งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติราชการ
โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

2 ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

3 ภารกิจ 1. การสร้างความยุติธรรม 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

4 แนวทางการปฏิบัติราชการ
1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 2. การบริหารงานด้านการสร้างความยุติธรรม 3. การดูแลงานด้านการศึกษา 4. การพัฒนาเยาวชน 5. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 6. การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. การมีส่วนร่วมขององค์การภาคสังคมและประชาชน 8. การพัฒนาโครงการพระราชดำริมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 9. การสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 10. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

5 งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ
เป้าหมาย งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google