งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลา และการไม่รับผิดชอบเข้าชั้น เรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาค การศึกษา 2/2553 งานวิจัยในชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลา และการไม่รับผิดชอบเข้าชั้น เรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาค การศึกษา 2/2553 งานวิจัยในชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลา และการไม่รับผิดชอบเข้าชั้น เรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาค การศึกษา 2/2553 งานวิจัยในชั้น เรียน

2 ข้อมูลเบื้องต้น วิชาอนุกรมวิธานแมลง I – งานอนุกรมวิธานของแมลง ประวัติเชิง วิวัฒนาการของแมลง การจัดจำแนกแมลง ออกเป็นอันดับและวงศ์ต่าง ๆ รวมทั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนลักษณะทางอนุกรมวิธาน (taxonomic characters) ของแมลง อังคาร - ศุกร์ เวลา 09:30 – 11.00 น.

3 ปัญหา เขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและการขาดความ รับผิดชอบเข้าชั้นเรียน ปัญหาที่สำคัญที่เกิดจากพฤติกรรมของนักศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนที่ล่าช้า เรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจในเนื้อหา คะแนน ลำดับขั้นผลการเรียนน้อย ส่งผลกระทบ ต่อผลคะแนนรวมสะสม ปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือหา วิธีแนวทางที่จะช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของ นักศึกษา เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำวิชาที่ควร ให้ความสำคัญและหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พฤติกรรมการเขา ชั้นเรียนไม ตรงตอเวลาและการขาดความ รับผิดชอบเข้าชั้นเรียนวิชา อนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาคการศึกษา 2/2553

5 วิธีการวิจัย สำรวจปัญหาที่พบในชั้นเรียน กำหนดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน 5 คนที่มักจะมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงต่อเวลาและขาดความรับผิดชอบเข้าชั้น เรียน ชี้แจงข้อข้อตกลงเรื่องเวลาและการทดสอบ ย่อยโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จัดทำข้อสอบย่อยเพื่อใช้ทดสอบและเป็น การกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวเข้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

6 ผลการวิจัย จากการสังเกตปัญหาและทดลอง แก้ไขปัญหาพบว่าในช่วงเดือนแรก นักศึกษามักมีพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนไม่ตรงต่อเวลาโดยเวลาเรียนเริ่ม เวลา 09.30 น. แต่นักศึกษามักจะ ทยอยเข้าชั้นเรียน จนถึงเวลา 09.50 น. หลังจากที่ได้ชี้แจงข้อตกลงในการ ทดสอบย่อยพบกว่านักศึกษามี พฤติกรรมดีขึ้น

7 ผลการวิจัย ครั้งที่ จำนวน กลุ่มเป้าหมา ย จำนวนนักศึกษา เข้าชั้นเรียน ไม่ตรงเวลา จำนวนนักศึกษา ขาดความ รับผิดชอบ การเข้าชั้น เรียน การทดสอบ ย่อยที่ 1 ( วันที่ 9 พ. ย. 53) 520 การทดสอบ ย่อยที่ 2 ( วันที่ 14 ธ. ค. 53) 500 การทดสอบ ย่อยที่ 3 ( วันที่ 4 ก. พ. 54) 510

8 ข้อสังเกต หากมีการกระตุ้นหรือมีกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษา ได้ตื่นตัวอยู่เสมอโดยไม่ทิ้งช่วงระยะเวลามากนักก็ จะทำให้นักศึกษามีความกระตือรือล้น เพราะทำให้ ไม่รู้สึกเบื่อหรือจำเจ หรืออาจต้องการคะแนน พิเศษหรือไม่ต้องการถูกหักคะแนนไป ดังนั้นจึง ควรมีกิจกรรมหรือการทดสอบอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ เกิดความตื่นตัวเช่น สัปดาห์ละครั้ง โดยไม่ควรทิ้ง ระยะเวลาห่างนานเกินไป พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลา และการขาดความรับผิดชอบเข้าชั้นเรียนเป็น พฤติกรรมส่วนบุคคลของนักศึกษาที่บางครั้ง มาตรการหรือข้อกำหนดในชั้นเรียนไม่สามารถ เป็นแรงจูงใจได้ หรือบางครั้งวิธีการบางวิธีก็ไม่ สามารถใช้ได้กับนักศึกษาบางคนหรือบางกลุ่ม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหรือการหาวิธีการปรับปรุง จึงควรทำหรือปรับอยู่ตลอดทุกภาคการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคน


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลา และการไม่รับผิดชอบเข้าชั้น เรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาค การศึกษา 2/2553 งานวิจัยในชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google