งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางปิยวรรณ ชู นวล หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายอนุชิต มาก นวล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ111 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 9, ,50 0 2,10 0 2,70 0 3,50 0 4,30 0 5,00 0 6,00 0 6,80 0 7,90 0 8,80 0 9, ,75 3 2,47 9 3, งานสารบรรณ 9, ,68 2 2,37 1 3,30 6 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2, (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1, (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1, (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2, (5) ส่ง ( เรื่อง ) 2, การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังชุมชนโดยการมีส่วน ร่วม 1 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข ผังเมืองรวม ชุมชนฉลุง ข.1 ข.2

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 ครั้ง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 5.1 สนับสนุนการจัด รูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 1 โครงก าร 5%5%10%15%20%30%40%50%60%70%80%90%100 % 5%5%5%25%30% 6 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคา ร ตรวจและออก ใบอนุญาตโรง มหรสพ แห่ง ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ - ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 1 แห่ง --50%100 % %100 %

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เ ป้าห มา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย โครงการปรับปรุงถนนใน ชุมชน จำนวน 29 โครงการ ลบ. --0% 10% 20%20%40%40%60%60%80%100 % --0% 1 โครงการก่อสร้างระบบ สาธารณูปการ บริเวณท่าเรือแพหลวงและ พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวท่าเรือตำมะลัง ( ระยะที่ 1) งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ ลบ. --0% 10%20%40%50%60%70%80%100 % --0% 1212 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อ การท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ ลบ %10%30%50%60%70%80%100 % ---0%

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เ ป้าห มา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย โครงการพัฒนาเมืองเพื่อ การท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ( ระยะที่ 2) งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ ลบ. ---0%10%20%30%40%50%75%90%100 % --- 0% 1414 โครงการตามผังพื้นที่ เฉพาะชุมชน ชายแดนตำมะลัง จังหวัด สตูล ( ระยะที่ 2) ลบ. ---0%10%20%30%40%50%75%90%100 % ---0%

9 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เ ป้าห มา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. โครงการก่อสร้างระบบ สาธารณูปการบริเวณ ท่าเรือแพหลวงและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวท่าเรือตำมะ ลัง ( ระยะที่ 1) งบประมาณ ลบ ลบ. -10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 % % 2. โครงการพัฒนาเมืองเพื่อ การท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ ลบ ลบ. -10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 % ----

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ข ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ผังเมืองรวมเมืองสตูล 1 ก. ค. 54 ผังเมืองรวมชุมชน กำแพง ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง 18 (1)

11 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 38,982,500.- บาท 1 โครงการก่อสร้างถนน เข้า โรงพยาบาลอำเภอ มะนัง ลบ. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % 90 % 100 % 10%13% 15% % 2 โครงการก่อสร้างเขื่อน กันน้ำเซาะ ตลิ่งบ้านปากปิง หมู่ ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล ลบ. 0%10%30%30%50%60%70%80%90%100 % โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง - หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ตำบลกำแพง อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล ลบ. 0%10%30%30%50%60%70%80%90%100 % %

12 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 10 อาคาร ตรวจสอบสถานบริการ 35 แห่ง การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 10 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 7 ครั้ง Agenda

13 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) ลบ. 0%0%0.10 % 0.20 % 15%20%30%40%50%60%70%80%100 % 0.04 % 0.07 % 0.11 % 0.45 % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 5%10%15%20%25%35%45%55%65%75%85%100 % 3.12 % 7.97 % % % 1.2 งบลงทุน ลบ. 0%0%0% 15%20%30%40%50%60%70%80%100 % 0% % 1.3 งบรายจ่ายอื่น -


ดาวน์โหลด ppt นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google