งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อ ความผาสุกของประชาชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อ ความผาสุกของประชาชน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อ ความผาสุกของประชาชน ”

2   1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน พระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วย ความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้ เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา  4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุก ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กร  6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ รัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พันธกิจ “mission”

3  “ สมรรถนะ สุจริตเป็นธรรม ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริการด้วยใจ ” ค่านิยมหลัก ของ ตำรวจภูธร จังหวัดสระแก้ว


ดาวน์โหลด ppt “ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อ ความผาสุกของประชาชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google