งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์ โดย อาจารย์ชุติมา ต่อเจริญ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์ โดย อาจารย์ชุติมา ต่อเจริญ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์ โดย อาจารย์ชุติมา ต่อเจริญ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2 2 COMPOSURE มีบุคลิกลักษณะที่ดี : การแต่งกาย, ทรงผม, รองเท้า, กลิ่น การแต่งกาย  มีมารยาท : การยกมือไหว้ทักทาย ขอบคุณ ขอ โทษ ตลอดจนท่าทางในขณะพูดจา  ความจริงใจ ต้องเป็นคนที่ดีทั้งต่อหน้าและลับ หลัง ห้ามโกหกลูกค้าและรักษาเวลาที่นัด หมายกับลูกค้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความ จริงใจ  เป็นมิตร สบตา มองหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตอบ อย่างเป็นมิตร

3 3 การแต่งกาย

4 4 COMMUNICATION มีทักษะการ สื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ มีคำลงท้ายเสมอ คำพูดที่ควรติดปาก เช่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ Gen Y: เรียกร้อง อดทนต่ำ ขาด ทักษะทางการสื่อสาร ป. ล. การเขียน

5 5 DRIVE มีความกระตือรือร้นในการ ทำงานและปรับตัวเข้ากับองค์กร : ระเบียบในการทำงาน

6 6 SENSE OF RESPONSIBILITY มี ความรับผิดชอบในการทำงานมี ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และคิดบวก

7 7 CERTAINTY มีความเชื่อมั่นที่จะ ทำงาน : มีความรู้อยู่ในตัวที่จะใช้ ทำงาน

8 8 ACTIVITY มีการเข้าร่วมกิจกรรม ขององค์กร

9 9 STABILITY มีความหนักแน่น มั่นคง : ฟังหูไว้หู

10 10 CORRECT ESTIMATION มีการ คาดคะเนที่แม่นยำ

11 11 EMPATHY มีความเห็นอกเห็นใจ  บริการช่วยเหลือผู้อื่น  พร้อมที่จะบริการและช่วยเหลือ เป็นที่ ปรึกษา แนะนำหรือช่วยทำงานให้ในยาม ยากหรือเวลาที่ผู้รับต้องการ

12 12 HAPPINESS มีความสุข  เมื่อคนที่เราบริการและช่วยเหลือเขาพอใจและมี ความสุข เราก็จะดีใจและมีความสุขด้วย  มีความสุขที่ได้ทำงาน

13 13

14 Howard Gardner: Five minds for the Future

15 15  จิตแห่งวิทยาการ หมายถึงการรู้ ลึกซึ้งในองค์ความรู้ต่างๆ และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงานและการดำรงชีวิตได้ รวมถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาไม่จบสิ้น

16 16  จิตแห่งการสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถแยกแยะและจับใจความ สำคัญจากความรู้ทั้งหมดแล้วนำมา สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ต่อยอดจาก ความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ ดีกว่าเดิม

17 17  จิตแห่งการสร้างสรรค์ คือการคิด นอกกรอบ ซึ่งเกิดจากการฝึกความคิด และปฏิบัติ (Practices make perfect)

18 18  จิตแห่งความเคารพ การอ่อนน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติและเคารพความคิด ของผู้อื่น เปิดใจให้กว้างรับฟังทุก ความคิดเห็น

19 19  จิตแห่งคุณธรรม เป็นการคำนึงถึง ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทุกฝ่าย (Think Win-win)

20 20


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์ โดย อาจารย์ชุติมา ต่อเจริญ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google