งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาและการไม่รับผิดชอบเข้าชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาคการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาและการไม่รับผิดชอบเข้าชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาคการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาและการไม่รับผิดชอบเข้าชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาคการศึกษา 2/2553

2 ข้อมูลเบื้องต้น วิชาอนุกรมวิธานแมลง I
งานอนุกรมวิธานของแมลง ประวัติเชิงวิวัฒนาการของแมลง การจัดจำแนกแมลงออกเป็นอันดับและวงศ์ต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนลักษณะทางอนุกรมวิธาน (taxonomic characters) ของแมลง อังคาร-ศุกร์ เวลา 09:30 – น.

3 ปัญหา เขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและการขาดความรับผิดชอบเข้าชั้นเรียน
ปัญหาที่สำคัญที่เกิดจากพฤติกรรมของนักศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนที่ล่าช้า เรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจในเนื้อหา คะแนน ลำดับขั้นผลการเรียนน้อย ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนรวมสะสม ปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือหาวิธีแนวทางที่จะช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของนักศึกษา เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำวิชาที่ควรให้ความสำคัญและหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการเขา ชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและการขาดความรับผิดชอบเข้าชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาคการศึกษา 2/2553

5 วิธีการวิจัย สำรวจปัญหาที่พบในชั้นเรียน
กำหนดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน 5 คนที่มักจะมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาและขาดความรับผิดชอบเข้าชั้นเรียน ชี้แจงข้อข้อตกลงเรื่องเวลาและการทดสอบย่อยโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จัดทำข้อสอบย่อยเพื่อใช้ทดสอบและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวเข้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

6 ผลการวิจัย จากการสังเกตปัญหาและทดลองแก้ไขปัญหาพบว่าในช่วงเดือนแรกนักศึกษามักมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาโดยเวลาเรียนเริ่มเวลา น. แต่นักศึกษามักจะทยอยเข้าชั้นเรียน จนถึงเวลา น. หลังจากที่ได้ชี้แจงข้อตกลงในการทดสอบย่อยพบกว่านักศึกษามีพฤติกรรมดีขึ้น

7 ผลการวิจัย การทดสอบย่อยที่ 1 (วันที่ 9 พ.ย. 53) 5 2
ครั้งที่ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย จำนวนนักศึกษาเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา จำนวนนักศึกษาขาดความรับผิดชอบการเข้าชั้นเรียน การทดสอบย่อยที่ 1 (วันที่ 9 พ.ย. 53) 5 2 การทดสอบย่อยที่ 2 (วันที่ 14 ธ.ค. 53) การทดสอบย่อยที่ 3 (วันที่ 4 ก.พ. 54) 1

8 ข้อสังเกต หากมีการกระตุ้นหรือมีกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้ตื่นตัวอยู่เสมอโดยไม่ทิ้งช่วงระยะเวลามากนักก็จะทำให้นักศึกษามีความกระตือรือล้น เพราะทำให้ไม่รู้สึกเบื่อหรือจำเจ หรืออาจต้องการคะแนนพิเศษหรือไม่ต้องการถูกหักคะแนนไป ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมหรือการทดสอบอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความตื่นตัวเช่น สัปดาห์ละครั้ง โดยไม่ควรทิ้งระยะเวลาห่างนานเกินไป พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและการขาดความรับผิดชอบเข้าชั้นเรียนเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของนักศึกษาที่บางครั้งมาตรการหรือข้อกำหนดในชั้นเรียนไม่สามารถเป็นแรงจูงใจได้ หรือบางครั้งวิธีการบางวิธีก็ไม่สามารถใช้ได้กับนักศึกษาบางคนหรือบางกลุ่ม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหรือการหาวิธีการปรับปรุงจึงควรทำหรือปรับอยู่ตลอดทุกภาคการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคน


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาและการไม่รับผิดชอบเข้าชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจำภาคการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google