งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning : Failure Analysis using Vibration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning : Failure Analysis using Vibration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learning : Failure Analysis using Vibration
นายนิธิพนธ์ คุ้มเที่ยง รหัสนิสิต นายปิยะกุล ผลมา รหัสนิสิต นายอัฐพล ยั่งยืน รหัสนิสิต ผู้ทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์

2 เพื่อให้ได้สื่อการสอนการวิเคราะห์ความเสียหายด้วยการสั่นสะเทือนเพื่อเป็น ทางเลือกทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือเป็นการขยายโอกาสแก่ผู้เรียนได้มีอุปกรณ์ การเรียนรู้ที่สามารถศึกษาด้วยตนเอง

3 1.สร้างสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ เรื่องการวิเคราะห์ความเสียหายด้วยการสั่นสะเทือน
2.ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

4 ได้สื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ เรื่องการวิเคราะห์ความเสียหายด้วยการ สั่นสะเทือน
ผู้ศึกษามีความรู้การวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรด้วยการวัดและ วิเคราะห์การสั่นสะเทือนอันเป็นสาเหตุของการผิดปกติของเครื่องจักร ผู้ศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการเลือกใช้อุปกรณ์วัดขนาดการสั่นสะเทือน ผู้ศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์และตำแหน่งของวัดขนาดการสั่น สั่นสะเทือน ผู้ศึกษาสามารถวางแผนการตรวจวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนให้เป็นไปตาม มาตรฐานการวิเคราะห์ความรุนแรงการสั่นสะเทือน

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง E-learning
หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อ อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ มีวัตถุประสงค์ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้องค์ ความรู้ (knowledge) ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (Anywhere-Anytime Learning) เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาที่เรียนนั้นๆ

6 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง E-learning
1. รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะซิงโครนัส (Synchronous Learning methods) 2. การนำเสนอในลักษณะอะซิงโครนัส(Asynchronous Learning methods)

7 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง E-learning

8 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Vibration
การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

9 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Vibration
ขนาดการสั่นสะเทือน ระยะทางการสั่นสะเทือน ความเร็วการสั่นสะเทือน ความเร่งการสั่นสะเทือน ความถี่ คาบ เฟส T

10 การวัดค่าการสั่นสะเทือน
ค่าสูงสุด (Peak) ค่าสูงสุดบนถึงต่ำสุดล่าง (Peak to Peak) ค่าเฉลี่ย RMS อัตราส่วนพีค (Peak ratio) ค่าเฉลี่ย (Average) ค่า Form factor ค่าการสั่นสะเทือนโดยรวม

11 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Vibration
เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

12 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Vibration
ทิศทางการตรวจวัด การสั่นสะเทือนบนเครื่องจักร 1.แนวดิ่ง(Vertical,V) 2.แนวราบ(Horizontal,H) 3.แนวแกนเพลา(Axial,A) V H A

13 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Vibration
เกณฑ์การวิเคราะห์ การตัดสินใจซ่อมและแก้ไขปัญหา 1.วิเคราะห์จากแนวโน้ม 2.ใช้เกณฑ์กำหนดจากผู้ผลิตเครื่องจักร 3.เปรียบเทียบกับเครื่องจักรเหมือนกัน 4.เกณฑ์กำหนดจากมาตรฐานสากล

14

15


ดาวน์โหลด ppt E-learning : Failure Analysis using Vibration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google