งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ปัญหา การ ละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2551 พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ปัญหา การ ละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2551 พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ปัญหา การ ละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2551 พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ

2 พันธกิจหลักของ โรงพยาบาลตำรวจ 1. ดูแล รักษา ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 2. สนับสนุนกระบวนการ ยุติธรรม 3. ฝึกอบรมให้ความรู้

3 C.Vitavasiri year ราย สถิติเด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูก ละเมิดทางเพศ (1996-2008)

4 สถิติเด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูก ละเมิดทางเพศ แยกตามอายุ (2000-2002 และ 2008) age ราย

5 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 เด็กหญิง 0- 14 ปี 450 เด็กชาย 0- 14 ปี 15 ผู้หญิง 15+ ปี 650 ผู้ชาย 15 + ปี 1 รวม 1116

6 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 การแจ้งต่อเจ้า พนักงาน ผู้ถูกละเมิดทางเพศจำนว น ร้อย ละ แจ้งต่อเจ้าพนักงาน 100 0 89.6 1 ไม่แจ้งเจ้าพนักงาน 1008.96 ไม่ระบุ 161.43 รวม 111 6 100

7 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 ระยะเวลาถูกทำร้ายถึง รพ. ตร.

8 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 ระดับการศึกษา ของผู้ถูกกระทำ

9 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 อาชีพของผู้ถูกละเมิดทางเพศ

10 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 สถานที่เกิดเหตุ

11 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ ปี พ. ศ. 2551 ผู้กระทำ

12 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 จำนวนผู้กระทำ

13 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 ความสัมพันธ์กับสารเสพติด ผู้ถูกกระทำ - เหล้า 797.1% - ยาบ้า 40.3% - อื่น ๆ 30.3% ไม่รู้ 103092.3% รวม 1116100% ผู้กระทำ - เหล้า 17315.50% - ยาบ้า 100.9% - อื่น ๆ 141.3% ไม่รู้ 91982.4% รวม 1116100%

14 เด็ก 0-14 ปี ที่แจ้งว่าถูก ละเมิดทางเพศ

15 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 เด็กหญิง 0- 14 ปี 450 เด็กชาย 0- 14 ปี 15 รวม 465

16 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิด ทางเพศ พ. ศ. 2551 แบ่งตามอายุ

17 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 การแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ผู้ถูกละเมิดทางเพศจำนว น ร้อย ละ แจ้งต่อเจ้าพนักงาน 41388.8 2 ไม่แจ้งเจ้าพนักงาน 449.46 ไม่ระบุ 81.72 รวม 465100

18 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 ระยะเวลาถูกทำร้าย มาถึง รพ. ตร.

19 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 ระดับการศึกษาของผู้ถูกกระทำ

20 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศ พ. ศ.2551 อาชีพของผู้ถูกละเมิดทางเพศ

21 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 สถานภาพของผู้ถูกละเมิดทางเพศ

22 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 สถานที่เกิดเหตุ

23 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ ปี พ. ศ. 2551 ผู้กระทำ

24 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 จำนวนผู้กระทำ

25 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 ความสัมพันธ์กับสารเสพติด ผู้ถูกกระทำ - เหล้า 112.36% - ยาบ้า 20.43% - อื่น ๆ 10.22% ไม่รู้ 45196.99% รวม 465100 ผู้กระทำ - เหล้า 5311.40% - ยาบ้า 30.64% - อื่น ๆ 61.29% ไม่รู้ 40386.67% รวม 465100

26 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ.2551 การใช้ถุงยางอนามัย จำนวนร้อยละ รู้จัก ใช้ 5912.68 รู้จัก ไม่ใช้ 29663.66 ไม่รู้จัก ไม่ ทราบ 11023.66 รวม 465

27 สถานการณ์การถูกทำร้ายร่างกาย เด็กและสตรี ปี 2551 พล. ต. ต. หญิง จันทนา วิธวาศิริ

28 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ทางร่างกาย พ. ศ. 2551 รายการราย % เด็กชาย 0-18 ปี - ราย เด็กหญิง 0-18 ปี 15 ราย 6.41 ผู้หญิง 19 + ปี 219 ราย 93.59 234100

29 จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำ รุนแรงทาง ร่างกายแยกตาม อายุ พ. ศ.2551

30 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ทางร่างกาย พ. ศ.2551 ระยะเวลาที่ถูกทำร้ายถึง โรงพยาบาล

31 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ. 2551 สถานที่เกิด เหตุ

32 เด็กและสตรีที่ถูกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ.2551 แจ้งความต่อ เจ้าพนักงาน แจ้งราย % แจ้งเจ้าพนักงาน 11348.2 9 ไม่แจ้งเจ้าพนักงาน 10042.7 4 ไม่ระบุ 218.97 รวม 234100

33 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ.2551 อาชีพ

34 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ.2551 ระดับการศึกษา

35 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ.2551 ระดับความ รุนแรงที่ถูกกระทำ ระดับความ รุนแรง จำนวน % ระดับที่ 1 16670.94 ระดับที่ 2 5121.79 ระดับที่ 3 104.28 ระดับที่ 4 72.99 รวม 234100

36 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ.2551 จำนวนครั้งที่แจ้ง ว่าถูกทำร้าย

37 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ.2551 ความสัมพันธ์กับ ผู้กระทำ

38 รายการสารเสพ ติด จำนว น % ผู้ถูกกระ ทำ เหล้า, เบียร์ 5623.9 3 ยาบ้า -- อื่น ๆ 10.43 ไม่รู้ 17775.6 4 รวม 234 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกาย พ. ศ.2551 ความสัมพันธ์กับ สารมึนเมา รายก าร สารเสพ ติด จำนว น % ผู้กระ ทำ เหล้า, เบียร์ 12151.7 1 ยาบ้า 72.99 อื่น ๆ -- ไม่รู้ 10645.3 0 รวม 234


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ปัญหา การ ละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2551 พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google