งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธวิธีในการสอน. ๑. ปรัชญาพื้นฐาน ๒. คุณสมบัติของผู้สอน ๓. หลักทั่วไปในการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธวิธีในการสอน. ๑. ปรัชญาพื้นฐาน ๒. คุณสมบัติของผู้สอน ๓. หลักทั่วไปในการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธวิธีในการสอน

2 ๑. ปรัชญาพื้นฐาน ๒. คุณสมบัติของผู้สอน ๓. หลักทั่วไปในการสอน

3 การศึกษา ปัญหา เหตุ ปัจจัย เหตุ ปัจจัย พันธกิจ ทุกข แก้ไขมีข้อจำกัด กฎธรรมชาติ ? ปัญญา เข้าใจข้อเท็จจริงและสภาวะ ของสิ่งทั้งหลาย จัดการกับสิ่งเหล่านั้นตามที่ ควรจะเป็น ซับซ้อน  คน SWOT ไม่จัดการตามอำนาจกิเลส ตัณหา หลบเลี่ยง กลบเกลื่อน

4 ภารกิจสำคัญของการศึกษา พัฒนาคนให้เกิด ปัญญา เกิดขึ้นเอง ยัดเยียดไม่ได้ ชี้นำทาง อำนวยโอกาส

5 พหูสูต : ผู้คงแก่เรียน คลังความรู้ สุตะ ปัญ ญา ความรู้จากการฟัง อ่าน ถ่ายทอด เข้าใจ รู้คิด รู้เลือกคัดวินิยฉัย รู้ที่จะจัดการ เป้าหมายของการศึกษา

6 ข้อสรุป : ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ 1. ปัญญา : สร้างสรรค์ ภายในตัวผู้เรียนเอง 2. ผู้สอน : กัลยาณมิตร ชี้นำทาง

7 3. วิธีสอน และกลวิธี เป็นเครื่องผ่อนแรง 4. อิสรภาพทางความคิด เป็นอุปกรณ์สำคัญ ในการสร้างปัญญา 4. อิสรภาพทางความคิด เป็นอุปกรณ์สำคัญ ในการสร้างปัญญา

8 คุณสมบัติของผู้สอน บุคลิกภาพ คุณธรรม 1. เข้าใจธรรมชาติของความแตกต่าง ข้อจำกัด รู้เท่าทันพฤติกรรม แตกฉาน มีไหวพริบ 2. ทำได้อย่างที่สอน 3. สอนด้วยความกรุณา ใช้อุเบกขา + สติ ความสง่างาม สมบัติผู้ดี ปัญญาคุณ วิสุทธิคุณ กรุณาคุณ

9 หลักทั่วไปในการสอน เนื้อหาผู้เรียน ผู้สอน สอนจากสิ่งใกล้ตัว แสดงของจริง ตรงประเด็น เป็นเหตุเป็นผล สอนที่จำเป็น ใช้ได้ เข้าใจความแตกต่าง ปรับให้เหมาะ ให้ลงมือทำ ให้อิสระด้านความคิด สอนเมื่อพร้อม ใส่ใจรายที่มีปัญหา เริ่มต้นดี มุ่งเนื้อหาความรู้ ไม่ยกตน ไม่เสียดสี เห็นคุณค่าการสอน ไม่สักแต่ว่าทำ สร้าง บรรยากาศ ให้ผู้เรียน ภูมิใจ

10 ลีลาการสอน รูปแบบการสอน กลวิธี ยืดหยุ่นตามลักษณะ / จำนวนผู้เรียน จังหวะและโอกาส ไม่เน้นการลงโทษและให้รางวัล การเรียน การสอน และการประเมิน ทำให้ผู้เรียนมีอิสระทางด้านความคิดหรือไม่ ?

11 คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ พูด หรือ ไม่พูด

12 คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ เลือกวิธีพูด

13 คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ เลือกวิธีพูด ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ ควรพูด แต่ต้องเลือกกาลเทศะ

14 คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ ไม่พูด ไม่นิยมการเยินยอ

15 คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ ไม่พูด ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ โดยไม่เกิดประโยชน์

16 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยพุทธวิธี


ดาวน์โหลด ppt พุทธวิธีในการสอน. ๑. ปรัชญาพื้นฐาน ๒. คุณสมบัติของผู้สอน ๓. หลักทั่วไปในการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google