งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายนิธิพนธ์ คุ้มเที่ยง รหัสนิสิต 50361514 นายปิยะกุล ผลมา รหัส นิสิต 50364102 นายอัฐพล ยั่งยืน รหัส นิสิต 50364379 E-learning : Failure Analysis using.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายนิธิพนธ์ คุ้มเที่ยง รหัสนิสิต 50361514 นายปิยะกุล ผลมา รหัส นิสิต 50364102 นายอัฐพล ยั่งยืน รหัส นิสิต 50364379 E-learning : Failure Analysis using."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายนิธิพนธ์ คุ้มเที่ยง รหัสนิสิต 50361514 นายปิยะกุล ผลมา รหัส นิสิต 50364102 นายอัฐพล ยั่งยืน รหัส นิสิต 50364379 E-learning : Failure Analysis using Vibration อาจารย์ ดร. ภาณุ พุทธวงศ์ ผู้ทำ โครงงาน อาจารย์ที่ ปรึกษา

2  เพื่อให้ได้สื่อการสอนการวิเคราะห์ความเสียหาย ด้วยการสั่นสะเทือนเพื่อเป็นทางเลือกทาง การศึกษาแก่ผู้เรียนหรือเป็นการขยายโอกาสแก่ ผู้เรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่สามารถศึกษา ด้วยตนเอง

3  1. สร้างสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ เรื่องการวิเคราะห์ ความเสียหายด้วยการสั่นสะเทือน  2. ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

4  ได้สื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ เรื่องการวิเคราะห์ ความเสียหายด้วยการสั่นสะเทือน  ผู้ศึกษามีความรู้การวิเคราะห์ความเสียหายของ เครื่องจักรด้วยการวัดและวิเคราะห์การ สั่นสะเทือนอันเป็นสาเหตุของการผิดปกติของ เครื่องจักร  ผู้ศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการเลือกใช้อุปกรณ์ วัดขนาดการสั่นสะเทือน  ผู้ศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์และ ตำแหน่งของวัดขนาดการสั่นสั่นสะเทือน  ผู้ศึกษาสามารถวางแผนการตรวจวัดและ วิเคราะห์การสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน การวิเคราะห์ความรุนแรงการสั่นสะเทือน

5  E-learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่มีการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ มี วัตถุประสงค์ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ องค์ความรู้ (knowledge) ได้โดยไม่จำกัดเวลาและ สถานที่ (Anywhere-Anytime Learning) เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาที่เรียนนั้นๆ

6  รูปแบบการออกแบบและพัฒนา e – Learning 1. รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะซิงโครนัส (Synchronous Learning methods) 2. การนำเสนอในลักษณะอะซิงโครนัส (Asynchronous Learning methods)

7 องค์ประกอบของ E-Learning 1. เนื้อหา 2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 3. โหมดการติดต่อสื่อสาร 4. แบบฝึกหัด / แบบทดสอบ

8 การวัดและวิเคราะห์การ สั่นสะเทือน

9  ขนาดการสั่นสะเทือน ◦ ระยะทางการสั่นสะเทือน ◦ ความเร็วการสั่นสะเทือน ◦ ความเร่งการสั่นสะเทือน ◦ ความถี่ ◦ คาบ ◦ เฟส T

10  การวัดค่าการสั่นสะเทือน ◦ ค่าสูงสุด (Peak) ◦ ค่าสูงสุดบนถึงต่ำสุดล่าง (Peak to Peak) ◦ ค่าเฉลี่ย RMS ◦ อัตราส่วนพีค (Peak ratio) ◦ ค่าเฉลี่ย (Average) ◦ ค่า Form factor ◦ ค่าการสั่นสะเทือนโดยรวม

11 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

12  ทิศทางการตรวจวัด การสั่นสะเทือนบนเครื่องจักร 1. แนวดิ่ง (Vertical,V) 2. แนวราบ (Horizontal,H) 3. แนวแกนเพลา (Axial,A) V H A

13  เกณฑ์การวิเคราะห์ การตัดสินใจซ่อมและแก้ไข ปัญหา 1. วิเคราะห์จากแนวโน้ม 2. ใช้เกณฑ์กำหนดจากผู้ผลิตเครื่องจักร 3. เปรียบเทียบกับเครื่องจักรเหมือนกัน 4. เกณฑ์กำหนดจากมาตรฐานสากล

14

15


ดาวน์โหลด ppt นายนิธิพนธ์ คุ้มเที่ยง รหัสนิสิต 50361514 นายปิยะกุล ผลมา รหัส นิสิต 50364102 นายอัฐพล ยั่งยืน รหัส นิสิต 50364379 E-learning : Failure Analysis using.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google