งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอผลงานในวิชาสัมมนา 2 (352497) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ ศิริ สัญลักษณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอผลงานในวิชาสัมมนา 2 (352497) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ ศิริ สัญลักษณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอผลงานในวิชาสัมมนา 2 (352497) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ ศิริ สัญลักษณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร รายงานการวิจัยในชั้น เรียน

2 ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่าเฉ ลี่ย S.D. ความห มาย มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด 1. ท่านเห็นว่าภาษาอังกฤษมี ความสำคัญในการประกอบ อาชีพในอนาคตเพียงใด 15 คน 68.2 % 7 คน 31.8 % 4.68 0.47 7 มาก ที่สุด 2. เมื่อผู้สอนแจ้งให้ทราบว่า จะต้องนำเสนอการสัมมนา เป็นภาษาอังกฤษท่านคิดว่า เป็นสิ่งที่ยากเพียงใด 3 คน 13.6 % 9 คน 40.9 % 9 คน 40.9 % 1 คน 4.5 % 3.64 0.78 9 มาก 3. ก่อนการนำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษท่านมีความวิตก กังวลระดับใด 3 คน 13.6 % 9 คน 40.9 % 10 คน 45.5 % 3.68 0.71 6 มาก 4. การจัดฝึกอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษในการสัมมนามี ส่วนช่วยให้ท่านสามารถ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ มากน้อยเพียงใด 1 คน 4.5 % 10 คน 45.5 % 1 0 คน 45.5 % 1 คน 4.5 % 3.50 0.67 3 มาก 5. ข้อแนะนำของอาจารย์ผู้ ควบคุมการสัมมนามีส่วนช่วย ให้ท่านนำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษได้มากน้อย เพียงใด 5 คน 22.7 % 16 คน 72.7 % 1 คน 4.5 % 4.18 0.50 1 มาก

3 ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่าเฉ ลี่ย S.D. ความหม าย มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด 6. เมื่อนักศึกษาคนแรกนำเสนอการ สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและได้รับ การแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ผู้สอน สัมมนาท่านมีความเชื่อมั่นเพียงใด ว่าตนสามารถนำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษได้ 2 คน 9.1 % 10 คน 45.5 % 10 คน 45.5 % 3.64 0.658 มาก 7. การให้นักศึกษานำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษตามความสามารถ โดยไม่กดดันและช่วยแก้ไขให้ ถูกต้องโดยการให้กำลังใจ ท่านคิด ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าจะ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ เพียงใด 12 คน 54.5 % 6 คน 27.3 % 4 คน 18.2 % 4.36 0.789 มากที่สุด 8. การกระตุ้นให้นักศึกษาซักถาม เป็นภาษาอังกฤษมีประโยชน์ เพียงใด ในการฝึกให้ท่านใช้ ภาษาอังกฤษ 6 คน 27.3 % 1 3 คน 59.1 % 3 คน 13.6 % 4.14 0. 639 มาก 9. หลังจากท่านได้นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษแล้ว ท่านเห็นว่าท่าน สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก น้อยเพียงใด 2 คน 9.1 % 4 คน 18.2 % 15 คน 68.2 % 1 คน 4.5 % 3.32 0.716 ป่าน กลาง 10. ท่านเห็นด้วยในระดับใดว่า ถ้า ท่านได้ฝึกทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษบ่อยครั้งจะทำให้ ท่านติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ 8 คน 36.4 % 14 คน 63.6 % 4.36 0.49 2 มาก ที่สุด

4 ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่าเฉ ลี่ย S.D. ความห มาย มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด 11. ท่านเห็นด้วยเพียงใดที่คณะ เกษตรศาสตร์ให้นักศึกษานำเสนอ การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนาความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 9 คน 40.9 % 8 คน 36.4 % 4 คน 18.2 % 1 คน 4.5 % 4.14 0.888 มาก 12. ท่านเห็นด้วยเพียงใดว่าบัณฑิต เกษตรศาสตร์ มช. ควรสื่อสารเป็น ภาษาอังกฤษได้ 8 คน 36.4 % 12 คน 54.5 % 2 คน 9.1 % 4.27 0.631 มาก ที่สุด 13. ท่านมีความภาคภูมิใจเพียงใด ที่เป็นนักศึกษารุ่นแรกของ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรที่ นำเสนอการสัมมนาเป็น ภาษาอังกฤษ 14 คน 63.4 % 4 คน 18.2 % 4 คน 18.2 % 4.45 0.800 มาก ที่สุด 14. ท่านเห็นด้วยเพียงใดว่า นักศึกษารุ่นต่อไปควรจะนำเสนอ การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ เหมือนกับท่าน 1 9 คน 86.4 % 3 คน 13.6 % 4. 86 0.35 1 มาก ที่สุด 15. จากประสบการณ์การใช้ ภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนา 2 ครั้ง นี้ ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของ ท่านในอนาคตได้เพียงใด 1 2 คน 54.5 % 9 คน 40.99 % 1 คน 4.5 % 4.50 0.598 มาก ที่สุด

5 ตารางที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ประเด็นจำนวนร้อยละ - ไม่กล้าพูด อายกลัวพูดผิด กลัวตอบคำถามยากๆ ไม่ได้ 29.1 - คำศัพท์ยาก ไม่สามารถใช้ศัพท์ได้ตามที่ต้องการจะสื่อสาร 522.7 - การแต่งประโยคให้เป็นภาษาอังกฤษต้องใช้เวลานาน 1254.5 - การออกเสียง สำเนียงภาษาอังกฤษ 522.7 * หมายเหตุ ตอบได้หลายข้อ

6 ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะสำหรับ นักศึกษารุ่นต่อไป ประเด็นจำนวนร้อยละ - อยากได้รูปแบบหรือโครงสร้างประโยคที่ชัดเจนและมากกว่านี้ 313.6 - ควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติคอยแนะนำหรือแก้ไขทั้งก่อนและหลัง การนำเสนอ 29.1 - ควรมีการอบรมเฉพาะในภาควิชาฯ เพราะจะได้กล้าถาม 522.7 - ควรมีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ ( ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1) 627.3 - ควรมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว ถ้าไม่เข้าใจ ให้ถามเป็นภาษาไทย 522.7 - ควรมีกฎกติกาที่ชัดเจนกว่านี้และใช้ให้เท่าเทียมกัน 29.1 n =22


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอผลงานในวิชาสัมมนา 2 (352497) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ ศิริ สัญลักษณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google