งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ประเมินสมรรถนะ Online” โดย กองการเจ้าหน้าที่ 18 January 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ประเมินสมรรถนะ Online” โดย กองการเจ้าหน้าที่ 18 January 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ประเมินสมรรถนะ Online” โดย กองการเจ้าหน้าที่ 18 January 2012

2 แรงบันดาลใจที่ทำโครงการนี้ ต้องการนำระบบ Competency ใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ( เพื่อการพัฒนา บุคลากร ) “ ประโยชน์สูงสุดเกิดจาก การ ประเมินที่แม่นตรง ” การประเมินที่แม่นตรง เกิดจากการ ลดปัญหาอุปสรรคของการประเมิน ระบบช่วยกรรมการในการประเมิน... เป็นทางออก... มาเป็นโครงการประเมิน Online

3 วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ / ทำอย่างไร ? เพื่อทำให้การประเมินที่ต้องทำอยู่ปกติ มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เอื้อต่อความสำเร็จ ในรูปแบบ ต่างๆ อำนวยความสะดวก แก่กรรมการประเมิน จาก ปัญหาการประเมิน ส่วนการประเมิน สมรรถนะ ต้องใช้เวลาในการอ่านพจนานุกรมสมรรถนะ หากมีวิธีการทำมาก่อนวันประชุมได้จะลดเวลา ในห้องประชุม ของกรรมการได้ ศึกษาอุปสรรคของการประเมิน Competency จากแหล่งข้อมูล ทำความเข้าใจผู้ประเมิน ( หัวหน้า / กรรมการ ประเมิน ) ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และวางแผนโครงการ

4 สิ่งที่ได้จากการทำโครงการ สิ่งที่ได้ตามความคาดหวัง ได้ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไวคือ ระบบการประเมิน ที่แก้ไขจุดอ่อนการ ประเมินตามรูปแบบเดิม ใช้ IT เข้ามา ช่วย ปิดโครงการได้ตามแผนระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 70 ส่วนที่ขาดหายไปคือ การนำ ช่องว่างสมรรถนะ มาจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรปี 2555

5 สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง เปิดใช้ระบบ ณ 1 มกราคม 2555 ( เปิด ใช้ได้ 16 มกราคม 55) จัดทำความเข้าใจผู้ประเมินครบทุกคณะ หน่วยงานภายในเดือน ธันวาคม 54 ( ทำได้ ภายในเดือน ก. พ.55) ผลการประเมินรอบแรก มาทำแผนพัฒนา ประจำปี 2555 ขยับเป็นแผนปี 2556-2560 Review พจนานุกรมสมรรถนะ รอบที่ 2 เสร็จ ก่อนการประกาศใช้ระบบ ( ระหว่างการ ดำเนินการภายในปี 2555)

6 ความภาคภูมิใจในการจัดทำ โครงการ ได้มีการประสานงานหลายฝ่ายและ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จาก Support Program ส่วนกลาง ในเวลาที่ กำหนด การประเมินจะเข้าใกล้ความเป็นจริง เพื่อผลการประเมินที่จะนำมาใช้ในการ พัฒนา สมรรถนะส่วนขาดได้จริง ข้อมูลมายังส่วนกลางอัตโนมัติตามรอบ การประเมิน เป็นโอกาสในการใช้ความมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิชาชีพในการกำหนด สมรรถนะประจำวิชาชีพ ร่วมกัน

7 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป แจ้งทำความเข้าใจให้ทั้งองค์กร ประเมินตามความเป็นจริง เพื่อการนำ ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา สมรรถนะส่วนขาด ตามความคาดหวัง ขององค์กร Review พจนานุกรมสมรรถนะ ให้อ่าน ง่ายประเมินง่ายและกำหนดพฤติกรรม บ่งชี้.... กำกับรายการสมรรถนะเพื่อสร้าง มาตรฐานการประเมินให้ใกล้เคียงกัน

8 ข้อเสนอแนะโครงการ 1. มีการรับฟังความคิดเห็น ระบบประเมินทั้งระบบ เพื่อการปรับปรุง ให้ง่ายวัดประเมินได้แม่นตรง ตามเจตนารมณ์ของระบบ 2. จัดระบบค่าตอบแทนตามผลงาน และสมรรถนะ ส่วนบุคคล 3. นำข้อมูลการพัฒนาตนเองตามช่องว่างสมรรถนะ พ่วงต่อในประวัติ บุคลากร 4. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกันทั้งองค์กร และส่งแผนการพัฒนารายบุคคลให้เจ้าตัวได้ตั้งแต่ เริ่มต้นปีงบประมาณ 5. พัฒนาระบบประเมิน TOR Online

9 เข้าใช้ระบบได้ ที่ http://competency.psu.ac.t h ขอบคุณค่ะ http://competency.psu.ac.t h http://competency.psu.ac.t h


ดาวน์โหลด ppt “ ประเมินสมรรถนะ Online” โดย กองการเจ้าหน้าที่ 18 January 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google