งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป.
รายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป.

2 ระยะเวลาการส่งรายงาน
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานประจำเดือน กำหนดส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3 รายงานระดับกรม รายงานการเงินระดับกรม ส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ และสำเนากรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

4 รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท
1. งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH/รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วย เบิกจ่าย ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA 55/รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

5 รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท
3. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง (กรณีไม่มีการจัดเก็บต้องแจ้งในหนังสือนำส่งว่าไม่มีการจัดเก็บ ZRP_R06/(รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงิน ฝากคลัง) 4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL/รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

6 รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท
5. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/(รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 6. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี)และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

7 1.งบทดลองประจำเดือน

8 2.รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

9 3.รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง

10 4.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

11 5.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

12 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ส่วนราชการ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง 50,000 หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ 17,000 หน่วยงานย่อย ใบสำคัญเงินทดรองราชการ คงเหลือ 33,000 เงินฝากธนาคาร 12,800 เงินสดในมือ 20,200

13 ตัวอย่างรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ส่วนราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ ณ วันที่ ตามสัญญา ชื่อลูกหนี้ วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน วันครบ ม.เหตุ ที่ ลงวันที่ คงค้าง กำหนดชำระ ย-2 15 ม.ค.54 นาย ข เดินทาง 17,000 3 ก.พ.54 ตัวอย่างรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

14 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................
ส่วนราชการ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement 5,000 บวก เงินฝากระหว่างทาง 7,800 หัก เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี 12,800


ดาวน์โหลด ppt โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google