งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางปิยวรรณ ชู นวล หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายอนุชิต มาก นวล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ111 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 9,8207001,50 0 2,10 0 2,70 0 3,50 0 4,30 0 5,00 0 6,00 0 6,80 0 7,90 0 8,80 0 9,82 0 8791,75 3 2,47 9 3,47 6 1.1 งานสารบรรณ 9,3008511,68 2 2,37 1 3,30 6 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2,500256492694921 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1,100123296470659 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1,200232439622889 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2,500215410522716 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 2,000254563121 1.2 การเงิน & บัญชี 362174466106 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 32011294783 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 30291215 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 124678 1.3 พัสดุ 20011274264 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 70381320 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 60361116 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 705131828

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังชุมชนโดยการมีส่วน ร่วม 1 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 2.1 ผังเมืองรวม ชุมชนฉลุง ข.1 ข.2

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 ครั้ง 4080120160200240280320360400450500 133240330428 3.1 กรรมการ ( คณะ ) 80463538 3.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 11013294960 3.3 สำรวจ ( งาน ) 30 3561 3.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 45333540 3.5 ประมาณราคา ( งาน ) 5033384572 3.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 251288109124 3.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 905101226 3.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 453457 3.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 25---- 4 งานบริการด้านผังเมือง 15010203045607590105120130140150 10232936 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 20-112 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 12010202530 4.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 10-234

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 5.1 สนับสนุนการจัด รูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 1 โครงก าร 5%5%10%15%20%30%40%50%60%70%80%90%100 % 5%5%5%25%30% 6 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคา ร 510152025354550556070 51015 35 7 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรง มหรสพ แห่ง ------------ --- - 8 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ - ครั้ง ------------ ---- 9 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 1 แห่ง --50%100 % -------- --90%100 %

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เ ป้าห มา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1010 โครงการปรับปรุงถนนใน ชุมชน จำนวน 29 โครงการ 59.8 896 ลบ. --0% 10% 20%20%40%40%60%60%80%100 % --0% 1 โครงการก่อสร้างระบบ สาธารณูปการ บริเวณท่าเรือแพหลวงและ พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวท่าเรือตำมะลัง ( ระยะที่ 1) งบประมาณ 60.00 ลบ. ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี 2555 9.0000 ลบ. งบประมาณปี 2556 25.0364 ลบ. งบประมาณปี 2557 25.9636 ลบ. 25.0 364 ลบ. --0% 10%20%40%50%60%70%80%100 % --0% 1212 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อ การท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ 25.00 ลบ. ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี 2555 3.7500 ลบ. งบประมาณปี 2556 13.4211 ลบ. งบประมาณปี 2557 7.82890 ลบ. 13.4 211 ลบ. -- - 0%10%30%50%60%70%80%100 % ---0%

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เ ป้าห มา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1313 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อ การท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ( ระยะที่ 2) งบประมาณ 20.00 ลบ. ผูกพันงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณปี 2556 4.000 ลบ. งบประมาณปี 2557 16.000 ลบ. 4.00 0 ลบ. ---0%10%20%30%40%50%75%90%100 % --- 0% 1414 โครงการตามผังพื้นที่ เฉพาะชุมชน ชายแดนตำมะลัง จังหวัด สตูล ( ระยะที่ 2) 10.0 00 ลบ. ---0%10%20%30%40%50%75%90%100 % ---0%

9 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เ ป้าห มา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. โครงการก่อสร้างระบบ สาธารณูปการบริเวณ ท่าเรือแพหลวงและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวท่าเรือตำมะ ลัง ( ระยะที่ 1) งบประมาณ 60.00 ลบ. 9.0 00 ลบ. -10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 % --- 16% 2. โครงการพัฒนาเมืองเพื่อ การท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ 25.00 ลบ. 3.7 5 ลบ. -10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 % ----

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ข 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ผังเมืองรวมเมืองสตูล 1 ก. ค. 54 ผังเมืองรวมชุมชน กำแพง ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง 18 (1) 51 52- 54 51 54- 55 52-53 5656 5656 55

11 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 38,982,500.- บาท 1 โครงการก่อสร้างถนน เข้า โรงพยาบาลอำเภอ มะนัง 19.00 ลบ. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % 90 % 100 % 10%13% 15% 44.1 8% 2 โครงการก่อสร้างเขื่อน กันน้ำเซาะ ตลิ่งบ้านปากปิง หมู่ ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล 9.998 ลบ. 0%10%30%30%50%60%70%80%90%100 % -- - - 3 โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง - หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ตำบลกำแพง อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล 9.984 5 ลบ. 0%10%30%30%50%60%70%80%90%100 % -- - 3%

12 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 10 อาคาร 0012345678910 ---- 3 ตรวจสอบสถานบริการ 35 แห่ง 03691215182124273035 -338 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 10 ครั้ง --12345678910 ---1 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 7 ครั้ง 00012334567- ---1- Agenda

13 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 114.0 658 ลบ. 0%0%0.10 % 0.20 % 15%20%30%40%50%60%70%80%100 % 0.04 % 0.07 % 0.11 % 0.45 % 1.1 งบดำเนินงาน 1.618 7 ลบ. 5%10%15%20%25%35%45%55%65%75%85%100 % 3.12 % 7.97 % 11.5 5 % 25.22 % 1.2 งบลงทุน 112.4 471 ลบ. 0%0%0% 15%20%30%40%50%60%70%80%100 % 0% 0.089 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น -


ดาวน์โหลด ppt นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google