งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน – หมู่ฟังก์ชันนัล (functional group) – เรซิดิว (residue) หมู่ฟังก์ชันนัล เป็นส่วนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน – หมู่ฟังก์ชันนัล (functional group) – เรซิดิว (residue) หมู่ฟังก์ชันนัล เป็นส่วนของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน – หมู่ฟังก์ชันนัล (functional group) – เรซิดิว (residue) หมู่ฟังก์ชันนัล เป็นส่วนของ โมเลกุลที่ว่องไวในการทำ ปฏิกิริยา เรซิดิว เป็นส่วนที่เหลือของ โมเลกุลไม่ว่องไวในการทำ ปฏิกิริยา

2 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ เรซิดิว มักเขียนแทนด้วย –R สำหรับเรซิดิวที่เป็นอัลคิล –Ar สำหรับเรซิดิวที่เป็นอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน เช่น CH 3 CH 2 CH 2 OH หมู่ฟังก์ชันนัลได้แก่ -OH เรซิดิว ได้แก่ CH 3 CH 2 CH 2 -

3 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ การแบ่งประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชันนัล หมู่ฟังก์ชันนัล ประเภท สูตร ทั่วไป เช่น อัลคีน RCH=CH 2 CH 3 CH=CH 2 อัล ไคน์ (alk yne ) (alk ene )

4 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล ประเภท สูตร ทั่วไป เช่น อัลกอ ฮอล์ อัลคิล เฮไลด์ อีเทอร์ (ethe r) (alco hol) (alkyl halide)

5 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล ประเภท สูตร ทั่วไป เช่น อัลดี ไฮด์ คีโตน (keton e) (aldeh yde)

6 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล ประเภท สูตร ทั่วไป เช่น กรดคาร์ บอกซิลิก (carboxylic acid) เอส เทอร์ (ester)

7 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล ประเภท สูตร ทั่วไป เช่น เอไมด์ (amide) เอมีน (amine )

8 ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล ประเภท สูตร ทั่วไป เช่น กรด เฮไลด์ (acid halide) กรดแอนไฮ ไดรด์ (acid anhydride)

9 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ อินทรีย์ เรียก A, B ว่า สารตั้งต้น (starting material) และ C, D ว่าสารผลิตภัณฑ์ (product)

10 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ บางครั้งจะ เรียกสารตั้งต้น ตัวหนึ่งว่า reactant หรือ substrate และเรียกสารที่เข้าทำปฏิกิริยาว่า reagent ส่วนใหญ่ reagent มักเป็น สารประกอบอนินทรีย์หรือ สารประกอบอินทรีย์โมเลกุลเล็ก ๆ

11 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์จะมี การแตกพันธะซึ่งอาจเป็น 1 พันธะ หรือมากกว่า และมีการสร้างพันธะ ใหม่ 1 พันธะหรือมากกว่า ปฏิกิริยาอาจเกิดขั้นตอนเดียวหรือ หลายขั้นตอน การแสดงรายละเอียดของขั้นตอน ต่าง ๆ ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เรียกว่า กลไกของปฏิกิริยา (reaction mechanism)

12 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การแตกพันธะของสารประกอบอินทรีย์ อาจเกิดได้ 2 แบบ – แบบโฮโมไลติก (homolytic cleavage) เป็นการแตกพันธะอย่าง สมมาตร กล่าวคือ เมื่อแตกพันธะแต่ละ อะตอมจะเอาอิเล็กตรอนไปอะตอมละ 1 อิเล็กตรอน – แบบเฮเทอโรไลติก (heterolytic cleavage) เป็นการแตกพันธะที่อะตอม หนึ่งเอาอิเล็กตรอนไป 2 อิเล็กตรอน และอีกอะตอมหนึ่งไม่มีอิเล็กตรอนเลย ทำให้อะตอมหนึ่งมีประจุบวก อีก อะตอมหนึ่งมีประจุลบ

13 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาที่มีการแตกพันธะแบบโฮ โมไลติก เรียกว่า ปฏิกิริยาแบบ อนุภาคหรืออนุมูลอิสระ (radical or free-radical reaction)

14 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาที่มีการแตกพันธะแบบ เฮเทอโรไลติก เรียกว่า ปฏิกิริยาแบบไอออนิก (ionic reaction)

15 สารมัธยันตร์ 1. คาร์โบเคตอิออน (carbocation) หรือ คาร์โบเนียม อิออน (carbonium ion) ใช้ sp 2 ไฮบริดออร์บิตัล

16 สารมัธยันตร์ เสถียรภาพของคาร์โบเคตอิออน (carbocation)

17 สารมัธยันตร์ 2. คาร์แบนอิออน (carbanion) เป็น คาร์บอนที่มีประจุลบ มีอิเล็กตรอน วงนอก 8 อิเล็กตรอน คาร์แบนอิออน ใช้ sp 3 ไฮบริด ออร์บิตัล Methyl carbanion

18 สารมัธยันตร์ เสถียรภาพของคาร์แบนอิออน จะ ตรงข้ามกับ คาร์โบแคตอิออน

19 สารมัธยันตร์ 3. เรดิคัลอิสระ (free radical) เป็น คาร์บอนที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว ไม่มี ประจุ มีอิเล็กตรอนวงนอก 7 อิเล็กตรอน คาร์บอนที่เป็นเรดิคัล อิสระ ใช้ sp 2 ไฮบริดออร์บิตัล

20 สารมัธยันตร์ เสถียรภาพของเรดิคัลอิสระ

21 สารมัธยันตร์ 4. คาร์บีน (carbene) เป็นสารมัธ ยันตร์ของคาร์บอนที่มีเพียง 2 พันธะ มีอิเล็กตรอนวงนอก 6 อิเล็กตรอน คาร์บีนมี 2 ชนิด Singlet carbene Triplet carbene

22 ประเภทของสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 1. นิวคลีโอไฟล์ (nucleophile) 2. อิเล็กโตรไฟล์ (electrophile) 3. เรดิคัลอิสระ (free radical)

23 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 1. ปฏิกิริยาการแทนที่ (Substitution reaction) 1.1 ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลี โอไฟล์

24 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 1. ปฏิกิริยาการแทนที่ (Substitution reaction) 1.2 ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยอิเล็ก โตรไฟล์

25 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 2. ปฏิกิริยาการเติม (Addition reaction)

26 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 3. ปฏิกิริยาการขจัดออก (Elimination reaction) 3.1 ปฎิกิริยาการขจัดออกโดยนิวคลี โอไฟล์

27 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 3.2 ปฏิกิริยาการขจัดออกโดยอิเล็ก โตรไฟล์

28 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 4. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction)

29 ประเภทของ ปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 5. ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction reaction)

30 ประเภทของ ปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 6. ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (Polymerisation)

31 ประเภทของ ปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ 7. ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่ (Rearrangement reaction)


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของสารประกอบ อินทรีย์ โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน – หมู่ฟังก์ชันนัล (functional group) – เรซิดิว (residue) หมู่ฟังก์ชันนัล เป็นส่วนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google