งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 introduction 1 Communication for life. 2 S ource: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร I nformation: สารสนเทศ ข่าวสาร M essage: สารที่ถูกสร้างขึ้น M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 introduction 1 Communication for life. 2 S ource: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร I nformation: สารสนเทศ ข่าวสาร M essage: สารที่ถูกสร้างขึ้น M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 introduction 1 Communication for life

2 2 S ource: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร I nformation: สารสนเทศ ข่าวสาร M essage: สารที่ถูกสร้างขึ้น M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) C hannel: ช่องทาง (พาหะ พา M ไปยัง R ) R eceiver: ผู้รับสาร E ffect: ผลกระทบต่อผู้รับสาร F eedback: ผลสะท้อนกลับไปยัง S M C I nteraction:ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง R Communication Model

3 3 S ource: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร องค์กร: โครงสร้างองค์กร–การบริหารสั่งการ แผนงาน–กิจกรรม แผนงบประมาณ แผนประเมินผล บุคคล: ผู้บริหาร ฝ่าย ปชส. กลุ่มเป้าหมาย Communication Model

4 4 หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ 1. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายต่อฝ่ายผู้บริหาร 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ (1) บอกกล่าวเผยแพร่ (Publicity) (2) ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด (3) สำรวจตรวจสอบประชามติ คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์.. Communication Model

5 5 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 1. มีความรู้ 2. มีความสนใจ 3. มีความคล่องแคล่ว - ความเด็ดเดี่ยว 4. มีความหนักแน่น 5. มีอารมณ์มั่นคง ยึดผลประโยชน์ของสังคม เป็นสำคัญ 6. รู้พฤติกรรม และ บริบท ต่างๆ ของสังคม–บุคคลที่เกี่ยวข้อง 7. มีทักษะในการติดต่อ (Communication Skills) 8. มีทัศนคติที่ดี ในงานประชาสัมพันธ์ 9. มีความสามารถในการวางแผนงาน Communication Model

6 6 I nformation: สารสนเทศ ข่าวสาร *Data & Database *Research งานวิจัย *Textbook ตำรา *Interview คำสัมภาษณ์ *History–story คำบอกเล่า *Event & NEWS ข่าว เหตุการณ์ *Emotion & time Communication Model

7 7 M essage: สารที่ถูกสร้างขึ้น (ก) ประเภทวจนภาษา อวจนภาษา (ข) เงื่อนไข-ผู้ส่งสาร -ช่องทางการส่งสาร -สื่อ -ผู้รับสาร (ค) ขั้นตอน-เตรียมข้อมูล -ใส่ treatment (ปฏิบัติ) -ทำ Lay out, Artwork -ได้ตัวสาร / สาระ Communication Model

8 8 M essage: สารที่ถูกสร้างขึ้น (ง) พลังงาน -ความรัก -ความคาดหวัง แรงจูงใจ -ประโยชน์ ประหยัด -คุณค่า Communication Model

9 9 M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) (ก)ยุคสมัย -Mechanismจักรกล -Analogueไฟฟ้าอนาล็อก -Digitalไฟฟ้าดิจิตอล -Satelliteดาวเทียม -Mind energyพลังจิต

10 10 M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) (ข)ลักษณะ -แผ่นเรียบ 2 มิติ:กระดาษ, ผ้า, แผ่นโลหะ-พลาสติค -รูปทรง 3 มิติ:ทรงกระบอก แท่ง กล่อง ม่านน้ำ -แถบฟิล์ม (film)ภาพยนตร์, ฟิล์มสตริป, สไลด์ -แถบเส้น (tape):Tape, VDO tape, -แผ่นกลม (disc):CD/DVD -สื่ออิเล็กทรอนิกส์:Flash drive, Harddisk, Memory -กระแสจิต:ลักษณะบวก ลักษณะลบ ลักษณะกลางๆ Communication Model

11 11 M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) (ค)คุณสมบ้ติ -วัตถุ:กระดาษ, ผ้า, แผ่นโลหะ-พลาสติค -คลื่นแสง:สัญญาณไฟ, ฉายภาพ -คลื่นเสียง:บรรยาย -คลื่นวิทยุ:วิทยุ -คลื่นวิทยุโทรทัศน์:ทีวี (Terrestrial, Satellite, Cable) -คลื่นพลังจิต:ความรัก (บริโภคน้อย, รู้พอ, ไม่เรียกร้อง) ความชัง (ง่วง หิว เหนื่อย ป่วย อัตตาจัด) ความนิ่ง (ความว่าง) Communication Model

12 12 C hannel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ) (ก) ประเภทของช่องทาง -บุคคล -กิจกรรม (การแสดง นิทรรศการ ปราศรัย-บรรยาย) -สิ่งพิมพ์ (นสพ. วารสาร หนังสือเล่ม สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ) -วิทยุกระจายเสียง -วิทยุโทรทัศน์ -ภาพยนตร์ -สารสนเทศ WWW -พิธีกรรม เข้าทรง Communication Model

13 13 (ข)เงื่อนไข 1เวลา Q-SPORT Quantity: จำนวน ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที Sequence: ลำดับที่ 1 2 3... n Point: ณ จุดเวลาที่กำหนด เช่น 12.00 น. Opportinuty: โอกาส ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี เป็น ไม่เป็น Relation: อัตราส่วน ต่อ เช่น 1 ลบ.ซม ต่อ 5 นาที Time: จำนวน....ครั้ง/เท่า Communication Model C hannel :ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ)

14 14 (ค)เงื่อนไข 2สารสาระ Message ประเภท (จนภาษา อวจนภาษา) เงื่อนไข (sender, media, receiver) ขั้นตอน (find, treatment, layout-artwork, message) พลังงาน (ความรัก ความคาดหวัง แรงจูงใจ ประโยชน์ ประหยัด คุณค่า) Communication Model C hannel :ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ)

15 15 (ง)เงื่อนไข 3สื่อ Media ยุคสมัย วัสดุ เทคโนโลยี กระบวนทัศน์ (จ)เงื่อนไข 4ผู้รับสาร Receiver ประเภท ลักษณะทางกายภาพ ( Demo Graphic ) ลักษณะทางจิตภาพ ( Physical Graphic) พฤติกรรมเปิดรับสื่อ (Behavior Media Exposure) Communication Model C hannel :ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ)

16 16 (ก)ข้อมูลพื้นฐาน Demo Graphic Physical Graphic Behavior Media Exposure (ข)กลุ่มเป้าหมาย เพื่อธุรกิจ ผู้แนะนำOpinion Leader, Leader Ship ผู้มีอิทธิพลInfluence ผู้ตัดสินใจซื้อDecision Maker ผู้ซื้อBuyer ผู้ใช้-บริโภคConsumer Communication Model R eceiver: ผู้รับสาร

17 17 (ค)กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ 1. ชนชั้นแรงงาน กสิกรรม -พนักงานลูกจ้าง (employees) -เกษตรกร (farmers) -ชุมชนทั่วไป (communities) -ชุมชนเข้มแข็ง (self-sufficient communities) 2. ชนชั้นกลาง - กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค Customer & Consumer - กลุ่มผู้ถือหุ้น Stock-Holders - ชุมชนมนุษย์เงินเดือน Communication Model R eceiver: ผู้รับสาร

18 18 3. ชนชั้นปกครอง - กลุ่มผู้ผลิต จัดจำหน่าย (distributors) และส่งออก (suppliers) - ตัวแทนจำหน่าย (Dealers, Agency) - สถาบันการศึกษา - องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 4. ชนชั้นสื่อมวลชน - สื่อมวลชน นสพ., วิทยุ, โทรทัศน์, ภาพยนตร์ (ดารา นักร้อง) - นักปาฐก - นักบวช Communication Model R eceiver: ผู้รับสาร (ค)กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์

19 19 E ffect: เกิดผลกระทบต่อผู้รับสาร สะดุดตา สะดุดใจ สะดุดประสาทสัมผัสทั้ง 5 -Knowledge -Attitude -Practice Communication Model

20 20 F eedback: เกิดผลสะท้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร -Publicityการเผยแพร่ผลตอบรับ -Public Relationsประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ *เพื่ออยู่นาน -Advertisingโฆษณาขายได้ *เพื่ออยู่ดี -Campaignรณรงค์เพิ่มยอดขาย *เพื่ออยู่ได้ -Strategiesกลยุทธ์ *แบบ IMCเพิ่มยอดขาย-แข่งขัน *เพื่อให้อยู่รอด *แบบพอเพียงรักษายอดขาย-แบ่งปัน *เพื่อให้อยู่ผาสุก Communication Model

21 21 I nteraction:เกิดปฏิสัมพันธ์ -word of mouth -จำนวนจดหมายเข้า ใน Office, Guestbook -จำนวนผู้ตอบรับ ใน Web board, Forum -โทรศัพท์เข้ารายการ วิทยุ, ทีวี -ฝากข้อความ SMS -ร่วมกิจกรรมต่างๆ (Event) -ร่วมกิจกรรมหน้าไมค์ หลังไมค์ แรลลี่ เข้าค่าย ประกวด - ฯลฯ Communication Model

22 22 SourceInformationMessageMedia ChannelReceiver Effect Feed back Interaction สรุปทฤษฎี การสื่อสาร (Communication Theory) (1) องค์ประกอบการสื่อสาร

23 23 ไตรภาคีสื่อสารมวลชน ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ซื้อโฆษณา

24 24 Functional Approach โครงสร้างหน้าที่ หน้าที่สื่อ = สื่อ คือ ศูนย์กลาง ประชาชน “ควรรู้อะไร” Uses and Gratification Approach อรรถประโยชน์ของผู้บริโภค หน้าที่สื่อ = ประชาชนคือ ศูนย์กลาง สนองความต้องการ “อยากรู้” ของประชาชน Functional Uses & Gratification สรุปทฤษฎี การสื่อสาร (Communication Theory) (3) บทบาทหน้าที่ สื่อสารมวลชน

25 25 ( ๑ ) แม้เป็นเพียง ดอกหญ้า ด้อยค่านัก ไม่สูงศักดิ์ เทียมเท่า เหล่าพฤกษา ยอมให้คน เหยียบย่ำ หนำอุรา ด้อยราคา น้อยคุณค่า น่าช้ำใจ ( ๒ ) ถึงเป็นเพียง ต้นหญ้า ก็อารี มวลชีวี ล้วนมีค่า ได้อาศัย ปกป้องแดด แผดเผา ราวเปลวไฟ แผ่นดินให้ ชุ่มชื่น ผืนพนา ( ๓ ) อย่าดูหมิ่น คนสิ้นทรัพย์ ไม่นับญาติ ด่วนตัดขาด มิอาจ ปรารถนา เป็นคนจน แต่ใจ สูงเสียดฟ้า เป็นดอกหญ้า ฟ้าสิรู้ อยู่ในใจ ( ๔ ) ก็เป็นเพียง ต้นหญ้า รู้ค่าตน แม้นได้เกิด เป็นคน พ้นเหลวไหล คือ "ไม่พัก ไม่เพียร ไม่อาลัย" ทำดีไป ให้โลกรู้ "อยู่พอเพียง". 27 มิ.ย. 2549 ดอกหญ้า แห่งความพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt 1 introduction 1 Communication for life. 2 S ource: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร I nformation: สารสนเทศ ข่าวสาร M essage: สารที่ถูกสร้างขึ้น M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google