งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานของส่วนราชการ ที่ต้องส่งให้สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินภายใน ระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดย พ. ต. ท. หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก. ฝ่ายบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานของส่วนราชการ ที่ต้องส่งให้สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินภายใน ระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดย พ. ต. ท. หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก. ฝ่ายบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานของส่วนราชการ ที่ต้องส่งให้สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินภายใน ระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดย พ. ต. ท. หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก. ฝ่ายบัญชี 3 กช. สงป.

2 ระยะเวลาการส่งรายงาน  รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานประจำเดือนกำหนด ส่ง สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป

3 รายงานการเงินระดับกรม ส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ และสำเนา กรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  รายงาน ระดับกรม

4 1. งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH/ รายงานงบ ทดลองรายเดือน – หน่วย เบิกจ่าย ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่าย งบประมาณ ZFMA 55/ รายงานแสดงยอด งบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท

5 3. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้ แผ่นดินของตนเอง ( กรณีไม่มีการจัดเก็บต้องแจ้งในหนังสือ นำส่งว่าไม่มีการจัดเก็บ ZRP_R06/( รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงิน ฝากคลัง ) 4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL/ รายงานแสดง ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท

6 5. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/( รายงานแสดงการ เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 6. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ ( ถ้ามี ) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทด รองราชการ รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท

7 1. งบทดลองประจำเดือน

8 2. รายงานสถานะการใช้จ่าย งบประมาณ

9 3. รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงิน รายได้แผ่นดินของตนเอง

10 4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

11 5. รายงานการเคลื่อนไหวเงิน ฝากคลัง

12 ส่วนราชการ................................... รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่....................................... วงเงินทดรองราชการรับ จากคลัง 50,000 หั ก ลูกหนี้เงินทดรอง ราชการ 17,000 หน่วยงานย่อย 0 ใบสำคัญเงินทดรอง ราชการ 017,000 คงเหลือ 33,000 เงินฝากธนาคาร 12,800 เงินสดในมือ 20,20033,000

13 ตัวอย่างรายงานลูกหนี้เงินทดรอง ราชการ ส่วนราชการ.............................. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ ณ วันที่..................................... ตาม สัญญา ชื่อ ลูกหนี้ วัตถุประ สงค์ จำนวน เงิน วันครบ ม. เหตุ ที่ ลง วันที่ คงค้าง กำหนด ชำระ ย-2ย-2 15 ม. ค.5 4 นาย ขเดินทาง 17,0003 ก. พ.54 17,000

14 ส่วนราชการ........................................ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................ ณ วันที่....................................... ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement 5,000 บว ก เงินฝากระหว่างทาง 7,800 หัก เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้นำไป ขึ้นเงิน 0 0 ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี 12,800


ดาวน์โหลด ppt รายงานของส่วนราชการ ที่ต้องส่งให้สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินภายใน ระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดย พ. ต. ท. หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก. ฝ่ายบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google