การเรียกชื่อ แบบ IUPAC ให้เรียกชื่อ halogen พร้อมระบุตำแหน่งให้น้อยที่สุด แล้วลงท้ายชื่อด้วยโซ่หลัก เช่น 2-bromo-3-chloro-1-pentanol 2-chloro butane

6 Alkyl halide ethyl bromide sec-butyl bromide isobutyl bromide
การเรียกชื่อ แบบ common name ให้เรียกชื่อหมู่ alkyl แล้วตามด้วยชื่อของ halide เช่น ethyl bromide sec-butyl bromide isobutyl bromide

7 Alkyl halide การเรียกชื่อ แบบ common name (ต่อ)
ถ้ามี halogen มากกว่า 1 อะตอม จะเรียกแบบสามัญ เช่น methylene chloride chloroform carbon tetrachloride

8 จงเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอัลคิลเฮไลด์ต่อไปนี้
ก. 2-bromo-5-chloro-3-hexene ข. 4-bromo-5,6,7-trichloro-3-octene ค. 1-bromo-3-chlorocyclohexene ง. Iodoform จ. allyl bromide ฉ. vinyl chloride

9 จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC
2,3-dibromo-4,5-dimethylheptane

10 จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC
2,3-dichloro-5-methyl-2-hexene

11 จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC
2-chloro-3,3-dimethyl-1-phenylbutane

12 การสังเคราะห์เฮไลด์ของสารอินทรีย์
1. Free-radical halogenation of alkanes แสง แสง

13 การสังเคราะห์เฮไลด์ของสารอินทรีย์
2. Addition to alkenes and alkynes เมื่อ EA คือ Cl2, Br2, I2, HCl, HBr หรือ HI

14 การสังเคราะห์เฮไลด์ของสารอินทรีย์
3. Electrophilic aromatic substitution

15 การสังเคราะห์เฮไลด์ของสารอินทรีย์
4. Reaction of alcohols with hydrogen halides

16 Mechanism สำหรับ 10 alcohol

17 Mechanism สำหรับ 20 และ 30 alcohol

18 การสังเคราะห์เฮไลด์ของสารอินทรีย์
5. Reaction of alcohols with thionyl chloride

19 การสังเคราะห์เฮไลด์ของสารอินทรีย์
6. Reaction of alcohols with phosphorus trihalide

20 ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์
สมบัติทางกายภาพ ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักอะตอมของเฮโลเจน ไม่ละลายในกรดซัลฟุริกเข้มข้น

21 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟด์

22 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟด์ (ต่อ)

23 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟด์ (ต่อ)

24 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟด์ (ต่อ)

25 Mechanism ของปฏิกิริยาการแทนที่
ปฏิกิริยาการแทนที่แบบ SN1

26 Mechanism ของปฏิกิริยาการแทนที่
ปฏิกิริยาการแทนที่แบบ SN2

27 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
2. ปฎิกิริยาการขจัดออก ปฏิกิริยานี้จะเป็นไปตามกฎของ Saytzeff

28 Mechanism ของปฏิกิริยาการขจัดออก

29 Mechanism ของปฏิกิริยาการขจัดออก

30 การแข่งขันระหว่างปฏิกิริยาการแทนที่กับปฏิกิริยาการขจัดออก

31 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
3. Preparation of Grignard reagent Grignard reagent ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ได้หลายชนิด

32 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
4. Reduction of metal and acid

33 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
5. Coupling of alkyl halide with organometallic compound

34 สมบัติทางเคมีของอัลคิลเฮไลด์
ตัวอย่างเช่น


ดาวน์โหลด ppt Alkyl halide Alkyl halide หรือ Aryl halide มีสูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google