งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด
เรียนเชิญ ทุกท่าน เพิ่มหุ้น ประจำปี ไม่เกินท่านละ 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2555

2 ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด โทร.053-718077,053-744039
เงินกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 50,000.- บาท ระยะเวลาชำระไม่เกิน 20 งวด(เดือน) ชำระครบ 2 งวด(เดือน) มีสิทธิขอกู้ใหม่ได้ สมาชิกที่ถูกระงับการกู้ ให้แนบบัญชีเงินเดือน ประจำเดือนสุดท้าย เพื่อกำหนดวงเงินกู้ ตามสัดส่วนเงินได้รายเดือนสุทธิ ทั้งนี้จะต้องมีเงินได้สุทธิ หลังจากหักเงินกู้ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า 3,000.-

3 เงินกู้ฉุกเฉิน (หลังจากจ่ายเงินเดือน 1 วัน)
ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด โทร , เงินกู้ฉุกเฉิน (หลังจากจ่ายเงินเดือน 1 วัน) สมาชิกที่มีหนี้ค้าง และได้ชำระเงินกู้ ครบจำนวน 2 งวด ยื่นเอกสารขอกู้ ได้ในวันถัดไป หรือหลังจากวันที่ได้รับเงินเดือน เดือนนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว วันสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน หรือก่อนปิดรอบบัญชี ประจำเดือนนั้นๆ สมาชิกที่ไม่มีหนี้ค้าง ยื่นเอกสารขอกู้ ได้ทุกวันทำการ หมายเหตุ : เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรมบัญชีกลาง

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อ ณ ปัจจุบัน ต้องเลือกสถาบันการเงิน ที่เสนอให้ดอกเบี้ยที่ “ถูกที่สุด”

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด นโยบายเน้นบริหารงานให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง และห่วงใยสมาชิกทุกคน จาก.คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ

6 ตารางกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2554
อาทิตย์ : Sun. จันทร์ : Mon. อังคาร : Tue. พุธ : Wed. พฤหัส : Thu. ศุกร์ : Fri. เสาร์ : Sat. 28 29 30 1 2 วันสุดท้าย รับเอกสาร เงินกู้สามัญ (รอบที่1) 3 4 5 วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 7 8 9 10 วัน รัฐธรรมนูญ 11 12 ชดเชย วันรัฐธรรมนูญ 13 14 อนุมัติ โอนเงิน กู้สามัญ 15 (วันสุดท้าย....ประจำเดือนนี้...สำหรับ...) รับเอกสาร เงินกู้สามัญ (รอบที่2) รับเอกสาร สมัครสมาชิก - ลาออก& เพิ่ม – ลด หุ้น การขอกู้เงินฉุกเฉิน หากมีหนี้ค้าง 2 งวดขึ้นไป การชำระหนี้ ก่อนกำหนด ไม่เกินเวลา น. วันปิดบัญชี ประจำเดือน เพื่อส่งรายการหักสมาชิก ( คิดดอกเบี้ยตั้งแต่ 18/11 – 23/12 = 35 วัน ) 16 17 18 19 20 21 22 23 รับชำระ ประจำเดือน 24 25 26 อนุมัติ/โอนเงินกู้สามัญ (รอบที่2) 27 31 วันสิ้นปี

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด นโยบายเน้นบริหารงานให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน เรียนเชิญท่านสมาชิก “เพิ่มสะสมหุ้น รายเดือน” หรือ เพิ่มสะสมหุ้น ประจำปี ไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

8 เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ทุกท่าน
กรุณาร่วมให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิกผู้กู้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย “ค่าเบี้ยประกัน” สาเหตุเพราะ ลดวงเงินประกัน จ่ายเงินสงเคราะห์ ศพละ 100 บาท จัดเก็บ กรณี สมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต รวบรวมรายชื่อผู้ที่เห็นชอบและต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2554

9 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดย พลตำรวจตรี ทรงธรรม อัลภาชน์ ประธานกรรมการ
ให้นโยบาย การบริหารงานสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิก “พอสมควร” ไม่แสวงหากำไรจาก “ดอกเบี้ยเงินกู้” เน้นให้สมาชิก “ออมเงิน” เพื่อใช้จ่าย “ไม่เดือดร้อน” จากภาวะเศรษฐกิจ...ปัจจุบัน

10 ให้นโยบาย........การบริหารงานสหกรณ์ จากภาวะเศรษฐกิจ...ปัจจุบัน
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดย พลตำรวจตรี ทรงธรรม อัลภาชน์ ประธานกรรมการ ให้นโยบาย การบริหารงานสหกรณ์ สหกรณ์ มีความมั่นคง สมาชิก......มีความสุข จากภาวะเศรษฐกิจ...ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google