งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร โทร , ,

2 หัวข้อการสัมมนา ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ FTA ปัญหาภายใต้การใช้สิทธิ FTA

3 ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับ ประเทศภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว ( 10 ความตก ลง ) ได้แก่ เขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) เขตการค้าเสรี ไทย - จีน ( เฉพาะสินค้า ในตอนที่ 7 และ 8) เขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน (ACFTA) เขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย ( เฉพาะ สินค้า 82 รายการ ) เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) เขตการค้าเสรีไทย - นิวซีแลนด์ ( TNZFTA) เขตการค้าเสรีไทย - ญี่ปุ่น ( JTEPA) เขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP) เขตการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลี (AKFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย (AIFTA) เขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับประเทศภาคีความตกลง

4 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจาก / เขตการค้าเสรี ประกอบด้วย หน้าประกาศกระทรวงการคลัง และ บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง 2. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และ พิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิด จาก / เขตการค้า เสรี ประกอบด้วย หน้าประกาศกรมศุลกากร และ เอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร สิ่งที่ต้องทราบก่อนการใช้สิทธิทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA

5 ความตกลงประกาศกระทรวงการคลังประกาศ กรมศุลกากร ผลบังคับใช้ ASEAN (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 ม.ค. 51 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 มิ.ย /2551 และ 85/2552 ฉบับที่ 3 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 4 : 1 ก.ค. 51 ACFTA ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 ก.ย. 50 (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 (ฉบับที่ 4 ) ลงวันที่ 23 เม.ย /2549 และ 25/2551 ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 19 ก.ย.50 ฉบับที่ 3 : 1 ก.ค. 51 ฉบับที่ 4 : 1 พ.ค. 52 TAFTA ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 ก.ย. 50 (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย /2549ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 19 ก.ย.50 ฉบับที่ 3 : 1 ก.ค.51 TNZFTA ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 ก.ย. 50 (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย /2549ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 19 ก.ย.50 ฉบับที่ 3 : 1 ก.ค.51 Thai-India  ฉบับลงวันที่ 31 ธ.ค. 49  (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย /2549ฉบับที่ 1 : 1 ม.ค.50 ฉบับที่ 2 : 1 ก.ค. 51 JTEPA ฉบับลงวันที่ 30 ต.ค. 50 (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 18 มิ.ย. 51 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ก.ค / /2552 ฉบับที่ 1 : 1 พ.ย. 50 ฉบับที่ 2 : 1 ก.ค.51 ฉบับที่ 3 : 1 พ.ย. 50 AJCEP  ฉบับลงวันที่ 1 มิ.ย /25521 มิ.ย. 52 AKFTA  ฉบับลงวันที่ 1 ต.ค /25521 ต.ค. 52 AIFTA  ฉบับลงวันที่ 29 ธ.ค /25521 ม.ค. 53

6 ตัวอย่างประกาศกระทรวงการคลัง

7

8

9 ตัวอย่างประกาศกรมศุลกากร

10

11 การค้นหาการลดอัตราอากรในประกาศกระทรวงการคลัง

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ FTA  Certificate of Origin  Invoice  Bill of Lading / Airway Bill  Packing List  เอกสารอื่น ๆ (หากมี) เช่น L/C, Catalogues, Product Specification, ingredients

27 ความตกลงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ASEAN Form D ACFTA และ ไทย-จีน Form E TAFTAไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ TNZFTAไม่ต้องมีหนังสือรับองถิ่นกำเนิดสินค้า Thai-Indiaไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ JTEPAไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ AJCEPForm AJ AKFTAForm AK AIFTAForm AI

28 Form D จากประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551

29 Form E

30 Form TAFTA

31

32

33

34 WOCTC Process rules Cumulation Partial Cumulation De minimis Minimal Operation ASEAN √√√√√√√ ไทย - จีน √-----√ ACFTA √√√√--√ TAFTA √√√√-√√ TNZFTA √√√√-√√ Thai- India √√-√--√ JTEPA √√√√-√√ AJCEP √√√√-√√ AKFTA √√√√-√√ AIFTA √√-√--√ เกณฑ์ถิ่นกำเนิดใน 10 ความตกลงเขตการค้าเสรี

35 เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ต้องสำแดงในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ความ ตกลง PEWOWO-AKGeneral rule Product Specific RulesDMIACUPC RVCCTCSP ASEAN-WO-……% หรือ CTH …….%CCCTHCTSHSP--PC…% ACFTA-X-…….% Product Specific Rules--- TAFTA-WO หรือ Wholly Obtained --PS หรือ Product Specific Rules--- TNZFTAระบุข้อความตามที่ในประกาศกรมฯ ลงใน invoice หรือ เอกสารทางการค้าอื่นๆ Thai- India -X-…….%4 digit +…..% 6 digit+…..% ---- JTEPAPEWO--PS--- AJCEPPEWO-RVC หรือ CTH RVCCTCSPDMIACU- AKFTA-WOWO-AKRVC …% หรือ CTH …….%CTC Specific Processes --- CTH +…….% AIFTA-WO-RVC…% + CTSH

36 ความตกลงASEANACFTA และ Thai-China TAFTATNZFTAThai-IndiaJTEPA ชื่อ COForm DForm Eไม่มีชื่อเฉพาะไม่มี COไม่มีชื่อเฉพาะ รูปแบบ COกระดาษ ขนาดA4สี ขาว(ISO) ต้นฉบับสี น้ำตาลอ่อน สำเนาฉบับที่2 สีเขียวอ่อน ตามที่กำหนด ในประกาศกรม ศุลกากร - ต้นฉบับสีฟ้า สำเนาฉบับที่2 สีขาว กระดาษเอสี่ มาตรฐาน ISO อายุ CO1 ปี 4 เดือน 6 เดือน (กรณี ส่งผ่านประเทศ นอกภาคี) 18 เดือน - 12 เดือน การใช้ CO1ใบ/ การนำเข้า 1 ครั้ง การออก CO ย้อนหลัง -- ราคาของขั้นต่ำที่ไม่ ต้องมี CO ไม่เกิน 200 US Dollars - Third country invoicing - - Back-To-Back CO HS CodeAHTN 2002 (8 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) HS 2002 (6 digit) การสงวนสิทธิกรณีที่ ไม่มี CO มายื่นขณะ นำเข้า - -

37 ความตกลงAJCEPAKFTAAIFTA ชื่อ COForm AJForm AKForm AI รูปแบบ COกระดาษขนาดA4กระดาษขนาดA4 สีขาวกระดาษสีขาว ขนาด มาตรฐาน ISO A4 อายุ CO1 ปี6 เดือน12 เดือน การใช้ CO1ใบ/การนำเข้า 1 ครั้ง การออก CO ย้อนหลัง ราคาของขั้นต่ำที่ไม่ต้อง มี CO ไม่เกิน 200 US Dollars - Third country invoicing Back-To-Back CO (เฉพาะประเทศสมาชิก อาเซียน) HS CodeHS 2002 (6 digit) HS 2007 (6 digit) HS 2002 (6 digit) การสงวนสิทธิกรณีที่ไม่มี CO มายื่นขณะนำเข้า

38 ความตกลง การแก้ไขหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: CO) ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและ เขียนหรือพิมพ์เพิ่มเติมข้อความที่ ต้องการใหม่ มีลายมือชื่อของผู้มี อำนาจลงนาม CO และตราประทับ ของหน่วยงานผู้ออก CO ออก CO ฉบับใหม่หมายเหตุ ASEAN √√ หากผู้ของนำเข้าได้ ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ของกรม ศุลกากรแล้ว ต่อมา พบว่าหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ไม่ถูกต้อง ผู้นำเข้าจะ นำหนังสือรับรองฯ นั้นไปแก้ไขยัง หน่วยงานที่ออก หนังสือรับรองถิ่น กำเนิดสินค้านั้นไม่ได้ ACFTA และ ไทย - จีน √- TAFTA -√ TNZFTA -- Thai-India √- JTEPA √√ AJCEP √√ AKFTA √- AIFTA √-

39 ระบบพิธีการศุลกากร e-Customs  e-Import การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ  e-Export การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ  e-Transit การควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก  e-Drawback การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่างๆ เช่น การคืนอากร  e-Freezone เขตปลอดอากร  e-Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน

40 ด่านศุลกากรและสำนักงานศุลกากร ประเทศไทย

41 ระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) ขั้นตอน การนำเข้า 1. ส่งข้อมูล Manifest 2. ส่งข้อมูลบัญชีราคา สินค้า และใบขนสินค้า 3. ชำระค่า ภาษีอากร 4. พบเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียน ตัดบัญชี สินค้าและออกใบสั่งปล่อย 5. ตรวจ สั่งปล่อยสินค้า / ส่งมอบ สินค้า Green Line Red Line

42 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Import ผู้ประกอบการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์กรมฯ ตรวจสอบความถูกต้อง กับแฟ้มข้อมูล อ้างอิง และตัดบัญชี ใบขนสินค้ากับ Manifest อัตโนมัติ ระบบส่งข้อมูลเตรียมของให้โรงพักสินค้า และแจ้งผู้ประกอบการ (0301) ชำระค่าภาษีอากร / ยกเว้นอากร (0209) ดำเนินการ ตามสั่งการตรวจ ถ้าไม่ถูกต้องตอบกลับ Error Message เปิดตรวจ ( 50,51)  ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของ  โรงพักสินค้าส่งข้อมูลแจ้งของพร้อมตรวจมายังกรมฯ ระบบคอมพิวเตอร์กรมฯ กำหนดชื่อนายตรวจ โดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการติดต่อหน่วยงานศุลกากรเพื่อรับ นายตรวจไปตรวจสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นายตรวจบันทึกผลการตรวจปล่อย ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ปรับสถานะใบขนสินค้า เป็น 0309 และระบบปลด Profile ตรวจปล่อยให้โดยอัตโนมัติ ระบบส่งข้อมูลใบสั่งปล่อยให้โรงพักสินค้าและแจ้งผู้ประกอบการ แล้วปรับสถานะใบขนสินค้า เป็น (0309) ยกเว้นตรวจ ( 99 )  ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกของ *** เมื่อส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว ***  โรงพักสินค้าส่งข้อมูลการส่งมอบมายังกรมฯ ระบบคอมพิวเตอร์กรมฯ Update วันที่ส่งมอบ และปรับสถานะใบขนสินค้าเป็น ส่งมอบแล้ว (0409) ผู้ประกอบการนำของออกจากอารักขาศุลกากร

43 1. ต้องเป็นสินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ 2. สินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลง ที่ต้องการใช้สิทธิพิเศษฯ 3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศกรม ศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ 4. ผู้นำของเข้าปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ การขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ FTA

44 ☺ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามรูปแบบในประกาศ กรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เช่นใบอนุญาตฯ หนังสือรับรองสิทธิของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการผ่านพิธีการศุลกากร ในแต่ละความตกลงฯ

45 การตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร  ตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ เช่น รูปแบบ CO อายุของ CO CO ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสำแดง เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดใน CO เลขที่ของ CO และลายเซ็นของเจ้าหน้าที่และ ตราประทับ เป็นต้น  ตรวจสอบข้อมูลใน CO ให้ตรงกับเอกสารบัญชีราคาสินค้า(Invoice) ใบตราส่ง (Bill of Lading / Airway Bill) บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบว่าทุกช่องในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

46 การวางประกัน วางประกันในอัตราปกติ กรณีสงสัยในถิ่นกำเนิด สินค้า กรณีสงสัยประเภทพิกัดที่ สำแดงไม่ตรงกับประเภท พิกัดของของนำเข้าที่ ตรวจพบ

47 การเก็บเอกสาร ผู้นำของเข้าต้องเก็บเอกสารการนำเข้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อการตรวจสอบจาก ศุลกากรในภายหลัง(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงที่ ได้รับสิทธินั้น) ผู้นำของเข้าต้องเก็บเอกสารการนำเข้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อการตรวจสอบจาก ศุลกากรในภายหลัง(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงที่ ได้รับสิทธินั้น)

48 19/09/57 48 ► Form D : ไม่มีเครื่องหมาย “ ” ในช่อง 13 กรณี Back-to-Back Co หรือ กรณี Third-Country invoicing หรือกรณี Issued retroactively ► ไม่ได้สำแดงเกณฑ์ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ► สำแดงเกณฑ์ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุใน Overleaf Note เช่น เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า Wholly Obtained ของForm D ต้องระบุในช่อง 8 เป็น “WO” แต่กลับระบุเป็น “X” ► สินค้าหลายรายการมีราคา FOB ต่างกัน สำแดงประเภทพิกัดเดียวกัน แต่สำแดง เกณฑ์ถิ่นกำเนิดเพียงรายการเดียว ปัญหาการใช้สิทธิภายใต้ FTA ปัญหาในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

49  พิกัดฯ ของสินค้าที่นำเข้าสำแดงไม่ตรงกับพิกัดในใบขนฯ และใน CO  มีการเปลี่ยนสิทธิหลังจากที่ได้ใช้สิทธิภายใต้ความตกลงใดความตกลง หนึ่งไปแล้ว  ขาดความเข้าใจในหลักการ Back-to-Back CO และ Third-Country invoicing  การบรรทุกสินค้าที่ฮ่องกงภายใต้ความตกลง ACFTA ปัญหาการใช้สิทธิภายใต้ FTA ปัญหาในการผ่านพิธีการศุลกากร

50

51 Fax: Call Center : 1164 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt “วิธีการปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร ภายใต้ FTA ” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าฝ่าย ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 2 ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนัก พิกัดอัตราศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google