งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องนักศึกษา  c:\appserv\www\ชื่อนักศึกษา\ชื่อไฟล์.php

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องนักศึกษา  c:\appserv\www\ชื่อนักศึกษา\ชื่อไฟล์.php"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบการแสดงผล http://localhost http://127.0.0.1 http://ชื่อเครื่อง
เครื่องนักศึกษา  c:\appserv\www\ชื่อนักศึกษา\ชื่อไฟล์.php c:\appserv\www\index.php d:\appserv\www\index.php

2 รูปแบบการเขียน PHP แบบมาตรฐาน <?php คำสั่ง PHP; ?> แบบสั้น
3. แบบ script <script language=“php”>คำสั่งPHP;</script> แบบ ASP (ต้องแก้ไขไฟล์ php.ini) <% คำสั่งPHP; %> (ภายในบล็อกคำสั่งจะมีคำสั่งPHPกี่คำสั่งก็ได้) แบบ ASP (ต้องแก้ไขไฟล์ php.ini) <% คำสั่งPHP; %> (ภายในบล็อกคำสั่งจะมีคำสั่งPHPกี่คำสั่งก็ได้)", "width": "800" }

3 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ echo “ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล”;
Print “ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล”; Printf (“ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล”); แสดงผลด้านข้อมูลตัวเลขได้ ข้อแตกต่างของ echo และ print คือ คำสั่ง print ไม่สามารถแยกข้อความกับนิพจน์หรือค่าของตัวแปร ด้วยเครื่องหมาย , หรือ . ได้ แต่ echo สามารถทำได้ เช่น echo “1+2=“,1+2; สามารถใช้ได้ Print “1+2=“,1+2; ไม่สามารถใช้ได้

4 รูปแบบการแสดงผลตัวเลข
สัญลักษณ์ คำอธิบาย %d แสดงค่าตัวเลขในรูปแบบเลขจำนวนเต็มฐานสิบ %b แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานสอง %c แสดง Integer ในรูปแบบรหัส ASCII %f แสดง Integer ในรูปแบบเลขทศนิยม %o แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานแปด %s แสดงค่าตัวเลขในรูปแบบเลขสตริง %x แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานสิบหก(พิมพ์เล็ก) %X แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานสิบหก(พิมพ์ใหญ่)

5 ตัวอย่างคำสั่ง printf
<? printf (“10/3 = %d”,10/3); ?> แสดงรูปแบบจำนวนเต็ม คือ 3 <? printf (“10/3 = %.2f”,10/3); ?> แสดงรูปแบบตัวเลขมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ 3.33

6 คำสั่งหมายเหตุ(Comment)
เครื่องหมาย # เครื่องหมาย // เครื่องหมาย /*….*/ สามารถทำได้ครั้งละหลายบรรทัด ตัวอย่าง <? echo “this is PHP world”; # echo “good morning”; // echo “how are you?”; /* echo “good bye”; */ ?>

7 ตัวอย่างการนำHTMLแทรกในPHP
<? echo “<HTML><BODY>”; echo “<Font Color=Red>”; echo “Hello World”; echo “</Font>”; echo “<a href=“ex01.php”>ตัวอย่างที่1</a>”; echo “</BODY></HTML>”; ?>

8 ตัวอย่างการนำHTMLแทรกในPHP
<? echo “ตัวอย่างการสร้าง bullet”; echo “<ul>”; echo “<li>หัวข้อ A </li><li>หัวข้อ B </li><li>หัวข้อ C </li>”; echo “</ul>”; echo “ตัวอย่างการสร้างลำดับหัวข้อ”; echo “<ol>”; echo “<li>หัวข้อ E </li><li>หัวข้อ F </li><li>หัวข้อ G </li>”; echo “</ol>”; ?>

9 ตัวอย่างการนำHTMLแทรกในPHP
<? echo “ตัวอย่างการสร้างตาราง”; echo “<table border=3>”; echo “<tr><td>แถวที่1 คอลัมน์ที่1</td> <td>แถวที่1 คอลัมน์ที่2</td> <td>แถวที่1 คอลัมน์ที่3</td>”; echo “</tr>”; echo “<tr><td>แถวที่2 คอลัมน์ที่1</td> <td>แถวที่2 คอลัมน์ที่2</td> <td>แถวที่2 คอลัมน์ที่3</td>”; echo “</tr></table>”; ?>

10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เว็บไซต์ เคมี http://chem.ubu.ac.th ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องนักศึกษา  c:\appserv\www\ชื่อนักศึกษา\ชื่อไฟล์.php

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google