งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำหอพักเครือข่ายของสถาบันการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำหอพักเครือข่ายของสถาบันการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำหอพักเครือข่ายของสถาบันการศึกษา
ปกรณ์ สันตินิยม 17 กุมภาพันธ์ 2552 1

2 Input Process Output หอพักเครือข่าย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
สถาบัน การศึกษา หอพัก เอกชน นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต

3 ความคาดหวัง ต่อหอพักเอกชน
เอื้อต่อ การศึกษาเล่าเรียน การพักอาศัย “บ้านหลังที่สอง” ผู้ประกอบการ หอพัก แนวทางสู่หอพัก มาตรฐาน ความคาดหวัง ต่อหอพักเอกชน

4 คุณสมบัติเบื้องต้น 1. ปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบหอพักของกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ด้านหอพัก 3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษา

5 เหตุผลความจำเป็น สถาบันการศึกษา 1. สถาบันการศึกษาบางแห่งไม่มีหอพัก
2. รัฐไม่สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา 3. หอพักนักศึกษาของสถาบันรับนักศึกษาได้น้อย 4. นักศึกษาหอในได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่านักศึกษาหอนอก 5. กระแสวัฒนธรรมตะวันตก/อบายมุข

6 เหตุผลความจำเป็น ผู้ประกอบการหอพัก
1. ถูกกำกับดูแลโดยนโยบายและกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด 2. นักศึกษามากกว่า 80 % พักในหอพักเอกชน 3. สภาพการแข่งขันของธุรกิจหอพัก/ที่พักอาศัย 4. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. การเป็นจำเลยทางสังคม (หอเถื่อน) 6. สู่หอพักมาตรฐาน

7 หอพักเอกชน เหตุผลความจำเป็น ต้องสร้างจุดขายเชิงบวก
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 การพักอาศัย  การสร้างคุณภาพชีวิต
บริการหลักของหอพัก การพักอาศัย  การสร้างคุณภาพชีวิต

9 เอื้อต่อการเรียนรู้  การสร้างคุณภาพการศึกษา
บริการหลักของหอพัก เอื้อต่อการเรียนรู้  การสร้างคุณภาพการศึกษา

10 การดูแลเอาใจใส่  การสร้างภูมิต้านทานทางสังคม
บริการหลักของหอพัก การดูแลเอาใจใส่  การสร้างภูมิต้านทานทางสังคม

11 แนวปฏิบัติการจัดทำหอพักเครือข่าย มจธ.
ฐานข้อมูลหอพักรอบ มจธ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ส่งหนังสือเชิญ ตรวจเยี่ยม/ คัดเลือก ประกาศรับรองเป็นหอพักเครือข่าย มจธ. หอพักดีเด่นของกระทรวง พม.

12 แนวปฏิบัติการจัดทำหอพักเครือข่าย มจธ.

13 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นหอพักเครือข่ายของสถาบันฯ
1. การเป็นหอพักมาตรฐาน  การพักอาศัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  การดูแลเอาใจใส่ 2. การรับนักศึกษาเข้าพัก  รับรู้ข้อมูล  การเผยแพร่/แนะนำ  การส่งต่อ 3. การรับการช่วยเหลือดูแล  คำแนะนำ  สนับสนุน  ยับยั้ง/คลี่คลายปัญหา 4. มาตรการทางภาษี 5. บุญกุศลอันยิ่งใหญ่

14 ยินดีต้อนรับสู่.. การเป็นหอพักเครือข่ายของสถาบันการศึกษา
ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำหอพักเครือข่ายของสถาบันการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google