งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2553

2 1. ประชุมคณะทำงาน ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ ของกองงบประมาณ 1. ประชุมคณะทำงาน ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ ของกองงบประมาณ 2. จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณ รายจ่าย ( แปรญัตติ ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 2. จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณ รายจ่าย ( แปรญัตติ ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ฝอ. งป., ฝย ศ. งป.

3 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ฝงป.1 งป. - งบกลาง 772,200,000 บาท - จัดสรร 764,625,181 บาท - คงเหลือที่ ตร. ( รอจัดสรร ) 7,574,819 บาท - หน่วยได้รับจัดสรรสุทธิ 764,625,181.- บาท - ผลเบิกจ่าย 546,561,501.16 บาท - คงเหลือที่หน่วย 218,063,679.84 บาท สาเหตุ เนื่องจาก ตร. จัดสรรงบฯ ลงไป เมื่อวันที่ 17 มิ. ย.53 จำนวน 284,210,000 บาท ขณะนี้หน่วยอยู่ระหว่างเบิกจ่าย บาท ขณะนี้หน่วยอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

4 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบกลาง ฝงป.1 งป. หน่วยได้รับเบิกจ่ายใบสำคัญค้างเบิกคงเหลือสุทธิ 1. บช. น. 2. ภ.1 3. ภ.2 4. ภ.3 5. ภ.4 6. ภ.5 7. ภ.6 8. ภ.7 9. ภ.8 172,445,446.00 101,160,000.00 57,000,000.00 43,360,000.00 63,515,000.00 65,570,000.00 39,060,000.00 52,530,000.00 38,050,000.00 136,366,928.12 88,399,042.48 39,879,244.00 30,690,934.53 34,363,059.00 32,858,745.48 31,983,856.00 44,942,277.00 30,088,341.00 23,000,000.00 12,750,805.00 18,015,796.00 12,602,320.00 23,352,974.00 28,197,284.00 5,425,576.00 4,908,938.00 7,040,602.00 13,078,517.88 10,152.52 -895,040.00 66,745.47 5,798,967.00 4,513,970.52 1,650,568.00 2,678,785.00 921,057.00 ณ วันที่ 25 มิ. ย.53 ณ วันที่ 25 มิ. ย.53

5 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบกลาง ฝงป.1 งป. หน่วยได้รับเบิกจ่ายใบสำคัญค้างเบิกคงเหลือสุทธิ 10. ภ.9 11. ตชด. 12. บช. ก. 13. บช. ส. 14. รพ. ตร. 15. สส. สทส. 16. สกบ. 17. สลก. 18. ทพ. 19. บช. ศ. 29,620,000.00 38,890,000.00 17,600,000.00 35,850,000.00 6,000,000.00 176,240.00 491,877.00 215,688.00 2,920,930.00 170,000.00 28,363,762.20 22,408,752.10 11,604,879.25 12,985,370.00 0.00 173,060.00 1,453,250.00 0.00 1,248,092.00 18,342,051.50 3,849,125.00 26,658,130.00 6,000,000.00 176,240.00 491,877.00 37,108.00 170,000.00 1,467,680.00 8,145.80 -1,860,803.60 2,145,995.75 -3,793,500.00 0.00 5,520.00 0.00 รวม 764,625,181.00546,561,501.16193,734,598.5024,329,081.34 ณ วันที่ 25 มิ. ย.53 ณ วันที่ 25 มิ. ย.53

6 ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการ ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ฝงป.1 งป. ของบกลางเพิ่มเติม - ขอเมื่อ 27 พ. ค.2553 ให้ บช. น. เพิ่มเติม 70,367,660 บาท - ขอเมื่อ 27 พ. ค.2553 ให้ บช. น. เพิ่มเติม 70,367,660 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

7 ฝงป. 3 งป. 4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียม ความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อ 23 มิ. ย. 2553 4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียม ความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อ 23 มิ. ย. 2553 5. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้ง ที่ 5/2533 เมื่อวันที่ 28 มิ. ย. 2553 5. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้ง ที่ 5/2533 เมื่อวันที่ 28 มิ. ย. 2553

8 ฝงป.4 งป. 6. ความคืบหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 ของ ตร. 6. ความคืบหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 ของ ตร. (Stimulus Package 2 : SP2 ) (Stimulus Package 2 : SP2 ) 6.1 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้น ประทวน ( ณ 25 มิ. ย.53) จำนวน 227 หลัง เงินงบประมาณ 771.8 ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญา จำนวน 227 หลัง เงินงบประมาณ 771.8 ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญา ไปแล้ว 225 หลัง เงินงบประมาณ 739.42 ล้านบาท ไปแล้ว 225 หลัง เงินงบประมาณ 739.42 ล้านบาท จากผลการดำเนินการตามโครงการ 1) วงเงิน 6.8 ล้านบาท ของ ภ. จว. สุ ราษฎร์ธานี อยู่ระหว่าง สกบ. ดำเนินการเสนอ ตร. ไป สำนักงบประมาณปรับลดจำนวน ก่อสร้าง จาก 2 หลัง เหลือ 1 หลัง เนื่องจาก วงเงินค่าก่อสร้างใช้งบประมาณสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับ 2) มีงบประมาณคงเหลือจากการทำ สัญญา จำนวน 25.58 ล้านบาท

9 ฝงป.4 งป. 6.2 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ( แฟลต ) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ( ณ 25 มิ. ย.53) สูง 5 ชั้น ( ณ 25 มิ. ย.53) งบประมาณตาม โครงการปี 53-54 ผลการดำเนินการ วงเงิน ( ล้านบาท ) จำนวน หลัง ทำสัญญา ( ล้านบาท ) จำนวน หลัง ผลเบิกจ่าย ( ล้านบาท ) 3,010.001633,010.00163451.50 100  15 

10 7. กองทุนเพื่อการสืบสวนและ สอบสวนคดีอาญา ยอดยกมา ยอดรับ ยอดหัก คงเหลือ หมายเหตุ : ประชุมกองทุนฯ ครั้งต่อไป เดือน สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : ประชุมกองทุนฯ ครั้งต่อไป เดือน สิงหาคม 2553 ฝงป.5 งป. ต. ค.52 311,059,209.62 ต. ค.52 - มี. ค.53 268,552,101.78 พ. ร. บ. 550,000,000 ต. ค.52- พ. ค.53 777,649,939.14 พ. ค.53 352,178,702.67 ดอกเบี้ย 217,330.41

11 8. เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของ ตร. เดือน รับ รับ จ่าย จ่าย คงเหลือ คงเหลือหมายเหตุ ยอดยกมา 30 ก. ย. 2552 330,441,007.88 330,441,007.88 ต. ค.-52 9,772,522.87 9,772,522.87 - 340,213,530.75 340,213,530.75 พ. ย.-52 9,082,879.80 9,082,879.80 - 349,296,410.55 349,296,410.55 ธ. ค.-52 9,304,424.75 9,304,424.75 - 358,600,835.30 358,600,835.30 ม. ค.-53 13,869,721.97 13,869,721.97 - 372,470,557.27 372,470,557.27 ก. พ.-53 4,537,610.45 4,537,610.45 - 377,008,167.72 377,008,167.72 มี. ค.-53 16,331,119.54 -393,339,287.26 เม. ย.-53 3,585,355.01 3,585,355.01 -396,924,642.27 พ. ค.-53 7,700,106.90 7,700,106.90 -404,624,749.17 มิ. ย.-53 6,426,061.50-411,050,810.67 ฝงป.5 งป.

12 หมายเหตุ : เงินกองทุนฯ ที่อนุมัติจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าซ่อมแซมพื้นที่บริเวณวังปารุสกวันและพิพิธภัณฑ์ ตร. ( สกบ.) 30,000,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา 2. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 คันๆละ 1,390,000 บาท ( นรป.) 20,850,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา 2. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 คันๆละ 1,390,000 บาท ( นรป.) 20,850,000 บาท - ลงนามสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อ 10 พ. ค. 53 3. ค่าจัดซื้อรถยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คันๆ ละ 2,461,000 บาท ( นรป.) 49,220,000 บาท - ลงนามสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อ 10 พ. ค. 53 3. ค่าจัดซื้อรถยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คันๆ ละ 2,461,000 บาท ( นรป.) 49,220,000 บาท - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 4. โครงการพัฒนาระบบ POLIS จำนวน 4 โครงการ ( สทส.) 74,600,000 บาท - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 4. โครงการพัฒนาระบบ POLIS จำนวน 4 โครงการ ( สทส.) 74,600,000 บาท - อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ TOR 5. ค่าจัดซื้อยางรถยนต์แบบเสริมแกนพิเศษ จำนวน 125 ชุดๆ ละ 400,000 บาท ( ศชต.) 50,000,000 บาท - อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ TOR 5. ค่าจัดซื้อยางรถยนต์แบบเสริมแกนพิเศษ จำนวน 125 ชุดๆ ละ 400,000 บาท ( ศชต.) 50,000,000 บาท - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 6. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 12 รายการ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอาวุธปืนของ ตร. 43,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,670,000 บาท 7. ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง เป็นเงินจำนวน 143,380,810.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,670,000 บาท 7. ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง เป็นเงินจำนวน 143,380,810.67 บาท ฝงป.5 งป.

13 ผลผลิตตาม พ. ร. บ. คงเหลือ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,046,634,200- 2. การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองฯ 956,573,200 2,950,900 3. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ฯ 224,217,20019,430,500 4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8,201,886,900 6,509,715 5. การใช้บริการสุขภาพ 833,126,100355,300 6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 573,301,000 1,023 7. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว 47,868,600 933,000 8. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน 41,099,715,800 27,702,556.33 9. การอำนวยความยุติธรรม 9,891,545,000 21,104,108 10. การอำนวยการจราจร 3,719,704,400 28,402,884 รวมทั้งสิ้น 66,594,572,400 107,389,986.33 บัญชีสรุปสถานภาพเงินงบประมาณ คงเหลือทุกผลผลิต ณ 25 มิถุนายน 2553 ณ 25 มิถุนายน 2553 ฝงป.4 งป.

14 แผนการดำเนินงาน ของ กองงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2553

15 1. จัดเตรียมคำชี้แจงคำขอเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ( แปรญัตติ ) ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 ต่อคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 1. จัดเตรียมคำชี้แจงคำขอเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ( แปรญัตติ ) ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 ต่อคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2553 ( ไตรมาสที่ 3 ) 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2553 ( ไตรมาสที่ 3 ) ฝยศ. งป., ฝงป.3 งป.


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google