งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communication for life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communication for life"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Communication for life
introduction 1 Communication for life

2 Source: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร Information: สารสนเทศ ข่าวสาร
Communication Model Source: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร Information: สารสนเทศ ข่าวสาร Message: สารที่ถูกสร้างขึ้น Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) Channel: ช่องทาง (พาหะ พา M ไปยัง R) Receiver: ผู้รับสาร Effect: ผลกระทบต่อผู้รับสาร Feedback: ผลสะท้อนกลับไปยัง S M C Interaction: ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง R

3 Source: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร
Communication Model Source: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร องค์กร: โครงสร้างองค์กร–การบริหารสั่งการ แผนงาน–กิจกรรม แผนงบประมาณ แผนประเมินผล บุคคล: ผู้บริหาร <---> ฝ่าย ปชส.<---> กลุ่มเป้าหมาย

4 หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์
Communication Model หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ 1. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายต่อฝ่ายผู้บริหาร 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ (1) บอกกล่าวเผยแพร่ (Publicity) (2) ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด (3) สำรวจตรวจสอบประชามติ คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ ..

5 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
Communication Model คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 1. มีความรู้ 2. มีความสนใจ 3. มีความคล่องแคล่ว - ความเด็ดเดี่ยว 4. มีความหนักแน่น 5. มีอารมณ์มั่นคง ยึดผลประโยชน์ของสังคม เป็นสำคัญ 6. รู้พฤติกรรม และ บริบท ต่างๆ ของสังคม–บุคคลที่เกี่ยวข้อง 7. มีทักษะในการติดต่อ (Communication Skills) 8. มีทัศนคติที่ดี ในงานประชาสัมพันธ์ 9. มีความสามารถในการวางแผนงาน

6 Information: สารสนเทศ ข่าวสาร
Communication Model Information: สารสนเทศ ข่าวสาร *Data & Database *Research งานวิจัย *Textbook ตำรา *Interview คำสัมภาษณ์ *History–story คำบอกเล่า *Event & NEWS ข่าว เหตุการณ์ *Emotion & time

7 Message: สารที่ถูกสร้างขึ้น
Communication Model Message: สารที่ถูกสร้างขึ้น (ก) ประเภท วจนภาษา อวจนภาษา (ข) เงื่อนไข -ผู้ส่งสาร -ช่องทางการส่งสาร -สื่อ -ผู้รับสาร (ค) ขั้นตอน -เตรียมข้อมูล -ใส่ treatment (ปฏิบัติ) -ทำ Lay out, Artwork -ได้ตัวสาร / สาระ

8 Message: สารที่ถูกสร้างขึ้น
Communication Model Message: สารที่ถูกสร้างขึ้น (ง) พลังงาน -ความรัก -ความคาดหวัง แรงจูงใจ -ประโยชน์ ประหยัด -คุณค่า

9 Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร)
Communication Model Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) (ก) ยุคสมัย -Mechanism จักรกล -Analogue ไฟฟ้าอนาล็อก -Digital ไฟฟ้าดิจิตอล -Satellite ดาวเทียม -Mind energy พลังจิต

10 Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร)
Communication Model Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) (ข) ลักษณะ -แผ่นเรียบ 2 มิติ: กระดาษ, ผ้า, แผ่นโลหะ-พลาสติค -รูปทรง 3 มิติ: ทรงกระบอก แท่ง กล่อง ม่านน้ำ -แถบฟิล์ม (film) ภาพยนตร์, ฟิล์มสตริป, สไลด์ -แถบเส้น (tape): Tape, VDO tape, -แผ่นกลม (disc): CD/DVD -สื่ออิเล็กทรอนิกส์: Flash drive, Harddisk, Memory -กระแสจิต: ลักษณะบวก ลักษณะลบ ลักษณะกลางๆ

11 Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร)
Communication Model Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) (ค) คุณสมบ้ติ -วัตถุ: กระดาษ, ผ้า, แผ่นโลหะ-พลาสติค -คลื่นแสง: สัญญาณไฟ, ฉายภาพ -คลื่นเสียง: บรรยาย -คลื่นวิทยุ: วิทยุ -คลื่นวิทยุโทรทัศน์: ทีวี (Terrestrial, Satellite, Cable) -คลื่นพลังจิต: ความรัก (บริโภคน้อย, รู้พอ, ไม่เรียกร้อง) ความชัง (ง่วง หิว เหนื่อย ป่วย อัตตาจัด) ความนิ่ง (ความว่าง)

12 Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ)
Communication Model Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ) (ก) ประเภทของช่องทาง -บุคคล -กิจกรรม (การแสดง นิทรรศการ ปราศรัย-บรรยาย) -สิ่งพิมพ์ (นสพ. วารสาร หนังสือเล่ม สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ) -วิทยุกระจายเสียง -วิทยุโทรทัศน์ -ภาพยนตร์ -สารสนเทศ WWW -พิธีกรรม เข้าทรง

13 Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ)
Communication Model Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ) (ข) เงื่อนไข 1 เวลา Q-SPORT Quantity: จำนวน ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที Sequence: ลำดับที่ n Point: ณ จุดเวลาที่กำหนด เช่น น. Opportinuty: โอกาส ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี เป็น ไม่เป็น Relation: อัตราส่วน ต่อ เช่น 1 ลบ.ซม ต่อ 5 นาที Time: จำนวน....ครั้ง/เท่า

14 Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ)
Communication Model Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ) (ค) เงื่อนไข 2 สารสาระ Message ประเภท (จนภาษา อวจนภาษา) เงื่อนไข (sender, media, receiver) ขั้นตอน (find, treatment, layout-artwork, message) พลังงาน (ความรัก ความคาดหวัง แรงจูงใจ ประโยชน์ ประหยัด คุณค่า)

15 Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ)
Communication Model Channel: ช่องทาง (พาหะที่จะพาสารไปยังผู้รับ) (ง) เงื่อนไข 3 สื่อ Media ยุคสมัย วัสดุ เทคโนโลยี กระบวนทัศน์ (จ) เงื่อนไข 4 ผู้รับสาร Receiver ประเภท ลักษณะทางกายภาพ (Demo Graphic) ลักษณะทางจิตภาพ (Physical Graphic) พฤติกรรมเปิดรับสื่อ (Behavior Media Exposure)

16 Receiver: ผู้รับสาร Communication Model Demo Graphic Physical Graphic
(ก) ข้อมูลพื้นฐาน Demo Graphic Physical Graphic Behavior Media Exposure (ข) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อธุรกิจ ผู้แนะนำ Opinion Leader, Leader Ship ผู้มีอิทธิพล Influence ผู้ตัดสินใจซื้อ Decision Maker ผู้ซื้อ Buyer ผู้ใช้-บริโภค Consumer

17 Communication Model Receiver: ผู้รับสาร (ค) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ 1. ชนชั้นแรงงาน กสิกรรม -พนักงานลูกจ้าง (employees) -เกษตรกร (farmers) -ชุมชนทั่วไป (communities) -ชุมชนเข้มแข็ง (self-sufficient communities) 2. ชนชั้นกลาง - กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค Customer & Consumer - กลุ่มผู้ถือหุ้น Stock-Holders - ชุมชนมนุษย์เงินเดือน

18 Communication Model Receiver: ผู้รับสาร (ค) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3. ชนชั้นปกครอง - กลุ่มผู้ผลิต จัดจำหน่าย (distributors) และส่งออก (suppliers) - ตัวแทนจำหน่าย (Dealers, Agency) - สถาบันการศึกษา - องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 4. ชนชั้นสื่อมวลชน - สื่อมวลชน นสพ., วิทยุ, โทรทัศน์, ภาพยนตร์ (ดารา นักร้อง) - นักปาฐก - นักบวช

19 Effect: เกิดผลกระทบต่อผู้รับสาร
Communication Model Effect: เกิดผลกระทบต่อผู้รับสาร สะดุดตา สะดุดใจ สะดุดประสาทสัมผัสทั้ง 5 -Knowledge -Attitude -Practice

20 Feedback: เกิดผลสะท้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร
Communication Model Feedback: เกิดผลสะท้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร -Publicity การเผยแพร่ ผลตอบรับ -Public Relations ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ *เพื่ออยู่นาน -Advertising โฆษณา ขายได้ *เพื่ออยู่ดี -Campaign รณรงค์ เพิ่มยอดขาย *เพื่ออยู่ได้ -Strategies กลยุทธ์ *แบบ IMC เพิ่มยอดขาย-แข่งขัน *เพื่อให้อยู่รอด *แบบพอเพียง รักษายอดขาย-แบ่งปัน *เพื่อให้อยู่ผาสุก

21 Interaction: เกิดปฏิสัมพันธ์
Communication Model Interaction: เกิดปฏิสัมพันธ์ -word of mouth -จำนวนจดหมายเข้า ใน Office, Guestbook -จำนวนผู้ตอบรับ ใน Web board, Forum -โทรศัพท์เข้ารายการ วิทยุ, ทีวี -ฝากข้อความ SMS -ร่วมกิจกรรมต่างๆ (Event) -ร่วมกิจกรรมหน้าไมค์ หลังไมค์ แรลลี่ เข้าค่าย ประกวด - ฯลฯ

22 สรุปทฤษฎี การสื่อสาร (Communication Theory)
(1) องค์ประกอบการสื่อสาร Source Information Message Media Interaction Effect Feed back Receiver Channel

23 ผู้บริโภค ผู้ซื้อโฆษณา ผู้ผลิต ไตรภาคีสื่อสารมวลชน สิ่งที่ต้องทำ:
1. ร่วมสัมมนาประสบการณ์จากการฝึกงานของนักศึกษารุ่นพี่ 2. สร้างเข็มมุ่งใหม่ New dimension thinking "เข็มมุ่งของเวลา คือ การรักษาความเที่ยงตรง เข็มมุ่งของการแสวงหา คือ การค้นพบสิ่งที่พึงพอใจ" -มาตรฐานรูปแบบ (การแต่งกาย) -มาตรฐานเวลา (มาเรียน/ทำงาน ตรงเวลา) -มาตรฐานปริมาณ (ได้เนื้องานในกำหนดเวลา) -มาตรฐานคุณภาพ 4A(กล้า อดกลั้น พยายาม สามารถ audacity ashamed attempt ability) -มาตรฐานคุณค่า (ดี. ถูก. จริง. ประโยชน์. แก้ปัญหาได้ เป็นไปได้.) 3. ทำรายงานเชิงวิจัย กระบวนการวิเคราะห์ 1. กำหนด paradigm ให้กับตนเอง สำรวจพื้นฐานความคิด ภูมิปัญญา วิสัยทัศน์ ของตัวเอง เลือกที่เป็น สัมมาทิฐิ 2. เลือกทฤษฎีให้เหมาะสม และที่สากลยอมรับ 3. ค้นหาข้อเท็จจริง แยกหมวดหมู่ ให้ตรงกับทฤษฎี 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบว่า เหมือน แตกต่าง หรือ สัมพันธ์ อย่างไรกับ ทฤษฎี 4. มีองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง -ความหมาย ความสำคัญ -สร้างตัวชี้วัดและแนวทางปฏิบัติ ให้กับตนเอง 5. มีความรู้และทักษะในสาขาวิชา -ทำรายงาน -สอบภาคความรู้ 6. มีกลยุทธ์ หรือชิ้นงาน -เขียนโครงการผลิตชิ้นงาน -ผลิตชิ้นงาน ผู้ซื้อโฆษณา ผู้ผลิต

24 สรุปทฤษฎี การสื่อสาร (Communication Theory)
(3) บทบาทหน้าที่ สื่อสารมวลชน Functional Approach โครงสร้างหน้าที่ หน้าที่สื่อ = สื่อ คือ ศูนย์กลาง ประชาชน “ควรรู้อะไร” Functional Uses & Gratification Uses and Gratification Approach อรรถประโยชน์ของผู้บริโภค หน้าที่สื่อ = ประชาชนคือ ศูนย์กลาง สนองความต้องการ “อยากรู้” ของประชาชน

25 ดอกหญ้า แห่งความพอเพียง
(๑) แม้เป็นเพียง ดอกหญ้า ด้อยค่านัก ไม่สูงศักดิ์ เทียมเท่า เหล่าพฤกษา ยอมให้คน เหยียบย่ำ หนำอุรา ด้อยราคา น้อยคุณค่า น่าช้ำใจ (๒) ถึงเป็นเพียง ต้นหญ้า ก็อารี มวลชีวี ล้วนมีค่า ได้อาศัย ปกป้องแดด แผดเผา ราวเปลวไฟ แผ่นดินให้ ชุ่มชื่น ผืนพนา (๓) อย่าดูหมิ่น คนสิ้นทรัพย์ ไม่นับญาติ ด่วนตัดขาด มิอาจ ปรารถนา เป็นคนจน แต่ใจ สูงเสียดฟ้า เป็นดอกหญ้า ฟ้าสิรู้ อยู่ในใจ (๔) ก็เป็นเพียง ต้นหญ้า รู้ค่าตน แม้นได้เกิด เป็นคน พ้นเหลวไหล คือ "ไม่พัก ไม่เพียร ไม่อาลัย" ทำดีไป ให้โลกรู้ "อยู่พอเพียง". 27 มิ.ย. 2549


ดาวน์โหลด ppt Communication for life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google