งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alkyl halide หรือ Aryl halide มี สูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ สีย้อม ยาชา เป็นตัวทำละลายที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alkyl halide หรือ Aryl halide มี สูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ สีย้อม ยาชา เป็นตัวทำละลายที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alkyl halide หรือ Aryl halide มี สูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ สีย้อม ยาชา เป็นตัวทำละลายที่ดี Alkyl halide

2 Primary alkyl halide อะตอมของ ธาตุเฮโลเจนเกาะอยู่กับ 1 0 คาร์บอน อะตอม Secondary alkyl halide อะตอม ของธาตุเฮโลเจนเกาะอยู่กับ 2 0 คาร์บอนอะตอม Tertiary alkyl halide อะตอมของ ธาตุเฮโลเจนเกาะอยู่กับ 3 0 คาร์บอน อะตอม ประเภทของ Alkyl halide

3

4 Dihalide Geminal dihalide or gem-dihalide อะตอมของธาตุเฮโล เจน 2 อะตอมเกาะ อยู่ที่คาร์บอนอะตอม เดียวกัน Vicinal dihalide or vic-dihalide อะตอม ของธาตุเฮโลเจน 2 อะตอมเกาะอยู่ที่ คาร์บอนอะตอมที่อยู่ ติดกัน

5 การเรียกชื่อ แบบ IUPAC Alkyl halide 2-chloro butane  ให้เรียกชื่อ halogen พร้อมระบุ ตำแหน่งให้น้อยที่สุด แล้วลงท้ายชื่อ ด้วยโซ่หลัก เช่น 2-bromo-3-chloro-1-pentanol

6 การเรียกชื่อ แบบ common name  ให้เรียกชื่อหมู่ alkyl แล้วตามด้วยชื่อ ของ halide เช่น Alkyl halide ethyl bromide sec-butyl bromide isobutyl bromide

7 การเรียกชื่อ แบบ common name ( ต่อ )  ถ้ามี halogen มากกว่า 1 อะตอม จะ เรียกแบบสามัญ เช่น Alkyl halide methylene chloride carbon tetrachloride chloroform

8 ก. 2-bromo-5-chloro-3-hexene ข. 4-bromo-5,6,7-trichloro-3- octene ค. 1-bromo-3-chlorocyclohexene ง. Iodoform จ. allyl bromide ฉ. vinyl chloride จงเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอัลคิลเฮไลด์ต่อไปนี้

9 จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC 2,3-dibromo-4,5-dimethylheptane

10 จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC 2,3-dichloro-5-methyl-2-hexene

11 จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC 2-chloro-3,3-dimethyl-1-phenylbutane

12 1. Free-radical halogenation of alkanes การสังเคราะห์เฮไลด์ ของสารอินทรีย์ แสง

13 2. Addition to alkenes and alkynes การสังเคราะห์เฮไลด์ ของสารอินทรีย์ เมื่อ EA คือ Cl 2, Br 2, I 2, HCl, HBr หรือ HI

14 การสังเคราะห์เฮไลด์ ของสารอินทรีย์ 3. Electrophilic aromatic substitution

15 การสังเคราะห์เฮไลด์ ของสารอินทรีย์ 4. Reaction of alcohols with hydrogen halides

16 Mechanism สำหรับ 1 0 alcohol

17 Mechanism สำหรับ 2 0 และ 3 0 alcohol

18 การสังเคราะห์เฮไลด์ ของสารอินทรีย์ 5. Reaction of alcohols with thionyl chloride

19 การสังเคราะห์เฮไลด์ ของสารอินทรีย์ 6. Reaction of alcohols with phosphorus trihalide

20 ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในตัว ทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตาม น้ำหนักอะตอมของเฮโลเจน ไม่ละลายในกรดซัลฟุริกเข้มข้น

21 1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลี โอไฟด์ สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

22 1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลี โอไฟด์ ( ต่อ ) สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

23 1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลี โอไฟด์ ( ต่อ ) สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

24 1. ปฎิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลี โอไฟด์ ( ต่อ ) สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

25 Mechanism ของปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการแทนที่แบบ S N 1

26 Mechanism ของปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการแทนที่แบบ S N 2

27 2. ปฎิกิริยาการขจัดออก ปฏิกิริยานี้จะเป็นไปตามกฎของ Saytzeff สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

28 Mechanism ของปฏิกิริยาการขจัดออก ปฏิกิริยาการขจัดออกแบบ E 1

29 Mechanism ของปฏิกิริยาการขจัดออก ปฏิกิริยาการขจัดออกแบบ E 2

30 การแข่งขันระหว่างปฏิกิริยาการแทนที่กับปฏิกิริยาการขจัดออก

31 3. Preparation of Grignard reagent Grignard reagent ใช้ในการ สังเคราะห์สารอินทรีย์ได้หลาย ชนิด สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

32 4. Reduction of metal and acid สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

33 5. Coupling of alkyl halide with organometallic compound สมบัติทางเคมี ของอัลคิลเฮไลด์

34 ตัวอย่างเช่น


ดาวน์โหลด ppt Alkyl halide หรือ Aryl halide มี สูตรทั่วไป คือ R - X หรือ Ar - X มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ สีย้อม ยาชา เป็นตัวทำละลายที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google