งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2545 “โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรม ---รายสาขา (สาขาเซรามิกและแก้ว). รายงานฉบับสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2545 “โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรม ---รายสาขา (สาขาเซรามิกและแก้ว). รายงานฉบับสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2545 “โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรม ---รายสาขา (สาขาเซรามิกและแก้ว). รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ ---สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”.,กระทรวงอุตสาหกรรม :หน้า335-338.

2 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya2 1. มีแรงงานฝีมือที่ประณีต และมีวินัย 2. มีรากฐานทางวัฒนธรรม 3. มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การลงทุน สำหรับบริษัทต่างชาติ 4. มีตลาดในประเทศและประเทศ เพื่อนบ้านรองรับสำหรับผลิตภัณฑ์ เกรดรองลงมา 5. มีตลาดในประเทศรองรับสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 1. ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่มีDesignsของตนเอง 2. ผู้ประกอบการSMEsขาดความรู้ทางด้าน การจัดการธุรกิจ 3. ผู้ประกอบการเหมืองขนาดเล็กยังขาด Know-how ที่เหมาะสม 4. โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานรุ่นแรกๆ ใน ASEAN ที่ตั้งมานานกว่า 10 ปี 5. ผู้ประกอบการขาดความรู้ในด้าน เครื่องจักร ความสำคัญของการพัฒนาคน 7. ภาวะขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนวิชาเซรา มิกดั้งเดิม 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ หลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมี มูลค่าสูง 2. การผลิตสินค้าที่มีศักยภาพด้าน การตลาดและมีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูง 3. ศึกษาลู่ทางและความเป็นไปได้ในการ ผลิตสินค้าเซรามิก High Tech ตลอดจน สินค้าเซรามิกยุคใหม่ (New Ceramics) 4. เกิดการไหลเวียนของความรู้และ เทคโนโลยีในประเทศอย่างกว้างขวาง และ ทำให้การให้บริการลูกโซ่การผลิตในประเทศ ครบวงจร 1. สหรัฐอเมริกากำลังผ่านกฎหมายที่จะลดภาษี นำเข้าสินค้าจากเวียดนาม 2. การเป็นสมาชิก WTO ของจีนทำให้การกีดกัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกใน WTO ลดลง 3. การย้ายฐานของผู้ผลิตของเพื่อนบ้าน 4. การสร้างกลไกกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ ค้าและประเทศคู่แข่ง ได้แก่ มาตรฐานต่างๆ ความ ปลอดภัยของผู้บริโภค ความเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 5. วิกฤตซับไพร์มของอเมริกา 6. ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีผลต่อราคาแก๊สและค่าขนส่ง

3 ธุรกิจเซรามิกส์ แนวโน้ม SMEs สาขาเซรามิกส์ ปี 2549 ไตรมาส 4 ข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.)

4 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya4 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแก้ว และเซรามิก (30 /11/2549) อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกจัดเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของ ประเทศ โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจะใช้แรงงานคนเป็นส่วน ใหญ่ในการผลิต ได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องแก้วและบรรจุภัณฑ์แก้ว โรงงานแก้วศิลป์ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา หรือโรงงานผลิตเซรามิก อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกส์สร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตใน ประเทศได้เป็นจำนวนมาก เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วน ใหญ่สามารถหาได้จากภายในประเทศ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก (SMEs) กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ จึงมีส่วนช่วยสร้างและกระจาย รายได้ไปสู่ชนบทได้เป็นอย่างดี ปี 2549 อุตสาหกรรมเซรามิกมีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 18,000 – 20,000 ล้านบาท

5 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya5 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) นิยามของอุตสาหกรรมเซรามิก หมายถึง โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือส่วน ใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเปลือกโลก ซึ่งกรรมวิธีการผลิตต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง อุตสาหกรรมเซรามิกจะประกอบด้วย เซรามิกชนิดไม่ทนไฟซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง เซรามิกทนไฟ เซรามิกชนิดไม่ทนไฟซึ่งใช้กับงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานของอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม ซีเมนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

6 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya6 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย

7 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya7 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย

8 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya8 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย

9 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya9 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย

10 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya10 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย การแข่งขันในตลาดโลกของสาขาผลิตภัณฑ์เซรามิก พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง (39.34 %) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดโลกที่ มีอัตราการเติบโต -8.2% มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 0.02 เท่า แต่ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดโลก (0.1) โดยตกอยู่ในสถานะ เฝ้าระวัง ต้องพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้สูงขึ้น กลุ่มผู้นำ ได้แก่ China, Italy, United Kingdom เป็นต้น

11 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya11 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย

12 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya12 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย การแข่งขันของ SMEs ในสาขาแก้วและเซรามิกมี อัตราการเติบโตลดลงจากระดับ 0.8% ในปี 2548 เป็น -4.8% ในปี 2549 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ ประเทศค่อนข้างมาก (14.5% สำหรับ ปี 2548) ในขณะที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด 0.01 เท่าในปี 2549 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้งหมด (0.1) โดยตกอยู่ในสถานะตกต่ำ จำเป็นต้อง ปรับปรุงเพื่อขยายอัตราการเติบโตและส่วนแบ่ง ตลาดให้สูงขึ้นต่อไป

13 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya13 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย

14 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya14 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก (30 /11/2549) : สรุปข้อมูลเพื่อการเตือนภัย การแข่งขันของ SMEs ประเภทแก้วและเซรามิก ใน ปี 2549 เทียบกับปี 2548 จะพบว่า ทุกผลิตภัณฑ์จะมีอัตราการเติบโตลดลง ได้แก่ ถ้วยชาม ทำด้วยเซรามิก ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ของชำร่วยและ เครื่องประดับ กระเบื้องปูพื้นปิดผนังและโมเสค เครื่อง สุขภัณฑ์ ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ถ้วยชามทำด้วยเซรามิก ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ส่วนแบ่งตลาดลดลง ได้แก่ ของชำร่วยและเครื่องประดับ กระเบื้องปูพื้นปิดผนังและโมเสค


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2545 “โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรม ---รายสาขา (สาขาเซรามิกและแก้ว). รายงานฉบับสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google