งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงข ลานครินทร์ โดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงข ลานครินทร์ โดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงข ลานครินทร์ โดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 การจัดการความรู้ในองค์กร “ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย ใน ตัวบุคคล มาพัฒนาให้เป็น ระบบ เพื่อให้ ทุกคน ในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ” นิยาม “ การจัดการความรู้ ” ( ก. พ. ร.)

3 ต้องเข้าใจว่า ตัวองค์ ความรู้เองไม่สามารถ จัดการตัวเองได้ โดยตรง เราไม่สามารถ สั่งให้ความรู้ซึ่งส่วน ใหญ่อยู่ที่คนวิ่งไป จัดเก็บตัวเองได้ ( ในคอมพิวเตอร์, ใน องค์กร )

4 บทบาทหลัก คือ การ สามารถสร้างระบบ และสภาพแวดล้อมที่ เอื้อ ก่อให้เกิดการ เรียนรู้ สร้างและ แบ่งปันความรู้ ให้ เกิดขึ้นในองค์กร “ การจัดการความรู้ สู่องค์กรยุคใหม่ ” บดินทร์ วิจารณ์,2547

5 เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โมเดลของ บริษัท ซีร็อกซ์ การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน จัดกิจกรรม จัดการความรู้ ยกย่อง ให้รางวัล กระบวนการ & เครื่องมือ การสื่อสาร เปลี่ยนแปลง & พฤติกรรม 1 2 3 6 5 4................. สภาพที่ อยากเป็น Robert J Osterhoff, 25 Aug. 2004

6 การจัดการความรู้ คุณภาพงาน ที่ดีขึ้น เป้าหมาย

7 มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ จัดการ ความรู้อย่างไร

8 ก่อนปี 2545 ที่คณะแพทยศาสตร์ - ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทศวรรษที่ 1 พ. ศ. 2515-2524 ยุคแห่งการก่อร่างสร้างบ้าน ทศวรรษที่ 2 พ. ศ. 2525-2534 ยุค แห่งการพัฒนาคน พัฒนางาน ทศวรรษที่ 3 พ. ศ. 2535-2544 ยุคแห่งคุณภาพ ทศวรรษที่ 4 พ. ศ. 2545- ปัจจุบัน ยุคแห่งความรู้และการ จัดการความรู้

9 ต้นแบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) โมเดลปลาทู

10 Knowledge Vision มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์จะใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญใน การเร่งรัดทุกภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยไปสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

11 Knowledge Sharing จัดหลากหลายเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน ยอมรับ ระหว่างกัน ใช้การเรียนลัด ประยุกต์ต่อยอดพัฒนา

12 Knowledge Assets คลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย สู่คณะ หน่วยงาน สร้าง CoPs Website KM คณะ หน่วยงาน Site visit CoP Internal Benchmarking ฐานข้อมูลผู้มีความรู้ ความชำนาญ Best Practice

13 ร่วมทำแผน KM

14 งานของ กจ. ที่เกี่ยวกับ KM เราทำอะไร โดยคณะกรรมการ พัฒนาระบบบริหาร ความรู้ ในองค์กร งานส่งเสริม Train เครื่องมือ KM งานรวบรวมข้อมูล ตอบตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ต่างๆ

15 จากการจัดการ ความรู้ จากความพยายามที่จะ เพิ่มการไหลเวียนของความรู้ สู่ประชาคม ก้าวสู่การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

16 Website KM Site visit CoP Internal Benchmarking มีแนวทาง ชัดเจน ระบบจัดเก็บข้อมูล เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลาย ๆ เวที ชานชาลาเพื่อการเรียนรู้ ฐานข้อมูลผู้มีความรู้ ความชำนาญ Best Practice

17

18

19

20 เวที แลกเปลี่ย น แบบเจอหน้าเจอตา “face 2 face” ทาง IT “Blog 2 Blog” ( วงภายใน ) Share.psu.ac.th ( วงภายนอก ) http//www.gotoknow.org

21 เราพบว่าการจัดการ ความรู้อย่างง่าย ดำเนินการอย่างง่ายที่สุดไม่เน้น เครื่องมือหรูหราหรือยุ่งยาก เริ่มจากกิจกรรมดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่นหา best practice ของ QA กิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน ประจำที่มีอยู่แล้ว ( โครงการพัฒนางาน ) กิจกรรมข้อเสนอแนะต่อองค์กร

22 นำสิ่งเหล่านั้นมาจัด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการให้มีผู้ กระตุ้น ( คุณอำนวย ) ช่วยตั้งคำถามเพื่อให้กลุ่ม เหล่านั้น นำเสนอกิจกรรมของตน อย่าง มีชีวิต ชีวา เกิดความภาคภูมิใจใน ประสบการณ์ของตน พร้อมแลกเปลี่ยน ออกจาก ประสบการณ์จริง (tacit knowledge)

23 Internal Benchmarking

24

25 นโยบาย เป้าหมาย แผนฯ คุณภาพ ผู้รับผิด ชอบ การประเมิน คุณภาพภายใน องค์ประกอบ คุณภาพ - ชี้กระบวนการด้วย PDCA-P มาตรฐานและตัว บ่งชี้คุณภาพ - ชี้ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ องค์ประกอบ คุณภาพ - ชี้กระบวนการด้วย PDCA-P มาตรฐานและตัว บ่งชี้คุณภาพ - ชี้ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ การจัดทำ SAR การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระบบประกันคุณภาพภายใน และภายนอก

26 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การให้คุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทดลองทำงานในวิธีใหม่ ๆ รับรู้การเปลี่ยนแปลงภายนอก บรรยากาศของการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน

27 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดำเนินการโดยแทรกในงานปกติ ใช้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน ให้ดีขึ้น อย่าทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่เพิ่มขึ้น จัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าไปแลกเปลี่ยน แบ่งปันได้ อย่างเป็นธรรมชาติ

28 KM ที่ผิด คือ KM ที่ทำแล้วเพิ่มงาน พนักงาน รู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น KM ที่ผู้ทำรู้สึกว่าตนกำลังทำผลงาน ให้นาย หรือให้หน่วย KM KM ที่ถูก คือ KM ที่ทำแล้ว “ งานได้ผล คนเป็น สุข ” และได้ผลงานเพิ่มขึ้น เกิดมิตรภาพในที่ทำงานเพิ่มขึ้น จาก blog ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช (18 พค.2549)

29 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Learning Organization

30 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงข ลานครินทร์ โดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google