งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ปัญหา การละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2551 พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ปัญหา การละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2551 พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ปัญหา การละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ

2 พันธกิจหลักของโรงพยาบาลตำรวจ
ดูแล รักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ฝึกอบรมให้ความรู้

3 สถิติเด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ
( ) ราย year C.Vitavasiri

4 สถิติเด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ
แยกตามอายุ ( และ 2008) ราย age

5 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551
เด็กหญิง 0-14 ปี 450 เด็กชาย 0-14 ปี 15 ผู้หญิง 15+ ปี 650 ผู้ชาย 15 + ปี 1 รวม 1116

6 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 การแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ การแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ผู้ถูกละเมิดทางเพศ จำนวน ร้อยละ แจ้งต่อเจ้าพนักงาน 1000 89.61 ไม่แจ้งเจ้าพนักงาน 100 8.96 ไม่ระบุ 16 1.43 รวม 1116

7 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 ระยะเวลาถูกทำร้ายถึง รพ.ตร.

8 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ
เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ ระดับการศึกษาของผู้ถูกกระทำ

9 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ. ศ
เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 อาชีพของผู้ถูกละเมิดทางเพศ

10 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 สถานที่เกิดเหตุ

11 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ ปี พ.ศ. 2551 ผู้กระทำ

12 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 จำนวนผู้กระทำ

13 เด็กและสตรีที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 ความสัมพันธ์กับสารเสพติด
ผู้กระทำ -เหล้า 173 15.50% -ยาบ้า 10 0.9% -อื่น ๆ 14 1.3% ไม่รู้ 919 82.4% รวม 1116 100% ผู้ถูกกระทำ -เหล้า 79 7.1% -ยาบ้า 4 0.3% -อื่น ๆ 3 ไม่รู้ 1030 92.3% รวม 1116 100%

14 เด็ก 0-14 ปี ที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ
เด็ก ปี ที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ

15 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551
เด็กหญิง 0-14 ปี 450 เด็กชาย 0-14 ปี 15 รวม 465

16 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2551 แบ่งตามอายุ
จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ แบ่งตามอายุ

17 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 การแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ การแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ผู้ถูกละเมิดทางเพศ จำนวน ร้อยละ แจ้งต่อเจ้าพนักงาน 413 88.82 ไม่แจ้งเจ้าพนักงาน 44 9.46 ไม่ระบุ 8 1.72 รวม 465 100

18 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 ระยะเวลาถูกทำร้ายมาถึง รพ.ตร.
เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ ระยะเวลาถูกทำร้ายมาถึง รพ.ตร.

19 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 ระดับการศึกษาของผู้ถูกกระทำ

20 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 อาชีพของผู้ถูกละเมิดทางเพศ

21 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 สถานภาพของผู้ถูกละเมิดทางเพศ
เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ สถานภาพของผู้ถูกละเมิดทางเพศ

22 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 สถานที่เกิดเหตุ

23 เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ ปี พ.ศ. 2551 ผู้กระทำ
เด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ ปี พ.ศ ผู้กระทำ

24 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 จำนวนผู้กระทำ

25 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 ความสัมพันธ์กับสารเสพติด
ผู้กระทำ -เหล้า 53 11.40% -ยาบ้า 3 0.64% -อื่น ๆ 6 1.29% ไม่รู้ 403 86.67% รวม 465 100 ผู้ถูกกระทำ -เหล้า 11 2.36% -ยาบ้า 2 0.43% -อื่น ๆ 1 0.22% ไม่รู้ 451 96.99% รวม 465 100

26 จำนวนเด็กที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ.2551 การใช้ถุงยางอนามัย
ร้อยละ รู้จัก ใช้ 59 12.68 รู้จัก ไม่ใช้ 296 63.66 ไม่รู้จัก ไม่ทราบ 110 23.66 รวม 465

27 สถานการณ์การถูกทำร้ายร่างกายเด็กและสตรี ปี 2551 พล. ต. ต
สถานการณ์การถูกทำร้ายร่างกายเด็กและสตรี ปี พล.ต.ต.หญิง จันทนา วิธวาศิริ

28 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ. 2551
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ. 2551 รายการ ราย % เด็กชาย 0-18 ปี - ราย เด็กหญิง 0-18 ปี 15 ราย 6.41 ผู้หญิง 19+ ปี 219 ราย 93.59 234 100

29 จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกายแยกตามอายุ พ.ศ.2551
จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทาง ร่างกายแยกตามอายุ พ.ศ.2551

30 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ. ศ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ ระยะเวลาที่ถูกทำร้ายถึงโรงพยาบาล

31 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ. 2551 สถานที่เกิดเหตุ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ สถานที่เกิดเหตุ

32 เด็กและสตรีที่ถูกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ.2551 แจ้งความต่อเจ้าพนักงาน
ราย % แจ้งเจ้าพนักงาน 113 48.29 ไม่แจ้งเจ้าพนักงาน 100 42.74 ไม่ระบุ 21 8.97 รวม 234

33 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ.2551 อาชีพ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ อาชีพ

34 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ.2551 ระดับการศึกษา
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ ระดับการศึกษา

35 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ. ศ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ.2551 ระดับความรุนแรงที่ถูกกระทำ ระดับความรุนแรง จำนวน % ระดับที่ 1 166 70.94 ระดับที่ 2 51 21.79 ระดับที่ 3 10 4.28 ระดับที่ 4 7 2.99 รวม 234 100

36 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ. ศ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ.2551 จำนวนครั้งที่แจ้งว่าถูกทำร้าย

37 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ. ศ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ ความสัมพันธ์กับผู้กระทำ

38 เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ. ศ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย พ.ศ ความสัมพันธ์กับสารมึนเมา รายการ สารเสพติด จำนวน % ผู้ถูกกระทำ เหล้า , เบียร์ 56 23.93 ยาบ้า - อื่น ๆ 1 0.43 ไม่รู้ 177 75.64 รวม 234 รายการ สารเสพติด จำนวน % ผู้กระทำ เหล้า , เบียร์ 121 51.71 ยาบ้า 7 2.99 อื่น ๆ - ไม่รู้ 106 45.30 รวม 234


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ปัญหา การละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2551 พลตำรวจตรีหญิง จันทนา วิธวาศิริ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google