งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำหอพักเครือข่ายของ สถาบันการศึกษา ปกรณ์ สันติ นิยม 17 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำหอพักเครือข่ายของ สถาบันการศึกษา ปกรณ์ สันติ นิยม 17 กุมภาพันธ์ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำหอพักเครือข่ายของ สถาบันการศึกษา ปกรณ์ สันติ นิยม 17 กุมภาพันธ์ 2552

2 Page  2 นักศึกษ า สถาบั น การศึ กษา หอพั ก เอกช น หอพั ก เอกช น หอพั ก เอกช น หอพั ก เอกช น หอพั ก เอกช น InputProcess Output ผู้ใช้ บัณฑิต หอพักเครือข่าย

3 Page  3 ผู้ประกอบ การ หอพัก เอื้อต่อ การศึกษา เล่าเรียน แนวทางสู่ หอพัก มาตรฐาน การพัก อาศัย “ บ้านหลังที่ สอง ” ความคาดหวัง ต่อหอพัก เอกชน

4 Page  4 คุณสมบัติเบื้องต้น 1. ปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบ หอพักของกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ 2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน ด้านหอพัก 3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สถาบันการศึกษา

5 Page  5 เหตุผลความจำเป็น สถาบันการศึกษา 1. สถาบันการศึกษาบางแห่งไม่มีหอพัก 2. รัฐไม่สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง หอพักนักศึกษา 3. หอพักนักศึกษาของสถาบันรับนักศึกษา ได้น้อย 4. นักศึกษาหอในได้รับการดูแลเอาใจใส่ มากกว่านักศึกษาหอนอก 5. กระแสวัฒนธรรมตะวันตก / อบายมุข

6 Page  6 เหตุผลความจำเป็น ผู้ประกอบการหอพัก 1. ถูกกำกับดูแลโดยนโยบายและ กฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด 2. นักศึกษามากกว่า 80 % พักในหอพัก เอกชน 3. สภาพการแข่งขันของธุรกิจหอพัก / ที่ พักอาศัย 4. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 5. การเป็นจำเลยทางสังคม ( หอเถื่อน ) 6. สู่หอพักมาตรฐาน

7 Page  7 เหตุผลความจำเป็น หอพัก เอกชน ต้องสร้างจุดขาย เชิงบวก ตอบสนองความ ต้องการของ ลูกค้าและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

8 Page  8 บริการหลักของหอพัก การพักอาศัย  การสร้าง คุณภาพชีวิต

9 Page  9 บริการหลักของหอพัก เอื้อต่อการเรียนรู้  การสร้าง คุณภาพการศึกษา

10 Page  10 บริการหลักของหอพัก การดูแลเอาใจใส่  การสร้างภูมิ ต้านทานทางสังคม

11 Page  11 แนวปฏิบัติการจัดทำหอพัก เครือข่าย มจธ. ฐานข้อมูล หอพักรอบ มจธ. ตรวจสอบ คุณสมบัติ เบื้องต้น ส่งหนังสือ เชิญ ตรวจ เยี่ยม / คัดเลือก ประกาศ รับรองเป็น หอพัก เครือข่าย มจธ. หอพัก ดีเด่นของ กระทรวง พม.

12 Page  12 แนวปฏิบัติการจัดทำหอพัก เครือข่าย มจธ.

13 Page  13 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นหอพัก เครือข่ายของสถาบันฯ 1. การเป็นหอพักมาตรฐาน  การพักอาศัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  การดูแลเอาใจใส่ 2. การรับนักศึกษาเข้าพัก  รับรู้ข้อมูล  การเผยแพร่ / แนะนำ  การส่งต่อ 3. การรับการช่วยเหลือดูแล  คำแนะนำ  สนับสนุน  ยับยั้ง / คลี่คลายปัญหา 4. มาตรการทางภาษี 5. บุญกุศลอันยิ่งใหญ่

14 Page  14 ยินดีต้อนรับสู่.. การเป็นหอพักเครือข่ายของ สถาบันการศึกษา ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำหอพักเครือข่ายของ สถาบันการศึกษา ปกรณ์ สันติ นิยม 17 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google