งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 กค 0423.3/ ว 63 กค 0423.3/ ว 63 กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 กค 0423.3/ ว 63 กค 0423.3/ ว 63 กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 กค 0423.3/ ว 63 กค 0423.3/ ว 63 กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน

2 ขั้นตอนการจัดทำงบกระทบ ยอดเงินฝากธนาคาร  ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้น เดือน  เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวเพื่อ หาข้อแตกต่าง กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน

3 รับเงิน / จ่ายเงิน บัญชีแยก ประเภท ในระบบ GFMIS บัญชีแยก ประเภท ในระบบ GFMIS Bank Statement การกระทบยอดบัญชี กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน

4 ขั้นตอนการจัดทำงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร เปรียบเทียบรายการ เคลื่อนไหวรายวัน เพื่อหาข้อคลาดเคลื่อน Bank Staement แยกประเภท ทั่วไป ด้านจ่าย ด้านรับ ด้านเครดิต ด้านเดบิต บันทึก ไม่บันทึก บันทึก กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน

5 เงินฝากระหว่างทาง เช่น ฝากเช็ค หน่วยงานภาครัฐบันทึกบัญชี - ฝ่ายเดียว เช็คค้างจ่าย หรือ เช็คที่ผู้มีสิทธิยัง ไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานภาครัฐบันทึกผิด เช่น บันทึกต่ำไป / สูงไป สาเหตุของข้อคลาดเคลื่อน กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน

6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ธนาคารบันทึกบัญชี -- ฝ่ายเดียว ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร เช็คคืน สาเหตุของข้อคลาดเคลื่อน ธนาคารบันทึกผิด / เงินโอนไม่ ทราบชื่อผู้โอน กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน

7 วิธีการจัดทำงบกระทบยอด วิธีที่ 1 Bank statement เป็นหลัก แยกประเภท --> Bank statement

8 ตัวอย่างการจัดทำงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร 1. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้น เดือน รายงานแสดง ยอดบัญชี แยกประเภท ทั่วไป Bank stateme nt FS10 N กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน

9 1. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้น เดือน 9/19/2014 9 รายงานแสดงยอด บัญชีแยกประเภท ทั่วไป Bank statemen t FS10N 321,482.1 9 305,822.27 ส่วนต่าง 15,659.92 สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 2507 สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ถ. พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

10 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บาท ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยก ประเภททั่วไป 305,82 2.27 ผลต่าง 15,659.92 ยอดคงเหลือตาม Bank Statement 321,48 2.19

11 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ชื่อส่วนราชการ................................... ธนาคากรุงไทย สาขา........ เลขที่บัญชี....................... กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ( เงินงบประมาณ ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บาท ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 305,822.27 หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS ( ธนาคารบันทึกแล้ว ) - เช็คเลขที่ 0106549 ( บางส่วน ) เอกสารเลขที่ XXX1 (645.00) บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ 0127043 เอกสารเลขที่ 4700039737 3,752.40 - เช็คเลขที่ 0127043 เอกสารเลขที่ 4700018267 2,715.72 - เช็คเลขที่ 0127059 เอกสารเลขที่ 4700020228 9,836.80 16,304.92 ยอดคงเหลือตาม Bank Statement 321,482.92

12 กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน 12


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 กค 0423.3/ ว 63 กค 0423.3/ ว 63 กองบัญชี สำนักงาน งบประมาณและการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google