งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ปฏิบัติราชการ โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่า ราชการจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ปฏิบัติราชการ โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่า ราชการจังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ปฏิบัติราชการ โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่า ราชการจังหวัดยะลา

2 ยุทธศาสตร์พระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ”

3 ภารกิจ 1. การสร้างความยุติธรรม 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การแก้ไขปัญหายาเสพ ติด

4 แนวทางการปฏิบัติราชการ 1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 2. การบริหารงานด้านการสร้างความยุติธรรม 3. การดูแลงานด้านการศึกษา 4. การพัฒนาเยาวชน 5. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 6. การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. การมีส่วนร่วมขององค์การภาคสังคมและ ประชาชน 8. การพัฒนาโครงการพระราชดำริมาดำเนินการให้ เป็นรูปธรรม 9. การสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางวัฒนธรรม 10. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

5 งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชน พึงพอใจ เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ปฏิบัติราชการ โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่า ราชการจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google