งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ คุ้มครองเด็กสู่ ประชาคม อาเซียน นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ คุ้มครองเด็กสู่ ประชาคม อาเซียน นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ คุ้มครองเด็กสู่ ประชาคม อาเซียน นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

2 สถานการณ์สิทธิเด็ก ในอาเซียน นโยบาย / กลไก การพัฒนา การ คุ้มครอง การพัฒนา การ คุ้มครอง เด็กกลุ่ม พิเศษ การ คุ้มครอง เด็กกลุ่ม พิเศษ - นิยามเด็ก ต่างกัน - ปรับ กฎหมายใหม่ แต่ขาดการ บังคับใช้ - ขาดระบบ ข้อมูล - ขาดระบบ การติดตาม การดำเนินงาน - ยังคงมีเด็ก จำนวนมาก ไม่ได้จด ทะเบียนเกิด - มีปัญหาเรื่อง ความรุนแรง ต่อเด็ก - การเข้าถึง การศึกษาที่ เสมอภาค - เด็กพิการ - เด็กที่ปัญหา สถานะ - เด็กถูก ละเมิดทาง เพศ - แรงงานเด็ก - อายุขั้นต่ำ ของเด็กที่รับ ผิดทางอาญา ต่างกัน

3 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เด็กในไทย พิธีสารฯ เรื่อง การ ขายเด็ก การค้า ประเวณีเด็ก และสื่อลามก ที่เกี่ยวกับ เด็ก พิธีสารฯ เรื่องความ เกี่ยวพัน ของเด็กใน ความ ขัดแย้งด้วย อาวุธ พิธีสารฯ เรื่อง กระบวนการ ติดต่อ ร้องเรียน 2535 2549 2555 2525 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 และมีการจัดทำแผนอย่างต่อเนื่อง เน้น การพัฒนา การป้องกันแก้ไข สนองต่อ ความต้องการตามช่วงวัย 1. ประกัน สิทธิ 2. มาตรก าร ปฏิบัติ 3. เผยแพ ร่ 4. รายงาน

4 การประกันสิทธิ  ผลักดันหลักการและบทบัญญัติของ อนุสัญญา ไว้ในรัฐธรรมนูญ  ออก / ปรับปรุง / แก้ไขกฎหมายให้ สอดคล้องกับอนุสัญญา  บรรจุแนวคิด หลักการ ไว้ใน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จัดตั้งกลไกอำนวยการ ( นิติบัญญัติ บริการ และตุลาการ )

5 มาตรการดำเนินงาน สิท ธิ สถาน ะ บุคคล สุขภา พ การศึ กษา สวัสดิ ภาพ และ สวัสดิ การ กฎหม าย / ยุติธร รม การ ตรวจ สอบ ก. มหาดไทย : จดทะเบียนเกิด สมช.: นโยบาย / ยุทธศาสตร์ ก. สาธารณสุข : พัฒนาคุณภาพชีวิต ก. ศึกษาธิการ การเข้าถึงและคุณภาพ การศึกษา ก. การพัฒนาสังคมฯ : สวัสดิภาพ / การคุ้มครอง ก. แรงงาน : อายุการจ้างงาน / แรงงานเด็ก ศาลยุติธรรม / ศาลเยาวชนฯ / ก. ยุติธรรม ช่วยเหลือ เด็กที่มีปัญหาด้านกฎหมาย กสม. : ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การคุ้มครอง สิทธิด้านต่าง ๆ

6  การพัฒนาองค์ความรู้ / หลักสูตร  การสร้างความเข้าใจผ่านการ ประชุม / สัมมนา / การฝึกอบรม  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ปรับปรุง หลักสูตร สิทธิเด็ก ปรับปรุง หลักสูตร สิทธิเด็ก สิ ท ธิ หน้ าที่ อาเซี ยน พัฒนา / คุ้มครอง

7 ฉบับที่ 3 + 4 2554 ฉบับที่ 2 2542 ฉบับที่ 1 2539 การจัดทำรายงาน ฉบับที่ 5+6 2560 - พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ การคุ้มครองเด็ก - ปรับปรุงกฎหมาย : พ. ร. บ. คุ้มครองเด็กฯ - ถอนข้อสงวน ข้อ 22 - ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา - ปราบปรามการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ - ภาคธุรกิจกับสิทธิเด็ก - ป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรง - พัฒนาเด็กปฐมวัย - ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ - ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ พร้อม - ป้องกัน / ห้ามการขายเด็ก การค้าเด็ก การค้าประเวณี เด็ก สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก - ห้ามเกณฑ์เด็กเข้าไปมี ส่วนในความขัดแย้งทาง อาวุธ / กำหนดเป็นความ เป็นทางอาญา - มาตรการสำหรับเด็กกลุ่ม เสี่ยง

8 ผลกระทบของอาเซียน ต่อเด็ก การศึกษ า โยกย้าย ถิ่นฐาน การใช้สื่อ ครอบครัว - การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ - มีการเคลื่อนย้าย ประชากรด้านการ ท่องเที่ยว / บริการ แรงงานมีฝีมือ พัฒนาเด็ก / เยาวชน พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง แข่งขัน บนความเสมอภาค และเป็นธรรม - เด็กเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น ทั้งที่ติดตามผู้ปกครอง และมาโดยลำพัง - อาชญากรรมข้ามชาติ มากขึ้น - เด็กถูกทิ้ง พ่อแม่ไป ทำงานนอกถิ่นฐาน - พัฒนาระบบการ คุ้มครองเด็กโยกย้าย ถิ่นฐานและเด็กที่ถูก ทอดทิ้ง - พัฒนาระบบป้องกัน / ปราบปราม เพิ่มความ ร่วมมือเรื่องการลงโทษ ผู้กระทำผิด - การใช้สื่อกว้างขวาง ขึ้น - เกิดอาชญากรรมกับ เด็กเยาวชน เช่น สื่อ ลามก การล่อลวง - เสริมสร้างสื่อ สร้างสรรค์ - พัฒนาศักยภาพการ ใช้สื่อเพื่อพัฒนา รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อ ให้เป็นประโยชน์ - พ่อแม่ต้องแข่งขัน - ความสัมพันธ์ครอบครัว ลดลง - ส่งต่อผลพัฒนาการ เด็ก เสริมสร้างความ เข้มแข็งครอบครัว

9 ข้อเสนอแนะการคุ้มครองเด็กสู่ ประชาคมอาเซียน พัฒนา คุณภา พเด็ก ตาม ช่วงวัย นโยบา ย / ยุทธศา สตร์ ตัวชี้วัด การ คุ้มครอ งทาง สังคม พัฒนา ศักยภา พ ผู้ ทำงาน สร้าง ความ ร่วมมือ คุณลัก ษณะ เด็กใน การเข้า สู่ อาเซียน กฎหมา ย / แนว ปฏิบัติ

10 10 ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 0 2651 7742 WE CARE FOR CHILDREN


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ คุ้มครองเด็กสู่ ประชาคม อาเซียน นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google