งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขาย. ที่อยู่ - ชื่อ ที่อยู่ คำค้นหา การควบคุม – ข้อมูลทางภาษี รายการการชำระเงิน - บัญชี ธนาคาร ข้อมูลทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขาย. ที่อยู่ - ชื่อ ที่อยู่ คำค้นหา การควบคุม – ข้อมูลทางภาษี รายการการชำระเงิน - บัญชี ธนาคาร ข้อมูลทางบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขาย

2 ที่อยู่ - ชื่อ ที่อยู่ คำค้นหา การควบคุม – ข้อมูลทางภาษี รายการการชำระเงิน - บัญชี ธนาคาร ข้อมูลทางบัญชี - บัญชี กระทบยอด รายการการชำระเงิน – เงื่อนไขการชำระเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ข้อมูล การหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ขาย ข้อมูลการจัดซื้อ - สกุลเงิน ( THB ) ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ ข้อมูลรหัสหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ เป็นข้อมูลหลักที่จะใช้ร่วมกันในทุก หน่วยงาน ในขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อ / จ้าง ข้อมูลรหัสหน่วยงาน สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของแต่ละหน่วยงาน เข้ากับ ข้อมูลข้างต้น หน่วยงานจะตั้งเบิกได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างข้อมูลส่วนนี้แล้ว องค์ประกอบของข้อมูลหลักผู้ขาย

3 ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ ข้อมูลรหัสหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่คลัง / บัญชี ผู้รับผิดชอบในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

4 การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000 9 X X X X X X X X X A Y Y Y Y Z Z Z Z Z 1 X X X X X X X X X V Y Y Y Y Z Z Z Z Z 8 X X X X X X X X X 7 X X X X X X X X X X = Running Number จากระบบ Y = รหัสหน่วยงาน (4 หลัก ) Z = 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย กลุ่ม 7000 O Y Y Y Y Z Z Z Z Z รหัส ผู้ขาย การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเลขที่เอกสาร

5 การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเงื่อนไข การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก กลุ่ม 7000  ค้นหาได้โดย ระบุ เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน 13 หลัก  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก  ค้นหาได้โดย ระบุ Passport Number หรือ รหัสประเทศ + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศ รหัสประเทศ + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศ  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก เนื่องจากชื่อผู้ขายอาจมีการซ้ำกันได้ ระบบจึงใช้รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เลข ประจำตัวตามบัตรประชาชน ซึ่งไม่มีการซ้ำซ้อน เป็นตัวแยกแยะข้อมูลผู้ขายในกลุ่ม 1000, 2000, 5000 ส่วนกลุ่ม 3000, 4000, 7000 ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วน ราชการเป็น ตัวแยกแยะข้อมูล

6 การ ค้นหา ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย การ สร้าง ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย

7 ค้นหา ตาม รหัส ผู้ขาย การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ค้นหา ตาม เงื่อนไ ขอื่น การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขาย

8

9

10 1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามรหัสผู้ขาย

11

12 การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร 2. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามเงื่อนไขอื่น

13 การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเงื่อนไข

14 การสร้างข้อมูล หลักผู้ขาย กรณีที่มีการสร้างในระบบ แต่เป็น ของหน่วยงานอื่น กรณีที่ไม่มีการสร้างในระบบมาก่อน การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกรณีต่างๆ

15 การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

16

17

18

19

20 การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย

21 การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

22

23

24

25

26

27 การออกจากระบบ

28 1 2

29 3


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขาย. ที่อยู่ - ชื่อ ที่อยู่ คำค้นหา การควบคุม – ข้อมูลทางภาษี รายการการชำระเงิน - บัญชี ธนาคาร ข้อมูลทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google