งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อินทรา เซรามิค จำกัด INDRA CERAMIC CO.,LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อินทรา เซรามิค จำกัด INDRA CERAMIC CO.,LTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อินทรา เซรามิค จำกัด INDRA CERAMIC CO.,LTD.

2 1. นางสาวจันทร์นิภา บุญคุ้ม รหัส 5006105307 2. นางสาวจิราลักษณ์ ชมถิ่น รหัส 5006105309 3. นางสาวรชา เสรีกุลี รหัส 5006105335 4. นางสาววัชราวรรณ ดวงศรี รหัส 5006105338 5. นางสาวศิริรัตน์ ดวงขันคำ รหัส 5006105342

3 อินทราเซรามิค เป็นหนึ่งในโรงงาน อุตสาหกรรมเซรามิคดั้งเดิมที่พัฒนามาจากโรงงาน เล็กๆในยุคต้นของอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง ซึ่ง ขณะนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานส่งออกเซรามิกราย ใหญ่ของจังหวัดลำปาง สินค้าของอินทราเซรามิค มีความโดดเด่น ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงาม และดู ทันสมัย ภายใต้กระบวนการออกแบบและการผลิต ที่ มีคุณภาพ เรายึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและพนักงาน เพื่อ ผลิตสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้าน คุณภาพ ราคา และบริการ ด้วยความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา จากความมุ่งมั่น ดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทได้รับรางวัล และมาตร ฐานจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ จำนวน มาก

4 ข้อมูลสำคัญของบริษัท ประเภทสินค้า : เซรามิกประเภท เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของ ประดับตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ผลิต จาก สโตนแวร์ วาดลายด้วยมือ เผา ใต้เคลือบ กำลังการผลิต : ประมาณ 250 ตันต่อ เดือน หรือประมาณ 500,000 ชิ้นต่อ เดือน เงินลงทุน : ประมาณ 250 ล้าน บาท จำนวนพนักงาน : 580 คน ตลาด : ส่งออก 75 % ขาย ในประเทศ 25 % ตลาดต่างประเทศที่ สำคัญ UK Germany EU countries USA และอื่นๆ

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ E-commerce อินทรา เซรามิค 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าออนไลน์ อินทราเซรามิค 3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า 4. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า อำนวยความ สะดวกสบายในการเลือกชมและสั่งซื้อสินค้า 5. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสินค้าได้ อย่างกว้างขวาง

6 บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด INDRA CERAMIC CO.,LTD. 382 ถ. วชิราวุธดำเนิน กม 1. ( ถนน สายลำปาง - แพร่ ) ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000 Tel : 0-5431-5591-2 Fax : 0- 5431-5593 เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00- 17.30 น. ( หยุด 13 เม. ย. และ 1 พ. ค.) นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของเรา ภายใต้ วิสัยทัศน์ที่ว่า “ อินทราเอาท์เลท จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาและศูนย์จำหน่ายเซรามิคอันดับ 1 ของ ภาคเหนือ ” เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสินค้าเซรามิค ของจังหวัดลำปางให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศ ทั้ง ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการและการท่องเที่ยว

7 ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : 1. การวางแผนโครงการ 1.1 ศึกษาแนวทางและเก็บรวบรวมข้อมูล องค์กร 1.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 1.1.2 รวบรวมข้อมูลองค์กร 1.1.3 วิเคราะห์ความต้องการระบบงาน ใหม่ 1.2 เขียนแบบเสนอโครงร่างโครงการ 1.2.1 กำหนดหลักการและเหตุผล 1.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.2.3 กำหนดขอบเขตงาน 1.2.4 กำหนดโครงสร้างกิจกรรมย่อย wbs 1.3 จัดทำสัญญาโครงการ 1.3.1 จัดทำสัญญาโครงการ

8 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.1 วิเคราะห์ระบบ 2.1.1 ออกแบบ Dataflow Diagram 2.1.2 ออกแบบ ER Diagram 2.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2.2.1 ออกแบบด้านกราฟฟิค 2.2.2 ออกแบบระบบฐานข้อมูล 2.2.3 เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ 3. การควบคุม 3.1 ทำการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทดสอบการใช้งาน 3.3 จัดทำเอกสารโครงการ 3.4 นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ปิดโครงการ 4.1 ส่งมอบงานให้องค์กร 4.2 นำเสนอและส่งเอกสารต่ออาจารย์ประจำสาขา

9 เข้าสู่ระบบ (Login)

10 สมัครสมาชิก

11

12 คลิกดูสินค้า

13

14 แสดงยืนยัน การสั่งซื้อ

15 ติดต่อเรา

16 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ สธ 305 การบริหารโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) http://bitproject72.brinkster.net


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อินทรา เซรามิค จำกัด INDRA CERAMIC CO.,LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google