งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร โทร 0-2667-7015, 0- 2667-7063, 0-2667-7616

2 หัวข้อการสัมมนา ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ FTA ปัญหาภายใต้การใช้สิทธิ FTA

3 ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับ ประเทศภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว ( 10 ความตก ลง ) ได้แก่ เขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) เขตการค้าเสรี ไทย - จีน ( เฉพาะสินค้า ในตอนที่ 7 และ 8) เขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน (ACFTA) เขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย ( เฉพาะ สินค้า 82 รายการ ) เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) เขตการค้าเสรีไทย - นิวซีแลนด์ ( TNZFTA) เขตการค้าเสรีไทย - ญี่ปุ่น ( JTEPA) เขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP) เขตการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลี (AKFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย (AIFTA) เขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับประเทศภาคีความตกลง

4 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจาก.................../ เขตการค้าเสรี.................... ประกอบด้วย หน้าประกาศกระทรวงการคลัง และ บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง 2. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และ พิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิด จาก.................../ เขตการค้า เสรี....... ประกอบด้วย หน้าประกาศกรมศุลกากร และ เอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร สิ่งที่ต้องทราบก่อนการใช้สิทธิทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA

5 ความตกลงประกาศกระทรวงการคลังประกาศ กรมศุลกากร ผลบังคับใช้ ASEAN (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 ม.ค. 51 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 61/2551 และ 85/2552 ฉบับที่ 3 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 4 : 1 ก.ค. 51 ACFTA ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 ก.ย. 50 (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 (ฉบับที่ 4 ) ลงวันที่ 23 เม.ย. 52 122/2549 และ 25/2551 ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 19 ก.ย.50 ฉบับที่ 3 : 1 ก.ค. 51 ฉบับที่ 4 : 1 พ.ค. 52 TAFTA ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 ก.ย. 50 (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 127/2549ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 19 ก.ย.50 ฉบับที่ 3 : 1 ก.ค.51 TNZFTA ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 ก.ย. 50 (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 128/2549ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 19 ก.ย.50 ฉบับที่ 3 : 1 ก.ค.51 Thai-India  ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49  (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 126/2549ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 1 ก.ค. 51 JTEPA ฉบับลงวันที่ 30 ต.ค. 50 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ก.ค. 52 83/2550 68/2552 ฉบับที่ 1 : 1 พ.ย. 50 ฉบับที่ 2 : 1 ก.ค.51 ฉบับที่ 3 : 1 พ.ย. 50 AJCEP  ฉบับลงวันที่ 1 มิ.ย. 52 26/25521 มิ.ย. 52 AKFTA  ฉบับลงวันที่ 1 ต.ค. 52 72/25521 ต.ค. 52 AIFTA  ฉบับลงวันที่ 29 ธ.ค. 52 105/25521 ม.ค. 53

6 ตัวอย่างประกาศกระทรวงการคลัง

7

8

9 ตัวอย่างประกาศกรมศุลกากร

10

11 การค้นหาการลดอัตราอากรในประกาศกระทรวงการคลัง

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ FTA  Certificate of Origin  Invoice  Bill of Lading / Airway Bill  Packing List  เอกสารอื่น ๆ (หากมี) เช่น L/C, Catalogues, Product Specification, ingredients

27 ความตกลงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ASEAN Form D ACFTA และ ไทย-จีน Form E TAFTAไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ TNZFTAไม่ต้องมีหนังสือรับองถิ่นกำเนิดสินค้า Thai-Indiaไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ JTEPAไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ AJCEPForm AJ AKFTAForm AK AIFTAForm AI

28 Form D จากประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551

29 Form E

30 Form TAFTA

31

32

33

34 WOCTC Process rules Cumulation Partial Cumulation De minimis Minimal Operation ASEAN √√√√√√√ ไทย - จีน √-----√ ACFTA √√√√--√ TAFTA √√√√-√√ TNZFTA √√√√-√√ Thai- India √√-√--√ JTEPA √√√√-√√ AJCEP √√√√-√√ AKFTA √√√√-√√ AIFTA √√-√--√ เกณฑ์ถิ่นกำเนิดใน 10 ความตกลงเขตการค้าเสรี

35 เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ต้องสำแดงในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ความ ตกลง PEWOWO-AKGeneral rule Product Specific RulesDMIACUPC RVCCTCSP ASEAN-WO-……% หรือ CTH …….%CCCTHCTSHSP--PC…% ACFTA-X-…….% Product Specific Rules--- TAFTA-WO หรือ Wholly Obtained --PS หรือ Product Specific Rules--- TNZFTAระบุข้อความตามที่ในประกาศกรมฯ ลงใน invoice หรือ เอกสารทางการค้าอื่นๆ Thai- India -X-…….%4 digit +…..% 6 digit+…..% ---- JTEPAPEWO--PS--- AJCEPPEWO-RVC หรือ CTH RVCCTCSPDMIACU- AKFTA-WOWO-AKRVC …% หรือ CTH …….%CTC Specific Processes --- CTH +…….% AIFTA-WO-RVC…% + CTSH --------

36 ความตกลงASEANACFTA และ Thai-China TAFTATNZFTAThai-IndiaJTEPA ชื่อ COForm DForm Eไม่มีชื่อเฉพาะไม่มี COไม่มีชื่อเฉพาะ รูปแบบ COกระดาษ ขนาดA4สี ขาว(ISO) ต้นฉบับสี น้ำตาลอ่อน สำเนาฉบับที่2 สีเขียวอ่อน ตามที่กำหนด ในประกาศกรม ศุลกากร - ต้นฉบับสีฟ้า สำเนาฉบับที่2 สีขาว กระดาษเอสี่ มาตรฐาน ISO อายุ CO1 ปี 4 เดือน 6 เดือน (กรณี ส่งผ่านประเทศ นอกภาคี) 18 เดือน - 12 เดือน การใช้ CO1ใบ/ การนำเข้า 1 ครั้ง การออก CO ย้อนหลัง -- ราคาของขั้นต่ำที่ไม่ ต้องมี CO ไม่เกิน 200 US Dollars - Third country invoicing - - Back-To-Back CO ----- HS CodeAHTN 2002 (8 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) การสงวนสิทธิกรณีที่ ไม่มี CO มายื่นขณะ นำเข้า - -

37 ความตกลงAJCEPAKFTAAIFTA ชื่อ COForm AJForm AKForm AI รูปแบบ COกระดาษขนาดA4กระดาษขนาดA4 สีขาวกระดาษสีขาว ขนาด มาตรฐาน ISO A4 อายุ CO1 ปี6 เดือน12 เดือน การใช้ CO1ใบ/การนำเข้า 1 ครั้ง การออก CO ย้อนหลัง ราคาของขั้นต่ำที่ไม่ต้อง มี CO ไม่เกิน 200 US Dollars - Third country invoicing Back-To-Back CO (เฉพาะประเทศสมาชิก อาเซียน) HS CodeHS 2002 (6 digit) HS 2007 (6 digit) HS 2002 (6 digit) การสงวนสิทธิกรณีที่ไม่มี CO มายื่นขณะนำเข้า

38 ความตกลง การแก้ไขหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: CO) ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและ เขียนหรือพิมพ์เพิ่มเติมข้อความที่ ต้องการใหม่ มีลายมือชื่อของผู้มี อำนาจลงนาม CO และตราประทับ ของหน่วยงานผู้ออก CO ออก CO ฉบับใหม่หมายเหตุ ASEAN √√ หากผู้ของนำเข้าได้ ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ของกรม ศุลกากรแล้ว ต่อมา พบว่าหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ไม่ถูกต้อง ผู้นำเข้าจะ นำหนังสือรับรองฯ นั้นไปแก้ไขยัง หน่วยงานที่ออก หนังสือรับรองถิ่น กำเนิดสินค้านั้นไม่ได้ ACFTA และ ไทย - จีน √- TAFTA -√ TNZFTA -- Thai-India √- JTEPA √√ AJCEP √√ AKFTA √- AIFTA √-

39 ระบบพิธีการศุลกากร e-Customs  e-Import การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ  e-Export การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ  e-Transit การควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก  e-Drawback การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่างๆ เช่น การคืนอากร  e-Freezone เขตปลอดอากร  e-Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน

40 ด่านศุลกากรและสำนักงานศุลกากร ประเทศไทย

41 ระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) ขั้นตอน การนำเข้า 1. ส่งข้อมูล Manifest 2. ส่งข้อมูลบัญชีราคา สินค้า และใบขนสินค้า 3. ชำระค่า ภาษีอากร 4. พบเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียน ตัดบัญชี สินค้าและออกใบสั่งปล่อย 5. ตรวจ สั่งปล่อยสินค้า / ส่งมอบ สินค้า Green Line Red Line

42 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Import ผู้ประกอบการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์กรมฯ ตรวจสอบความถูกต้อง กับแฟ้มข้อมูล อ้างอิง และตัดบัญชี ใบขนสินค้ากับ Manifest อัตโนมัติ ระบบส่งข้อมูลเตรียมของให้โรงพักสินค้า และแจ้งผู้ประกอบการ (0301) ชำระค่าภาษีอากร / ยกเว้นอากร (0209) ดำเนินการ ตามสั่งการตรวจ ถ้าไม่ถูกต้องตอบกลับ Error Message เปิดตรวจ ( 50,51)  ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของ  โรงพักสินค้าส่งข้อมูลแจ้งของพร้อมตรวจมายังกรมฯ ระบบคอมพิวเตอร์กรมฯ กำหนดชื่อนายตรวจ โดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการติดต่อหน่วยงานศุลกากรเพื่อรับ นายตรวจไปตรวจสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นายตรวจบันทึกผลการตรวจปล่อย ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ปรับสถานะใบขนสินค้า เป็น 0309 และระบบปลด Profile ตรวจปล่อยให้โดยอัตโนมัติ ระบบส่งข้อมูลใบสั่งปล่อยให้โรงพักสินค้าและแจ้งผู้ประกอบการ แล้วปรับสถานะใบขนสินค้า เป็น (0309) ยกเว้นตรวจ ( 99 )  ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกของ *** เมื่อส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว ***  โรงพักสินค้าส่งข้อมูลการส่งมอบมายังกรมฯ ระบบคอมพิวเตอร์กรมฯ Update วันที่ส่งมอบ และปรับสถานะใบขนสินค้าเป็น ส่งมอบแล้ว (0409) ผู้ประกอบการนำของออกจากอารักขาศุลกากร

43 1. ต้องเป็นสินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ 2. สินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลง ที่ต้องการใช้สิทธิพิเศษฯ 3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศกรม ศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ 4. ผู้นำของเข้าปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ การขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ FTA

44 ☺ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามรูปแบบในประกาศ กรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เช่นใบอนุญาตฯ หนังสือรับรองสิทธิของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการผ่านพิธีการศุลกากร ในแต่ละความตกลงฯ

45 การตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร  ตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ เช่น รูปแบบ CO อายุของ CO CO ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสำแดง เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดใน CO เลขที่ของ CO และลายเซ็นของเจ้าหน้าที่และ ตราประทับ เป็นต้น  ตรวจสอบข้อมูลใน CO ให้ตรงกับเอกสารบัญชีราคาสินค้า(Invoice) ใบตราส่ง (Bill of Lading / Airway Bill) บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบว่าทุกช่องในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

46 การวางประกัน วางประกันในอัตราปกติ กรณีสงสัยในถิ่นกำเนิด สินค้า กรณีสงสัยประเภทพิกัดที่ สำแดงไม่ตรงกับประเภท พิกัดของของนำเข้าที่ ตรวจพบ

47 การเก็บเอกสาร ผู้นำของเข้าต้องเก็บเอกสารการนำเข้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อการตรวจสอบจาก ศุลกากรในภายหลัง(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงที่ ได้รับสิทธินั้น) ผู้นำของเข้าต้องเก็บเอกสารการนำเข้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อการตรวจสอบจาก ศุลกากรในภายหลัง(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงที่ ได้รับสิทธินั้น)

48 19/09/57 48 ► Form D : ไม่มีเครื่องหมาย “ ” ในช่อง 13 กรณี Back-to-Back Co หรือ กรณี Third-Country invoicing หรือกรณี Issued retroactively ► ไม่ได้สำแดงเกณฑ์ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ► สำแดงเกณฑ์ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุใน Overleaf Note เช่น เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า Wholly Obtained ของForm D ต้องระบุในช่อง 8 เป็น “WO” แต่กลับระบุเป็น “X” ► สินค้าหลายรายการมีราคา FOB ต่างกัน สำแดงประเภทพิกัดเดียวกัน แต่สำแดง เกณฑ์ถิ่นกำเนิดเพียงรายการเดียว ปัญหาการใช้สิทธิภายใต้ FTA ปัญหาในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

49  พิกัดฯ ของสินค้าที่นำเข้าสำแดงไม่ตรงกับพิกัดในใบขนฯ และใน CO  มีการเปลี่ยนสิทธิหลังจากที่ได้ใช้สิทธิภายใต้ความตกลงใดความตกลง หนึ่งไปแล้ว  ขาดความเข้าใจในหลักการ Back-to-Back CO และ Third-Country invoicing  การบรรทุกสินค้าที่ฮ่องกงภายใต้ความตกลง ACFTA ปัญหาการใช้สิทธิภายใต้ FTA ปัญหาในการผ่านพิธีการศุลกากร

50

51 Fax: 02-6728132 02- 6677015 02-6677063 02-6677616 Call Center : 1164 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt “วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google