งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ge.1401 Introduction Information Science. 2 it 1 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ge.1401 Introduction Information Science. 2 it 1 Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ge.1401 Introduction Information Science

2 2 it 1 Information Technology

3 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) คือ การนำวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ (computer science) ไปผนวกร่วมกับ การสื่อสารมวลชน (mass communications) อย่างเป็นระบบ

4 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง (1) เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล (information network) (2) การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ (database) (3)สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (search/find) (4)มีการประมวลผล (data processing) และการวิเคราะห์ผล ที่ได้จากการประมวลนั้น (analysis processing)

5 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) (5)การแสดงผล (display) ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ใน รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้อื่น (user) นำไปใช้ต่อ เช่น www (world wide web) เป็นสถานที่รวมกลุ่มของคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมให้บริการ ข้อมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต เรียกว่า host computer ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ ที่ถูกวางให้เป็นระบบแม่ข่าย computer server มีหน่วยเรียก เรียกว่า โหนด (node) โดยใช้ภาษา http:// (hypertext transfer protocol) เป็นภาษาที่ติดต่อสื่อสารกัน ผ่านโปรแกรม อ่านข้อมูล ซึ่งเรียกว่า บราวเซอร์ (browser) เช่น โปรแกรม Internet Explorer, Opera, FireFox

6 6 บริการบนเครือข่ายอิเตอร์เน็ต บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ Telnet, FTP e-mailNEWS online world wide webNet to Phone Net Meetingchat Game onlineSoftware updating Bittorrentetc.

7 7 บริการบนเครือข่ายอิเตอร์เน็ต มาตรฐานการสื่อสาร บนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ โปรโตคอล (Protocol) TCP/IP + http ไอพีแอดเดรส (IP Address) ชื่อโดเมน (Domain Name)

8 8 การประยุกต์ใช้ อินเทอร์เน็ต 1.การนำเสนอสินค้า และ ภาพลักษณ์ของบริษัท 2.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การส่งเสริมการขาย 3.การให้ข้อมูล กับนักลงทุน นักวิจัย นักการเมือง 4.หนังสือพิมพ์ และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 5.บทเรียน การเรียนการสอนทางไกล e-learning 6.เปิดร้านค้าให้เช่าพื้นที่ 7.ทำชุมชนออนไลน์ (social network)

9 9 การประยุกต์ใช้ อินเทอร์เน็ต 8.การสนับสนุนทางเทคนิค 9.ให้บริการต่างๆ ต่อสาธารณชน เช่น บริการค้นหาข้อมูล ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วๆ ไป กับสาธารณชน 10.เก็บรวบรวมข้อมูล และ การเสนอขายข้อมูล การจำหน่าย สินค้าและบริการ

10 10 การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต การติดต่อเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต มี 2 วิธี คือ -เชื่อมต่อโดยตรง (direct internet access) -การเชื่อมต่อผ่านการหมุนโทรศัพท์ (dial-up access)

11 11 บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับ อินเทอร์เน็ต (1)webmaster =ผู้จัดการเว็บไซต์ (2)web programmer =ผู้เขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต (3)web designer =ผู้ออกแบบ home page / web page (4)Document Operator = เจ้าหน้าจัดเตรียมข้อความ และ รูปภาพ สำหรับออกแบบหน้าเว็บ (5)User = ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต office / home / hijak (6)ISP: Internet Service Provider = ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (7)Domain name = ผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน

12 12 นิยามศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง web address เลขที่อยู่ของเว็บ ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นอักขระ (string) ที่บ่งบอก ว่าแฟ้มข้อมูล หรือตำแหน่งที่เก็บของข้อมูลที่เราต้องการเรียก หา (http://www.) จากเว็บนั้น มีชื่อว่าอะไร เช่น http://www.truexpert.info เป็นต้น web browser โปรแกรมสำหรับอ่านภาษา HTML บน WWW. ที่รู้จักกันดี คือ โปรแกรม Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator

13 13 นิยามศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง web page แฟ้มข้อมูล หรือหน้าเอกสาร ที่มีเนื้อหาไปปรากฎบนจอภาพ หลังจากเรียกชื่อ http://www. แล้ว (ถ้าเป็นหน้าแรกของแต่ละ เว็บ จะเรียกว่า home page ซึ่งแปลว่าหน้าแรก หรือหน้าบ้าน นั่นเอง) web server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ให้บริการข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ต ภายในนั้นจะบรรจุหน้าเว็บ หรือ web page ไว้ มากมาย ซึ่งคอยไว้บริการสำหรับผู้ใช้ต้องการเรียกหา web site สถานที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลบน WWW.

14 14 นิยามศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง FAQ: Frequently Asked Question เป็นการรวบรวมชุดของคำถามบนหน้าเว็บ ที่ผู้ใช้มักจะถามบ่อยๆ ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ไว้ในไฟล์เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้รายใหม่ ในการเข้าไปอ่าน เพื่อความเข้าใจในเรื่องนั้น โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาคำตอบเอง ในการเข้าไปอ่านกลุ่ม ข่าวสารใดๆ ก็ควรอ่าน FAQ ของกลุ่มข่าวสารนั้นเสียก่อน เพื่อจะ ได้ไม่ต้องตั้งคำถามที่มี่คำตอบอยู่แล้ว อันจะเป็นการรบกวนเวลา ของผู้อื่นโดยใช่เหตุ

15 15

16 16 หลักการออกแบบหน้าเว็บที่ดี 1. เนื้อหาเว็บ 2. การจัดวางระเบียบ ของเนื้อหา และส่วนประกอบต่างๆ 3. ความเป็นมาตรฐานของ ชุดคำสั่ง (code script) 4. ขนาดพื้นที่หน้าจอที่เหมาะสม 5. ขนาดข้อมูลของแต่ละหน้าที่พอดี 6. ข้อมูลเพิ่มใหม่ หรือ ปรับปรุงใหม่ ควรจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหน้า แรก และแสดงสัญลักษณ์ newupdate ส่วนข้อมูลเก่า ที่ไม่มีการ แก้ไขแล้ว ควรแสดงสัญลักษณ์ freeze 7. ไม่ควรเขียน code script ใส่ลูกเล่นให้กับเว็บมากเกินไป 8. ควรเลือกสีที่มองดูแล้วสบายตา

17 17 EVALUATION INDICATOR เกณฑ์ประเมินหน้าเว็บ body image design

18 18 EVALUATION INDICATOR เกณฑ์ประเมินหน้าเว็บ body by unique webpage (domain name, topic–head text, issue ) message (body text, vdo-clip, sound-clip, image) image by insight–unseen creativity media, intelligence emotion, positive thinking context (body text, image)

19 19 EVALUATION INDICATOR เกณฑ์ประเมินหน้าเว็บ design by art–graphic page interface –counter –remote login –download –search engine –guest book, e-mail –web board (face book, tweeter) –e-Commerce, e-Learning, e-Books –Frequently Asked Question (FAQ) –link (menu, text, image, flash, script) graphic –bg –color –animation

20 20 Web page design by Macromedia Dreamweaver Web page design by Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver

21 21 ข้อมูลพื้นฐาน website name:Thai Clay House บ้านดินรุ่งอรุณ domianname:http://www.thaiclayhouse.info page interface:Counter Remote Login Download Search engine Guest Book Web Board e-Learning e-Books e-Commerce Frequently Asked Question (FAQ)

22 22 ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด : บ้านดินรุ่งอรุณ สวนไร้สาร ตำนานแห่งคนรักธรรมชาติ บ้านดินรุ่งอรุณ สวนไร้สาร ตำนานแห่งคนรักธรรมชาติ จัดสร้างบ้านดิน พร้อมสวนสมุนไพร ที่ผสมผสานกับสวนผัก และไม้ประดับอย่างลงตัว โดยทีมงานมืออาชีพ ที่ทุ่มเทให้กับ คนรักธรรมชาติ และสุขภาพ บ้านดินรุ่งอรุณ บ้านดินรุ่งอรุณ สร้างและตกแต่งด้วยความปราณีต อยู่บนพื้นฐานของ 5 แนวคิด Time, Ture, Turst, Taste, Tangible TIME TRUE TRUST TASTE TANGIBLE TIMEให้เวลาเป็นผู้ดูชีวิตและสุขภาพ TRUEชีวิตและสุขภาพที่สมดุล ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริง TRUSTความจริงใจที่มีให้แก่กัน รวมทั้งเราและคุณ TASTEความสุขที่คุณสัมผัสได้ จากความตั้งใจที่เรา “ให้” คุณ TANGIBLEนี่คือ บ้านดินรุ่งอรุณ แดนสวรรค์ที่คุณชื่นชอบ และสัมผัสได้ ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ณ ปัจจุบัน

23 23 ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด : บ้านดินรุ่งอรุณ บ้านดินรุ่งอรุณ ออกแบบแข็งแรงได้มาตรฐาน โดยสถาปนิก ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ตกแต่งอย่างพิถีพิถันด้วยศิลปะ ที่คุณพึงพอใจ อุดมด้วยบรรยากาศของความชุ่มเย็นแห่ง สี แสง และอุณหภูมิแบบสบายๆ บริสุทธิ์ ปราศจากมลภาวะมารบกวน พิเศษสำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่อยู่ระหว่างบำบัดทางกายภาพ ตลอดจนผู้ดูแล ที่ต้องการสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างแท้จริง บ้านดินรุ่งอรุณ บ้านดินรุ่งอรุณ ราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาท (เฉพาะตัวบ้าน) -มีแบบบ้านและแบบสวนให้เลือกกว่า 50 แบบ ด้วยราคาที่ตกลงกันได้ (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือก และขนาดของสวน) -รับประกันปลวกและความคงทนแข็งแรง

24 24 ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด : เข็มมุ่งของเวลา คือ การรักษาความเที่ยงตรง เข็มมุ่งของการแสวงหา คือ การค้นพบสิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่ดีที่สุดจากทีมงานบ้านดินรุ่งอรุณ ขอมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณ โดยไม่ต้องสูญเสียเวลาแสวงหาอีกต่อไป Office: 000-000-0000 Hotline: (66) 8 0000 0000 email: morningmail@thaicrayhouse.info website: www.thaicrayhouse.info webmaster: sudinc@yahoo.com Copyright by Thai Clay House and Designing Company Limited. All rights reserved., Site Designed by Sudin Chaohinfa

25 25 วางแผนและเตรียมข้อมูล Web Page product.html Web Page location.html Web Page contactus.html Web Page aboutus.html Remote Login Download e-Learning e-Books e-Commerce FAQ Banner Header Logo Picture Menu links Counter Search engine Guest Book Web Board Home Page index.html -Text -Picture -Banner -Links

26 26 วางแผนและเตรียมข้อมูล เลือกรูปแบบในการเชื่อมโยง

27 27 วางแผนและเตรียมข้อมูล เลือกรูปแบบในการเชื่อมโยง

28 28 วางแผนและเตรียมข้อมูล เลือกรูปแบบในการเชื่อมโยง

29 29 วางแผนและเตรียมข้อมูล - เตรียมโปรแกรม (1) สร้าง Folder สำหรับเก็บไฟล์ที่ใช้สร้าง (2) คีย์ไฟล์ข้อความ ตกแต่งภาพให้เรียบร้อยเก็บใน ข้อ (1) (3) ติดตั้งโปรแกรม Marcromedia Dreamweaber (4) ปรับแต่งโปรแกรม Marcromedia Dreamweaber -Preference... -Option... / Properties... -Add New Site... -Page Properties... (5) ลงมือ

30 30 วางแผนและเตรียมข้อมูล - สร้าง Folder

31 31 วางแผนและเตรียมข้อมูล - สร้าง Folder

32 32 วางแผนและเตรียมข้อมูล - สร้าง Folder

33 33 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Macromedia Dreamweaver 8.0

34 34 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Add New Site

35 35 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Add New Site

36 36 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Add New Site

37 37 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Add New Site New Site ที่สร้างใหม่

38 38 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Font Settings คลิกเมาส์เมนู Edit / Preferences...

39 39 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Font Settings

40 40 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Page / Encoding Properties เลือกสีภาพ พื้นหลัง

41 41 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Page / Encoding Properties กำหนดภาพ พื้นหลัง คลิก ที่ Browse...

42 42 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Page / Encoding Properties

43 43 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Page / Encoding Properties เลือก Thai Encoding

44 44 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Page / Encoding Properties ผลที่ได้

45 45 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Page / Encoding Properties จัดเก็บไฟล์

46 46 วางแผนและเตรียมข้อมูล - Page / Encoding Properties หลังจัดเก็บไฟล์แล้ว

47 47 Page Design - Lay out view / Tools

48 48 Page Design - Lay out view / Tools

49 49 Page Design - Lay out view / Tools

50 50 Page Design - Lay out view / Tools

51 51 Page Design - Lay out view / Tools

52 52 Page Design - Lay out view / Tools

53 53 Page Design - Lay out view / Tools

54 54 Page Design - Lay out view / Tools

55 55 Page Design - ลงมือสร้าง

56 56 Page Design - ลงมือสร้าง สร้างตาราง เพื่อวาง รูปภาพและข้อความ

57 57 Page Design - ลงมือสร้าง

58 58 Page Design - ลงมือสร้าง ใส่คำอธิบายที่ ช่อง Alternet text เพื่อบอก รายละเอียด เกี่ยวกับภาพ นั้น เมื่อลาก เมาส์ผ่าน (Tool tips)

59 59 Page Design - ลงมือสร้าง สร้างตาราง ซ้อนข้างใน เพื่อวาง ข้อความให้เป็นสัดส่วน คราวนี้ สร้างตารางแบบ 2 คอลัมน์

60 60 Page Design - ลงมือสร้าง ปรับความกว้างของตาราง

61 61 Page Design - ลงมือสร้าง ข้อความในตาราง ถูกกำหนดตำแหน่ง ปกติ (Default) จะอยู่กลางตาราง ควรจัดให้อยู่ชิด ขอบบนตาราง

62 62 Page Design - ลงมือสร้าง เชื่อมโยงหน้าเว็บ (Hyper Links) ป้ายข้อความที่ต้องการลิงค์ แล้วคลิกเลือก Link

63 63 Page Design - ลงมือสร้าง


ดาวน์โหลด ppt 1 ge.1401 Introduction Information Science. 2 it 1 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google