งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business

2 ส่วนที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix Strategy 4P’s Product Price Place Promotion

3 Marketing Mix กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด หลัก 4 P : Product,Price,Place,Promotion กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การวิเคราะห์ ตัดสินใจและจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ราคา (Price) คือ การตัดสินใจในการกำหนด ราคาสินค้าที่ลูกค้ายอมรับและทำให้บริษัทมีกำไร กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place) คือ การตัดสินใจเลือก ช่องทางในการกระจายสินค้าถึงลูกค้าและอำนวย ความสะดวกแก่ลูกค้า กลยุทธ์การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสาร ติดต่อให้ลูกค้าทราบ ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดของบริษัท เช่น การ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการขายด้วย การลด แลก แจก แถม หรือใช้พนักงานช่วยขาย

4 P : Product Strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ : –ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่ถูกนำเสนอแก่ตลาดเพื่อสร้างความสนใจ เพื่อใช้ในการบริโภคและเป็นกรรมสิทธิ์ สามารถสนองความ จำเป็น ความต้องการ และกำลังซื้อได้ อาจเป็น วัตถุ บริการ กิจกรรม บุคคล สถานที่ องค์กรหรือความคิด –ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปแบบสำคัญหรือสัญลักษณ์ที่ช่วยแยกแยะ มนุษย์ในสังคมออกจากกัน และแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน –ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสได้ (Tangible Products) เช่น นาฬิกา ตู้เย็น เสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Products) เช่น การ บริการ การประกันภัย และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 ตราสินค้า (Brand) บริษัทซอฟท์แวร์ทั้งหลายควรสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า (Brand Image) ให้เป็นสมบัติของกิจการ ตราสินค้าประกอบด้วย –ชื่อตราสินค้า (Brand Name) : อ่านออกเสียงได้ –สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า (Brand Mark or Trade Mark) มองเห็นได้ แต่อ่านออกเสียงไม่ได้ รวมกันเรียกว่า : ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า (Brand) คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) คือการที่ตราสินค้าของ กิจการมีความหมายเชิงบวกในสายตาลูกค้า –ลูกค้ารู้จักตราสินค้า : ทำให้ลูกค้าเรียก อ้างสินค้าได้ง่ายขึ้น –ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้น : ลูกค้ามั่นใจในการใช้และบอก ต่อได้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคย มีความรู้สึกที่ดี ต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง –ลูกค้าจะจดจำตราสินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ำแบบใคร –ลูกค้าจะเข้าใจในหลักประกันสำหรับสินค้า เช่นการรับประกันหรือ การรับรองมาตรฐาน

6 Brand /Domain/Logo กลุ่มของตราสินค้า ประกอบด้วย Brand Name และ Brand Mark กลุ่มของตราสินค้าที่มีแต่ Brand Mark เรียกอีกอย่าง ว่า LOGO

7 Domain name is e-Brand “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” “ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” www.domain.com Sub domain Domain รอง Domain บนสุด หลักการตั้งชื่อ Brand (Domain) หลักการตั้งชื่อ Brand (Domain) ชื่อต้องสั้น จำง่าย พูดง่าย สะกดง่าย เติม S ไม่เติม S อย่าใช้ Hyphen ควรใช้ชื่อบริษัท/สินค้าหรือบริการเป็น ส่วนหนึ่งของการตั้งชื่อ ถ้าชื่อไม่มีความหมายแต่หากจำ ง่ายก็ดี เช่น Youtube, google, Yahoo

8 หลักการกำหนดราคา “ง่ายมาก” ใช้หลัก 3 ตั้ง “ ตั้งสูงกว่าคู่แข่ง ” “ ตั้งเท่ากับคู่แข่ง ”“ ตั้งต่ำกว่าคู่แข่ง ” สินค้าเราต้องเจ๋ง จ๊าบกว่า ไม่ เหมือนใคร เป็น สินค้าใหม่ มี ลิขสิทธิ์ สินค้าเราเหมือน คู่แข่งแต่ไม่ได้ ขายใกล้คู่แข่ง แบ่งปันกันทำมา หากิน สินค้าเราสู้คู่แข่ง ไม่ได้ ต้องการ ยอดขายหรือเข้า ตลาดใหม่ พึง ระวัง

9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา ต้นทุน (Cost of Product)...ต้นทุน (Cost of Product)... ปฏิกิริยาจากคู่แข่งขันปฏิกิริยาจากคู่แข่งขัน –ในตลาดย่อมมีการแข่งขัน เมื่อกิจการหนึ่ง กำหนดราคาออกมาย่อมส่งผลกระทบต่อคู่แข่ง ในตลาดเดียวกัน –ราคามีอิทธิพลต่อการชักจูงใจลูกค้า เว้นแต่ กิจการนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจด้านอื่น –ถ้าจำนวนคู่แข่งในตลาดมีมาก แนวโน้มการตั้ง ราคาจะเป็นการจำหน่ายราคาต่ำ Note : กิจการควรเลี่ยงไปสร้างนวัตกรรมในส่วนประสม การตลาดด้านอื่น มากกว่าการต่อกรกับคู่แข่งด้วยราคา

10 วิธีการกำหนดราคา การกำหนดราคาโดยบวกกำไรเข้าไปใน ต้นทุนสินค้าการกำหนดราคาโดยบวกกำไรเข้าไปใน ต้นทุนสินค้า ต้นทุนต่อหน่วย + กำไรที่ต้องการ = ราคา  4000 บาท + 25% = 4000 + (25%x1000) = 5000 บาท  4000 บาท + 1000 บาท = 5000 บาท การกำหนดราคาโดยเปรียบเทียบราคากับ คู่แข่งขัน (Strategic Pricing)การกำหนดราคาโดยเปรียบเทียบราคากับ คู่แข่งขัน (Strategic Pricing) กำหนดราคาโดยพิจารณาความต้องการ ในตลาดกำหนดราคาโดยพิจารณาความต้องการ ในตลาด (On demand pricing)

11 การจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ Place or Channel of Distribution Strategy

12 ช่องทางกระจายสินค้า Direct Marketing “เข้าเป้า” Direct Mail Direct e-Mail Direct Sales

13 ช่องทางกระจายสินค้า Direct Sales / Personal Selling Demonstration Description Direction

14 e-Mail Marketing

15 Computer Exhibition

16 Software Retail Store

17 e-Commerce / e-Retail Store

18 ประกาศซื้อขาย (e-Classified) ประเภทของ e-Commerce ประกาศซื้อขาย (e-Classified)

19

20 ตลาดกลางซอฟท์แวร์ (e-Marketplace) ประเภทของ e-Commerce ตลาดกลางซอฟท์แวร์ (e-Marketplace) Tarad.comSoftware.com

21 All Marketing Communications Advertising Direct response Personal selling Events/Sponsorship Sales promotions Customer service E-commerce Packaging Public Relations

22 Offline Advertising / Print Ad Poster, Leaflet, Brochure

23 Offline Ad / Billboard

24 Below the line / Event & Exhibition

25 Software Seminar การจัดงานสัมมนาซอฟท์แวร์

26 Vinyl / X-Stand / Roll-up Stand

27 Offline / Personal Selling / PG

28 Sales Promotion (ลด แลก แจก แถม)

29 Online (e-Advertising and Search agent)

30

31

32 Affiliate Program เป็นวิธีการโฆษณาอย่างหนึ่ง โดยต้องจ่ายเงินให้กับ เจ้าของ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ลงโฆษณาของ เรา โดยเราจะจ่ายค่าตอบแทน ให้กับเว็บไซต์ที่ทำการโฆษณา บริการของเรา ผู้ที่สนใจสมัคร ใช้บริการ จะได้รายได้เป็น Pay Per Sale จากการที่ผู้อื่น คลิกที่แบนเนอร์ผ่านทาง เว็บไซต์ของผู้สมัคร Source Code


ดาวน์โหลด ppt อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google