งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 7 RM 6 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 7 RM 6 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 7 RM 6 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 7 RM 2 RM 3 RM 4.1 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 4

2 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 LD 5

3 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 LD 6 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 LD 7

4 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 7 RM 4.2 RM 4.3 RM 6

5 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) แบบฟอร์ม รายงานผล การ ดำเนินการ PMQA ( แบบฟอร์มที่ 1-5) ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 5 การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายจาก ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 5 การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายจาก ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล

6 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 5 การ ถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายจาก ระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 5 การ ถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายจาก ระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 5 การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายจาก ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล

7 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 7 การ บริหาร ความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 1 - 4 และ SP 6

8 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การ วางแผน เชิง ยุทธศาสต ร์ ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การ วางแผน เชิง ยุทธศาสต ร์

9 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การให้ ความสำคั ญกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 HR 1 – 5 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การให้ ความสำคั ญกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

10 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 HR 1 – 5

11 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการ กระบวนกา ร PM 5

12 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการ กระบวนกา ร PM 6


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 7 RM 6 ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับ ความสำเร็ จของการ พัฒนา คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google