งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารคณะ เกษตรศาสตร์ 7 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารคณะ เกษตรศาสตร์ 7 มีนาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารคณะ เกษตรศาสตร์ 7 มีนาคม 2549

2 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม ภาควิชาสัตว ศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์ รอง หัวหน้า ภาควิชา ประธาน บัณฑิตศึกษา สาขาฯ หัวหน้า ภาควิชา สัตวศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและ สัตว์ทดลอง ฟาร์ม หน่วยโค นม หน่วยโค เนื้อ หน่วยสัตว์ปีก และสุกร หน่วยแพะแกะ และกระต่าย หน่วย สัตว์ทดลอง หน่วยวิเคราะห์

3 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม บุคลา กร อาจารย์ 15 คน ลูกจ้าง ชั่วคราว 7 คน นักวิชาการ 5 คน ลูกจ้างประ จำ 21 คน

4 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม สถานะการเงิน งบประมาณปี 2548  งบประมาณรายได้ - ฟาร์ม จำนวน 2,505,682 บาท - ค่าธรรมเนียนการศึกษา, ค่าบำรุงพิเศษ จำนวน 844,663.49 บาท - ค่า Overhead Charge จำนวน 82,354 บาท ( รวม 3,432,699.49 บาท )  งบประมาณแผ่นดิน - รวมทุกหมวด 12,880,909.08 บาท  งบประมาณจากโครงการวิจัย  - จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นเงิน 11,464,821 บาท

5 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม ครุภัณฑ์  จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2548 - เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ( งบประมาณสัตวแพทย์ ) - เครื่อง Chopper  จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2549 - กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องอัดไส้กรอก จำนวน 1 ชุด

6 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม สถานะการเงิน งบประมาณ 2549 สถานะการเงิน งบประมาณ 2549 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2549  งบประมาณแผ่นดิน - รวมทุกหมวด 12,466,200 บาท  งบประมาณรายได้ - จากฟาร์ม จำนวน 1,546,294.94 บาท - จากค่าธรรมเนียนการศึกษา, ค่าบำรุงพิเศษ ( ยัง ไม่ทราบ ) - จากค่า Overhead Charge จำนวน 13,500 บาท ( รวม 1,559,794.94 บาท )  งบประมาณจากโครงการวิจัย  - จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นเงิน 5,090,165 บาท

7 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม การเรียนการสอน   ร่วมกับคณะปรับปรุงหลักสูตร เป็น 1 หลักสูตร (140 หน่วย กิต และมีวิชาโท )   สหกิจศึกษา   ตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร ปริญญาเอก   กำหนดให้มีการสอบความรอบ รู้

8 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม การวิจัย  ความชำนาญเฉพาะด้าน  เน้นการวิจัยแบบบูรณาการมากขึ้น  ร่วมมือกับภาคเอกชน

9 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม การบริการวิชาการ  คาราวานเทคโนโลยี  เป็นสถานที่ฝึกงาน ดูงาน  ร่วมมือกับภาคเอกชน

10 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม แผนงานใน อนาคต จัดตั้ง ร้านค้า จัดตั้ง ร้านค้า พัฒนาสหกิจศึกษา ในฟาร์ม พัฒนาสหกิจศึกษา ในฟาร์ม

11 D:/Department/other/ ผู้บริหารเยี่ยมชม ผู้บริหารคณะ เกษตรศาสตร์ ขอขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารคณะ เกษตรศาสตร์ 7 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google