งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัยในชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอผลงานในวิชาสัมมนา 2 (352497) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

2 ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 1.ท่านเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตเพียงใด 15 คน 68.2 % 7 คน 31.8 % 4.68 0.477 2. เมื่อผู้สอนแจ้งให้ทราบว่าจะต้องนำเสนอการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากเพียงใด 3 คน 13.6 % 9 คน 40.9 % 1 คน 4.5 % 3.64 0.789 3.ก่อนการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษท่านมีความวิตกกังวลระดับใด 10 คน 45.5 % 3.68 0.716 4. การจัดฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนามีส่วนช่วยให้ท่านสามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้มากน้อยเพียงใด 3.50 0.673 5. ข้อแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนามีส่วนช่วยให้ท่านนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้มากน้อยเพียงใด 5 คน 22.7 % 16 คน 72.7 % 4.18 0.501

3 ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 6.เมื่อนักศึกษาคนแรกนำเสนอการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ผู้สอนสัมมนาท่านมีความเชื่อมั่นเพียงใดว่าตนสามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 2 คน 9.1 % 10 คน 45.5 % 3.64 0.658 7.การให้นักศึกษานำเสนอเป็นภาษาอังกฤษตามความสามารถ โดยไม่กดดันและช่วยแก้ไขให้ถูกต้องโดยการให้กำลังใจ ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าจะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้เพียงใด 12 คน 54.5 % 6 คน 27.3 % 4 คน 18.2 % 4.36 0.789 8. การกระตุ้นให้นักศึกษาซักถามเป็นภาษาอังกฤษมีประโยชน์เพียงใด ในการฝึกให้ท่านใช้ภาษาอังกฤษ 13 คน 59.1 % 3 คน 13.6 % 4.14 0.639 9. หลังจากท่านได้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ท่านเห็นว่าท่านสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 15 คน 68.2 % 1 คน 4.5 % 3.32 0.716 ป่านกลาง 10. ท่านเห็นด้วยในระดับใดว่า ถ้าท่านได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยครั้งจะทำให้ท่านติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ 8 คน 36.4 % 14 คน 63.6 % 0.492

4 ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 11. ท่านเห็นด้วยเพียงใดที่คณะเกษตรศาสตร์ให้นักศึกษานำเสนอการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 9 คน 40.9 % 8 คน 36.4 % 4 คน 18.2 % 1 คน 4.5 % 4.14 0.888 12. ท่านเห็นด้วยเพียงใดว่าบัณฑิตเกษตรศาสตร์ มช. ควรสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 12 คน 54.5 % 2 คน 9.1 % 4.27 0.631 13. ท่านมีความภาคภูมิใจเพียงใดที่เป็นนักศึกษารุ่นแรกของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรที่นำเสนอการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 14 คน 63.4 % 4.45 0.800 14. ท่านเห็นด้วยเพียงใดว่านักศึกษารุ่นต่อไปควรจะนำเสนอการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับท่าน 19 คน 86.4 % 3 คน 13.6 % 4.86 0.351 15. จากประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนา 2 ครั้งนี้ ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของท่านในอนาคตได้เพียงใด 40.99 % 4.50 0.598

5 ตารางที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ประเด็น จำนวน ร้อยละ - ไม่กล้าพูด อายกลัวพูดผิด กลัวตอบคำถามยากๆ ไม่ได้ 2 9.1 - คำศัพท์ยาก ไม่สามารถใช้ศัพท์ได้ตามที่ต้องการจะสื่อสาร 5 22.7 การแต่งประโยคให้เป็นภาษาอังกฤษต้องใช้เวลานาน 12 54.5 - การออกเสียง สำเนียงภาษาอังกฤษ * หมายเหตุ ตอบได้หลายข้อ

6 ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป
n =22 ประเด็น จำนวน ร้อยละ อยากได้รูปแบบหรือโครงสร้างประโยคที่ชัดเจนและมากกว่านี้ 3 13.6 - ควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติคอยแนะนำหรือแก้ไขทั้งก่อนและหลังการนำเสนอ 2 9.1 - ควรมีการอบรมเฉพาะในภาควิชาฯ เพราะจะได้กล้าถาม 5 22.7 - ควรมีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1) 6 27.3 - ควรมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว ถ้าไม่เข้าใจให้ถามเป็นภาษาไทย ควรมีกฎกติกาที่ชัดเจนกว่านี้และใช้ให้เท่าเทียมกัน


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google