งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด เรียนเชิญ ทุกท่าน เพิ่มหุ้น ประจำปี ไม่เกินท่านละ 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด เรียนเชิญ ทุกท่าน เพิ่มหุ้น ประจำปี ไม่เกินท่านละ 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด เรียนเชิญ ทุกท่าน เพิ่มหุ้น ประจำปี ไม่เกินท่านละ 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2555

2 เงินกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 50,000.- บาท ระยะเวลาชำระไม่เกิน 20 งวด ( เดือน ) ชำระครบ 2 งวด ( เดือน ) มีสิทธิขอกู้ใหม่ได้ สมาชิกที่ถูกระงับการกู้ ให้แนบบัญชีเงินเดือน ประจำเดือนสุดท้าย เพื่อกำหนดวงเงินกู้ ตาม สัดส่วนเงินได้รายเดือนสุทธิ ทั้งนี้จะต้องมีเงินได้สุทธิ หลังจากหักเงินกู้ทุก ประเภท ไม่น้อยกว่า 3,000.- ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด โทร.053-718077,053-744039

3 เงินกู้ฉุกเฉิน ( หลังจากจ่ายเงินเดือน 1 วัน ) สมาชิกที่มีหนี้ค้าง และได้ชำระเงินกู้ ครบจำนวน 2 งวด ยื่นเอกสารขอกู้ ได้ในวันถัดไป หรือหลังจากวันที่ได้รับ เงินเดือน เดือนนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว วันสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน หรือก่อนปิด รอบบัญชี ประจำเดือนนั้นๆ สมาชิกที่ไม่มีหนี้ค้าง ยื่นเอกสารขอกู้ ได้ทุกวันทำการ หมายเหตุ : เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ. ศ. 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด โทร.053-718077,053-744039

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อ ณ ปัจจุบัน ต้องเลือกสถาบันการเงิน ที่เสนอให้ดอกเบี้ยที่ “ ถูกที่สุด ”

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด นโยบายเน้นบริหารงานให้เกิดความ มั่นคง และยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง และห่วงใยสมาชิก ทุกคน จาก. คณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ

6 ตารางกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม พ. ศ.2554 อาทิตย์ : Sun. จันทร์ : Mon. อังคาร : Tue. พุธ : Wed. พฤหัส : Thu. ศุกร์ : Fri. เสาร์ : Sat. 282930112 วัน สุดท้าย รับ เอกสาร เงินกู้ สามัญ ( รอบที่ 1) 3 45 วันหยุด วันเฉลิม พระ ชนมพรรษ า 678910 วัน รัฐธรรมนู ญ 1112 วันหยุด ชดเชย วัน รัฐธ รรม นูญ 1314 อนุมัติ โอนเงิน กู้สามัญ ( รอบที่ 1 ) 15 ( วันสุดท้าย.... ประจำเดือนนี้... สำหรับ...) 1. รับเอกสาร เงินกู้สามัญ ( รอบที่ 2) 2. รับเอกสาร สมัครสมาชิก - ลาออก & เพิ่ม – ลด หุ้น 3. การขอกู้เงินฉุกเฉิน หากมีหนี้ค้าง 2 งวดขึ้นไป 4. การชำระหนี้ ก่อนกำหนด ไม่เกิน เวลา 15.00 น. 5. วันปิดบัญชี ประจำเดือน เพื่อส่ง รายการหักสมาชิก ( คิดดอกเบี้ยตั้งแต่ 18/11 – 23/12 = 35 วัน ) 1617 181920212223 รับชำระ ประจำเดื อน 24 2526 อนุมัติ / โอน เงินกู้สามัญ ( รอบที่ 2) 2728293031 วันสิ้นปี

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด นโยบายเน้นบริหารงานให้เกิดความ มั่นคง และยั่งยืน เรียนเชิญท่านสมาชิก “ เพิ่มสะสมหุ้น รายเดือน ” หรือ เพิ่มสะสมหุ้น ประจำปี ไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

8 เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย ทุกท่าน กรุณาร่วมให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ การจัดตั้งสมาคม ฌาปนกิจ สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ที่ เสียชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิกผู้กู้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย “ ค่าเบี้ยประกัน ” สาเหตุเพราะ ลด วงเงินประกัน จ่ายเงินสงเคราะห์ ศพละ 100 บาท จัดเก็บ กรณี สมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต รวบรวมรายชื่อผู้ที่เห็นชอบและต้องการสมัครเป็น สมาชิกสมาคม ภายในวันที่ 15 ธ. ค. 2554

9 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ โดย พลตำรวจตรี ทรงธรรม อัล ภาชน์ ประธานกรรมการ ให้นโยบาย........ การบริหารงาน สหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ สมาชิก “ พอสมควร ” ไม่แสวงหากำไรจาก “ ดอกเบี้ย เงินกู้ ” เน้นให้สมาชิก “ ออมเงิน ” เพื่อใช้ จ่าย “ ไม่เดือดร้อน ” จากภาวะเศรษฐกิจ... ปัจจุบัน

10 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ โดย พลตำรวจตรี ทรงธรรม อัล ภาชน์ ประธานกรรมการ ให้นโยบาย........ การบริหารงาน สหกรณ์ สหกรณ์........ มีความมั่นคง สมาชิก...... มีความสุข จากภาวะเศรษฐกิจ... ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย จำกัด เรียนเชิญ ทุกท่าน เพิ่มหุ้น ประจำปี ไม่เกินท่านละ 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google