งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Print media for Advertising & Public Relations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Print media for Advertising & Public Relations"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Print media for Advertising & Public Relations
cm.3205 Print media for Advertising & Public Relations Print media for advertising and public relations

2 ความสำคัญของการสื่อความหมายด้วยภาพ
+สะดุดตา (effect: feedback) +น่าสนใจ (attention: attitude/experience) +สื่อความหมายง่าย เข้าใจง่าย (awareness: perception) “One picture speaks louder than thousand words” +ประทับใจ (influence: exposure/knowledge) Print media for advertising and public relations

3 เพียงแค่พูดว่า มีส่วนทำให้โลกร้อน มนุษย์คงไม่สำนึก
ความสำคัญของการสื่อความหมายด้วยภาพ เพียงแค่พูดว่า มีส่วนทำให้โลกร้อน มนุษย์คงไม่สำนึก Stop Global Warming Print media for advertising and public relations

4 Advertising <|> Public Relations
Print media for advertising and public relations

5 Public Relations (1) image (2) activity & events (culture – ceremony)
(3) campaign (public – politic) Brand broadcast Awareness --> shift attitude Join --> shift behavior > change life style Print media for advertising and public relations

6 Advertising (1) product (2) Service & item (product/rdo/tv/event)
(3) campaign (business) Awareness --> acceptance --> trial --> brand user Interest --> looking, > reading, --> tangibility Decision --> corporate --> consume Print media for advertising and public relations

7 เปรียบเทียบ PR. AD. และ IMC
เป็นส่วนประกอบของสินค้า เป็นสินค้า (มีแผนโฆษณา) เป็นบริการ มิใช่สินค้า ลักษณะ งบประมาณตามแผน งบประมาณสูง งบประมาณน้อย งบประมาณ หวังผลตามแผน หวังผลระยะสั้น หวังผลระยะยาว ประเมินผล จำเป็นต้องออกสื่อ ใช้ Media ไม่ต้องใช้ Media สื่อ เพื่อเพิ่มยอดขาย + กำไร เพื่อยอดขาย เพื่อ Image วัตถุประสงค์ Integrated Marketing Communication Advertising Public Relations Target Print media for advertising and public relations

8 Public Relations and Advertising
Print media for advertising and public relations

9 Public Relations and Advertising
(1) มี “สถาบัน” และ วัตถุประสงค์ รองรับ (2) มีการวางแผน ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ (3) เป็นการสื่อสัมพันธ์แบบสองทาง (two – way process) (4) มีการจูงใจ และโน้มน้าวที่ความ รู้สึก (5) มีการสัมพันธ์กับกลุ่มชน (6) เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกัน (7) มีประชามติเป็นบรรทัดฐาน Print media for advertising and public relations

10 Public Relations and Advertising
(1) การเสนอขาย ผ่านสื่อต่างๆ (2) มิใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นธุรกิจ ข่าวสาร ผ่านสื่อมวลชน (3) การส่งเสริมการขาย สินค้า บริการ กิจกรรมสาธารณะ (4) เสียค่าใช้จ่าย (5) มีผู้อุปถัมภ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น Print media for advertising and public relations

11 Advertising & Propaganda
รูปแบบการโฆษณา Advertising -การโฆษณาตรง ผ่านสื่อเคลื่อนไหว -การโฆษณาแอบแฝง -การโฆษณาผ่านสื่อ broadcast (สื่อสารมวลชน) -การโฆษณาผ่าน new media / social media / media network -word of mouth Propaganda ใช้สื่อ เช่นเดียวกับ Advertising แต่หวังผล การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ของประชาชน โดยไม่คำนึงถึงหลักจิรยธรรม และจรรยาบรรณ Print media for advertising and public relations

12 ผู้รับสาร (receivers)
สื่อ (media) ช่องทางส่ง (channel) สาร (message) ผู้รับสาร (receivers) ผู้ส่งสาร (sender) Print media for advertising and public relations

13 ผู้รับสาร (receivers)
สื่อ (media) ช่องทางส่ง (channel) ผู้รับสาร (receivers) ผู้ส่งสาร (sender) สาร (message) Print media for advertising and public relations

14 การโฆษณา (Advertising) คือ
เสนอขายสินค้า บริการ หรือความคิด โดยการใช้สื่อ เพื่อให้ เข้าถึงลูกค้าจํานวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว สื่อโฆษณา -โทรทัศน์ -วิทยุ -หนังสือพิมพ์ -นิตยสาร -ป้ายโฆษณา -อินเทอร์เน็ต Print media for advertising and public relations

15 วัตถุประสงค์การโฆษณา 1.วัตถุประสงค์หลัก -เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการ
-เพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้า -เพื่อรักษาค่านิยมในสินค้า Print media for advertising and public relations

16 วัตถุประสงค์การโฆษณา 2.วัตถุประสงค์ทั่วไป -เพื่อเพิ่มการใช้ให้บ่อยขึ้น
-เพื่อเพิ่มการใช้ได้หลายทาง -เพื่อเพิ่มการสับเปลี่ยน -เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อ -เพื่อยืดฤดูกาลซื้อ Print media for advertising and public relations

17 ลักษณะที่ดีของข้อความโฆษณา
1. ความชัดเจน (Clearness) เข้าใจง่าย  ไม่คลุมเครือ 2. ความเหมาะสม (Aptness) ข้อความต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 3. ความกะทัดรัด (Brief) ได้ใจความ ไม่เยิ่นเย้อ Print media for advertising and public relations

18 ลักษณะที่ดีของข้อความโฆษณา
4. เป็นการส่วนตัว (Personal) ให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่า กำลังสื่อสารกับเขา 5. ข้อความลงท้าย (Closing) ทำให้ผู้อ่านรู้ว่าต้องการให้ทำอะไร Print media for advertising and public relations


ดาวน์โหลด ppt Print media for Advertising & Public Relations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google