งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science

2 2 1.ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ: ของสารสนเทศ ต่อบุคคล ชุมชน และ สังคม หรือ องค์กร 2.ประวัติ และ วิวัฒนาการ ของสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.การเข้าถึงสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ และ แหล่ง ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.การเลือกใช้เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น รับ-ส่ง สารสนเทศ นักศึกษา สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า การจัดทำ ระบบสารนิเทศ ของบุคคล ชุมชน สังคม หรือ องค์กร เพื่อเผยแพร่ สารสนเทศดังกล่าว สู่โลก ออนไลน์ วัตถุประสงค์ รายวิชา

3 Introduction to Information Science 3 บบที่ 1. สารสนเทศ ความหมาย ความสำคัญ ประวัติ วิวัฒนาการ บทที่ 2. สถาบันบริการสารสนเทศ (information retrieval) บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ประเภท บทที่ 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิยาม ความหมาย องค์ประกอบ สื่อออนไลน์ บทที่ 4. การจัดระบบสารสนเทศ mind map, metrix, presentation บทที่ 5. กฎหมาย และ จริยธรรม ในสารสนเทศ เนื้อหา และ สารสำคัญ

4 Introduction to Information Science 4 1.รายงาน การค้นคว้า (งานส่วนบุคคล) (30%) 2.การนำเสนองานค้นคว้า และการจัดระบบข้อมูล (งานกลุ่ม) mind map, matrix (30%) 3.กิจกรรมการมีส่วนร่วม ในชั้นเรียน (30%) 4.สอบกลางภาค (30%) 5.สอบปลายภาค (30%) การประเมินผล

5 Introduction to Information Science 5 Information System

6 Introduction to Information Science 6 บบที่ 1. สารสนเทศ ความหมาย ความสำคัญ ประวัติ วิวัฒนาการ บทที่ 2. สถาบันบริการสารสนเทศ (information retrieval) บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ประเภท บทที่ 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิยาม ความหมาย องค์ประกอบ สื่อออนไลน์ บทที่ 4. การจัดระบบสารสนเทศ mind map, metrix, presentation บทที่ 5. กฎหมาย และ จริยธรรม ในสารสนเทศ บทที่ 1 สารสนเทศ

7 Introduction to Information Science 7 ข้อมูลและสารสนเทศ (Information) ความหมาย: -ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ ข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายใน การนำไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว -สารสนเทศ (information) คือ การประมวลข้อมูลระดับ data ให้เป็น สารสนเทศ (Information) [search, add, edit, delete, print] -นำไปสู่ความรู้ (Knowledge) -นำไปใช้ แก้ปัญหา และ ดำเนินงาน บทที่ 1 สารสนเทศ

8 Introduction to Information Science 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ความหมาย: -อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับ การรวบรวมประมวล เก็บ รักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ -ฮาร์ดแวร์ -ซอฟต์แวร์ -ฐานข้อมูล และ -การสื่อสาร โทรคมนาคม บทที่ 1 สารสนเทศ

9 Introduction to Information Science 9 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (Management Information System) ความหมาย: ระบบที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดำเนินงาน [search, add, edit, delete, print] บทที่ 1 สารสนเทศ

10 Introduction to Information Science 10 (2)ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based information systems : CBIS) องค์ประกอบ 6 ส่วน -ฮาร์ดแวร์ (hardware) -ซอฟต์แวร์ (software) -ฐานข้อมูล (database) -เครือข่าย (network) -กระบวนการ (procedure) และ -คน (people) บทที่ 1 สารสนเทศ

11 Introduction to Information Science 11 ลักษณะสารสนเทศที่ดี เนื้อหา (Content) -ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness) -ความสัมพันธ์กับเรื่อง (relevance) -ความถูกต้อง (accuracy) -ความเชื่อถือได้ (reliability) -การตรวจสอบได้ (verifiability) -รูปแบบ (Format) ชัดเจน (clearity) -ระดับรายละเอียด (level of detail) -รูปแบบการนำเสนอ (presentation) -สื่อการนำเสนอ (media) -ความยืดหยุ่น (flexibility) -ประหยัด (economy) -เวลา (Time) บทที่ 1 สารสนเทศ

12 Introduction to Information Science 12 ลักษณะสารสนเทศที่ดี ความรวดเร็วและทันใช้ (timely) -การปรับปรุงให้ทันสมัย (up-to-date) -มีระยะเวลา (time period) -กระบวนการ (Process) ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) -การมีส่วนร่วม (participation) -การเชื่อมโยง (connectivity) บทที่ 1 สารสนเทศ

13 Introduction to Information Science 13 ประโยชน์ของ ระบบสารสนเทศ IS ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) -รวดเร็ว การประมวลผล และ การเข้าถึง (access) [search, add, edit, delete, print] -ลดต้นทุน ต้นทุนมีอะไรบ้าง -เครือข่าย ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ผ่าน คอมพิวเตอร์ (online) *machine to machine *human to human *human to machine *ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อน -การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ บทที่ 1 สารสนเทศ

14 Introduction to Information Science 14 ประโยชน์ของ ระบบสารสนเทศ IS ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) -สามารถ ช่วยตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Decision support systems) หรือระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive support systems) -สามารถ ช่วยเลือกผลิตสินค้า /บริการ ที่เหมาะสม (ผู้บริโภค) -สามารถ ช่วยปรับปรุงคุณภาพสินค้า /บริการ -สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) -ช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน บทที่ 1 สารสนเทศ

15 Introduction to Information Science 15 ตัวอย่าง IS บทที่ 1 สารสนเทศ

16 Introduction to Information Science 16 ผลประโยชน์ profit จรรยาบรรณ ethics วิกฤติ ปัญหา conflict crisis สื่อมวลชน (mass media communication) การแพร่กระจาย ข่าวสาร media process ประเด็นเป็นข่าว (topic / issue) สถานการณ์ ถูกต้อง เป็นจริง ชอบธรรม ตัวอย่าง IS สื่อสารมวลชน

17 Introduction to Information Science 17 วงแหวนการเมือง การเมือง ท้องถิ่น การเมือง ภาคประชาชน การเมือง ภาค เอกชน การเมือง ภาครัฐ ความสัมพันธ์ 3 ด้าน 1.อำนาจ สิทธิ 2.ภารกิจ หน้าที่ รับผิดชอบ อิสรภาพ 3.ความจงรักภักดี เสรีภาพ พื้นฐานการเมืองของประเทศไทย ตัวอย่าง IS

18 Introduction to Information Science 18 ระบบความคิด สร้างสรรค์ ABILITY ความสามารถ MOTIVATE แรงจูงใจ SKILL ทักษะ CREAVITY ตัวอย่าง IS

19 Introduction to Information Science 19 | พฤติกรรม ความสุข กระบวนทัศน์ เปลี่ยนวิสัยทัศน์พอเพียง ตัวอย่าง IS ทฤษฎีระบบ

20 Introduction to Information Science 20 | ผลิต-แปรรูป จำหน่าย บริโภค ปลูก-สร้าง เทคโนโลยี ลดการสูญเสีย ทดแทน Recycle มลพิษขยะ ระบบ เศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficient Economy ) ตัวอย่าง IS

21 Introduction to Information Science 21 ระบบ เครือข่าย ( Networking ) | การผลิต การตลาด การขนส่ง การสื่อสาร การบริโภค ผลิต พัฒนา สร้าง องค์การ ข้อตกลง ข่าวสาร :อยู่ แบบพึ่งพา :คิด แบบพอเพียง :พูด ให้พากเพียร :ทำ เพื่อผู้อื่น :บริโภค แต่พอดี think GLOBALY act LOCALLY communicate HUMILITY อาหารปลอดภัย คุณภาพชีวิต สุขภาวะ ตัวอย่าง IS

22 Introduction to Information Science 22 PYRAMIDAL NETWORK Community Organization Communication One for All All for One COMMUNITY บ้าน - ชุมชน EDUCATION โรงเรียน - การศึกษา RELIGION วัด - ศาสนา ตัวอย่าง IS

23 Introduction to Information Science 23 The Future of Thailand ?

24 Introduction to Information Science 24 “ ทุกข์ ” มีไว้ให้ “ เห็น ” มิใช่มีไว้ให้ “ เป็น ” “ สุข ” มีไว้สำหรับ “ เป็น ” แม้จะ ไม่เห็น “ ทุกข์ ” คือ ต้นทุน ในการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา “ สุข ” คือ กำไร ที่ได้รับจาก การแก้ปัญหา ทั้ง ทุกข์ และ สุข เป็นเพียง “ ความรู้สึก ” ที่เห็นได้ และ เป็น จริง แต่ “ ความรู้สึก ” เป็น อารมณ์ที่ แปรปรวน การกำจัด “ อารมณ์แปรปรวน ” เสียได้ คือ “ สมาธิ ” ดังนั้น “ สมาธิ ” จึงปราศจาก ทั้ง สุข และ ทุกข์. ของดีก่อนจาก ของฝากก่อนลา

25 Introduction to Information Science 25 คิด แค่ พอเพียง พูด ให้ พากเพียร ทำ แบบ ไม่พัก – ไม่เพียร อยู่ แบบ พึ่งพา บริโภค แบบ พอดี สู่วิถี พุทธภูมิ (บ ว ร) “ เพราะเราไม่พัก เราไม่เพียร เราจึงอยู่อย่างพอเพียงได้ ” ของดีก่อนจาก ของฝากก่อนลา


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google