งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาสาสตร์ 4 April 2017 Faculty of Science, Kasetsart University

2 วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ และแบ่งปัน (Show and Share,S&S) แนวปฏิบัติที่ (ผู้อื่นเขาบอกว่า..) ดี (Good Practice) Page :: 2

3 Page :: 3

4 Page :: 4

5 Page :: 5

6 Page :: 6

7 “คุณภาพการศึกษา” จากผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
Page :: 7

8 Why ? เราได้รับความรู้สึกอะไร จาก 5 สไลด์
ชาวบ้านทอผ้าที่มีคุณภาพสูง และสวยงาม โดยที่ไม่มีแนวคิดเรื่องประกันคุณภาพ (QA) อยู่ในสมองเลย ครู อาจารย์ สอนหนังสือโดยมีเรื่องประกันคุณภาพ (QA) อยู่เต็มสมอง และมี สมศ. คอยตรวจทุก 5 ปี แต่คุณภาพการศึกษาแย่ลง.....อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มี สมศ. !!! Why ? Page :: 8

9 เราไม่เชื่อ – เชื่อ อะไร ?
เราไม่เคยเชื่อเรื่อง QA เลย แต่เราเชื่อ QC (Quality Consciousness : สำนึกคุณภาพ) และ QI (Quality Instinct : สัญชาติญาณคุณภาพ) Page :: 9

10 แล้วมันต่างกันอย่างไร ?
ถ้าคิดเรื่อง QA เป็นตัวตั้ง คนจะดูว่าเขาวัดอะไร แล้วก็จะทำสิ่งนั้นมาให้วัด สิ่งที่นำมาให้วัด อาจเป็นของปลอม ถ้าคิดถึง QC คนที่มีสำนึกคุณภาพ จะทำงานโดยมุ่งให้ผลงานที่ทำออกมาเป็นผลงานคุณภาพ ถ้าฝึกฝน QC ไปนานๆ จะกลายเป็น QI Page :: 10

11 เลือกใช้สิ่งที่วัดผิด ....... ผลที่ได้ย่อมผิด
เหรียญ 10 บาท มีเส้นผ่าศูนย์กลางจริง 2.55 ซม. Page :: 11

12 ทำอย่างไร คนจะมี QC และ QI
ผลที่เกิดขึ้นย่อมมีคุณภาพ..เสมอ เมื่อเอาระบบ QA มาตรวจ ผลที่ออกมาก็จะเป็นผลที่ดีเสมอ ที่สำคัญ คือ...เป็นของจริง ทำอย่างไร คนจะมี QC และ QI Page :: 12

13 หลักการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์
การจัดการแบบมุ่งเป้า (Goal Oriented) หลักการอิกคิว (ICQ) ปุจฉา – วิสัชนา หลักการคิดย้อนกลับ (Thinking backward) คิดจาก...เป้าหมาย ย้อนไปสู่จุดตั้งต้น แล้วทำจากจุดตั้งต้น ไปสู่เป้าหมาย สามารถแข่งขันได้และมีคุณภาพระดับนานาชาติ (International Competitiveness and Quality, ICQ) Page :: 13

14 อิกคิว (ICQ) คือ ??? บัณฑิต ผลงานวิจัย Page :: 14

15 ต้องกำหนดนโยบายแบบชัดเจน
นโยบายการบริหาร 8 ด้าน 1) การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2) การวิจัย 3) วิชาการและการจัดการศึกษา 4) การประกันคุณภาพ 5) การพัฒนานิสิต 6) การพัฒนาและบริการวิชาการ 7) กิจการพิเศษ 8) โครงสร้างพื้นฐาน Page :: 15

16 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก.
AIA Annual Internal Auditing การตรวจสอบภายในประจำปี AGM Annual General Meeting การประชุมประจำปี ANB Asian Networking and Benchmarking (Replaced byIHP) การเทียบเคียงสมรรถนะและการสร้างเครือข่ายระดับเอเชีย APSP Academic Position Stimulus Policy นโยบายกระตุ้นและส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการหรือขอผลงานวิชาการ DDS Domestic Doctoral Scholarship ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ DO Days Out โครงการออกนอกสถานที่เพื่อการดูงาน ศึกษางานหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ERM Risk Management การบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ HIS Health Insurance for Staff การประกันสุขภาพบุคลากร Page :: 16

17 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
IHT In House Training โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร NNB National Networking and Benchmarking การเทียบเคียงสมรรถนะและการสร้างเครือข่ายระดับชาติ ODR One Day Return เรื่องกลับในหนึ่งวัน PDS Predoctoral Scholarship ทุนสนับสนุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก SAP Study Abroad Programme โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ScAWAKE Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge and Expertise โครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ Page :: 17

18 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
ScAWAKE+ โครงการ ScAWAKE ที่คณะเป็นเจ้าภาพจัด ScKU AWARDS รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ScRFSS Science, Research Fund for Supporting Staff ทุนสนับสนุนการวิจัยสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ SFAP Staff Financial Assistance Policy นโยบายเงินสวัสดิการบุคลากร SS Seeding Scholarship ทุนการศึกษาก่อตัว SSS Safety and Security System ระบบความปลอดภัยและความมั่นคง STS Special Track Staff บุคลากรช่องทางพิเศษ Page :: 18

19 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
BOAC (Staff) Budget for Overseas Academic Conference (Staff) งบประมาณสำหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (บุคลากร) BOAC (Student) Budget for Overseas Academic Conference (Student) งบประมาณสำหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (นิสิต) BRC Bilateral Research Cooperation การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี CBRF Research Fund ทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย CBRU Research Unit หน่วยเสริมสร้างความสามารถการวิจัย COE ศูนย์ความเป็นเลิศ DeOE Department of Excellence ภาควิชาที่มีความเป็นเลิศ DiOE Discipline of Excellence สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ Page :: 19

20 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
IDRSE Inbound Doctoral Research Student Exchange โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า IDRSS Inbound Doctoral Research Student Scholarship ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า IHP International Horizon Project โครงการขอบฟ้านานาชาติ IPC International Projects Coordinator ผู้ประสานงานโครงการนานาชาติ IPDP International Potential Development Project โครงการพัฒนาศักยภาพนานาชาติ KU-ScKU ทุนวิจัยร่วม มก.-วท.มก.(Replaced by IPDP) KURDI-ScKU ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. MF Matching Fund ทุนวิจัยสมทบ MP Mega Project โครงการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพง Page :: 20

21 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
NRU มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ORSE Outbound Research Student Exchange โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก ORSS Outbound Research Student Scholarship ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก PF Postdoctoral Fellow นักวิจัยหลังปริญญาเอก PRF Preproposal Research Fund ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ RA Research Assistance นักวิจัยผู้ช่วย RF Research Fellow นักวิจัย ScIAS Science, Institute for Advanced Studies สถาบันวิชาการขั้นสูงคณะวิทยาศาสตร์ ScRF Science, Research Fund ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ Page :: 21

22 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
SF Seeding Fund ทุนวิจัยก่อตัว SRF Senior Research Fellow นักวิจัยทรงคุณวุฒิ SRU Special Research Unit หน่วยงานวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ TRF-ScKURF ทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก. VRF Visiting Research Follow นักวิจัยอาคันตุกะ APP Advance Placement Programme โครงการเรียนล่วงหน้า COW Courses on Web รายวิชาบนโครงข่าย FSSB Field Study Supporting Budget งบประมาณสนับสนุนการฝึกภาคสนาม Page :: 22

23 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
GTRF Graduate Tuition Research Fund ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) IBSM Science and Mathematics สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ISL Invited Senior Lecturer อาจารย์ทรงคุณวุฒิรับเชิญ OSVP Overseas Study visit of Premedical Students โครงการศึกษางานต่างประเทศของนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ PGS Postgraduate Studentship ทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา PTI Part Time Instructor อาจารย์ผู้สอนบางส่วนของเวลา SPSF Special Problem Supporting Fund(Replaced by URMF) ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) Page :: 23

24 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
TA Teaching Assistance อาจารย์ผู้ช่วยสอน URMF Undergraduate Research Matching Fund ทุนวิจัยสมทบระดับปริญญาตรี VPP Visiting Professorship Programme โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ SDSB Student Development Supporting Budget งบประมาณสนับสนุนการพัฒนานิสิต SLDP Student Leadership Development programme โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนิสิต UGS Undergraduate Scholarship ทุนการศึกษานิสิตปริญญาตรี WS Working Scholarship ทุนทำงานสำหรับนิสิต Page :: 24

25 นโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. (ต่อ)
ADIS Academic Development, Incentive Scheme แผนสร้างแรงจูงใจการพัฒนาวิชาการ BDP Business Development Project โครงการพัฒนาธุรกิจ ScKU EP ScKU Entrepreneurship Programme โครงการความเป็นผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์ ASE Annual Staff Excursion ทัศนศึกษาของบุคลากรประจำปี HF Healthy Faculty คณะสุขภาพดี OKC Our Kids Corner โครงการมุมลูกของเรา Page :: 25

26 Page :: 26

27 ผลลัพธ์ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ปีย้อนหลัง (2555 – 2543) พ.ศ. Corr aut. First aut. Co aut. รวม 2555 78 16 59 153 2554 79 15 58 152 2553 10 47 116 2552 34 3 36 73 2551 33 7 2550 35 2 28 65 2549 20 - 21 41 2548 44 2547 23 2546 ~ 25 2545 ~ 15 2544 ~ 12 2543 ~ 11 หมายเหตุ 1) ข้อมูลจากสูจิบัตร งานวันสถาปนาคณะ 9 มีนาคม 2)  ข้อมูลไม่ชัดเจน Page :: 27

28 ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น องค์ประกอบที่ ค่าคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ ปีการศึกษา 52 (3 คะแนน) ปีการศึกษา 53 (5 คะแนน) ปีการศึกษา 54 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินงาน 3.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 2. การผลิตบัณฑิต 2.57 (ดีมาก) 4.78 (ดีมาก) 4.76 (ดีมาก) 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4. การวิจัย 2.80 (ดีมาก) 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 7. การบริหารและจัดการ 2.89 (ดีมาก) 8. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน รวม 2.82 (ดีมาก) 4.92 (ดีมาก) Page :: 28

29 ยังต้องรีบและทำงานมากขึ้นอีกครับ
เราดีพอหรือยัง ? ยังครับ ยังต้องรีบและทำงานมากขึ้นอีกครับ หากเราเริ่มวิ่งหลังกว่าผู้อื่น ต้องรีบตื่นและรีบวิ่งอยู่ตลอด หากยังวิ่งช้าอยู่ยิ่งไม่รอด สุดเยี่ยมยอดทุกคนวิ่งพร้อมพร้อมกัน หากวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างคงเคลื่อนยาก ถ้าส่วนมากไม่วิ่งยิ่งยากใหญ่ หากไม่รู้ร้อนหนาวถูกทิ้งไกล รีบรวมใจร่วมวิ่งสู่ชัยกัน Page :: 29

30 คำตอบ !! คำถามปัจจุบัน ? ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือยัง ?
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือยัง ? คำตอบ !! แล้วแต่จะมองจากมุมใด คณะเรามี leading Researcher ระดับโลกในบางสาขาวิชา Page :: 30

31 รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย
Acknowledgements อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร) และ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล) รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรของสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เสียภาษี และนิสิต ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ขอบคุณครับ ดร.สุรพล ภัทราคร 21 มีนาคม 2556 Page :: 31


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google