งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สตูล นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น นายสมบูรณ์ นวลเจริญ นางปิยวรรณ ชูนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สตูล นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น นายสมบูรณ์ นวลเจริญ นางปิยวรรณ ชูนวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สตูล นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น นายสมบูรณ์ นวลเจริญ นางปิยวรรณ ชูนวล
นายสมบูรณ์ นวลเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางปิยวรรณ ชูนวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายอนุชิต มากนวล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางอรพิน เอี้ยวเหล็ก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 9,820 700 1,500 2,100 2,700 3,500 4,300 5,000 6,000 6,800 7,900 8,800 879 1,753 2,479 3,476 1.1 งานสารบรรณ 9,300 851 1,682 2,371 3,306 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 2,500 256 492 694 921 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 1,100 123 296 470 659 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 1,200 232 439 622 889 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 215 410 522 716 (5) ส่ง (เรื่อง) 2,000 25 45 63 121 1.2 การเงิน & บัญชี 362 17 44 66 106 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 320 11 29 47 83 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 30 2 9 12 15 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 6 7 8 1.3 พัสดุ 200 27 42 64 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 70 3 13 20 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 60 16 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 5 18 28

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 1 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 2.1 ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 ครั้ง 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 450 500 133 330 428 3.1 กรรมการ (คณะ) 4 6 35 38 3.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 110 13 29 49 60 3.3 สำรวจ (งาน) 30 61 3.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 45 33 3.5 ประมาณราคา (งาน) 50 72 3.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 25 12 88 109 124 3.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 90 5 10 26 3.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 7 3.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - งานบริการด้านผังเมือง 150 20 75 105 130 140 23 36 4.1 กรรมการ (คณะ) 1 2 4.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 4.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 5.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 1 โครงการ 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25% 6 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 10 15 20 25 35 45 50 55 60 7 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ แห่ง - 8 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 9 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 1 แห่ง

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 10 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน จำนวน 29 โครงการ ลบ. - 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 11 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ บริเวณท่าเรือแพหลวงและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวท่าเรือตำมะลัง (ระยะที่ 1) งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. ลบ. 50% 70% 12 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ ลบ.ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. ลบ. 30%

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 13 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 2) งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. 4.000 ลบ. - 0% 10% 20% 30% 40% 50% 75% 90% 100% 14 โครงการตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชน ชายแดนตำมะลัง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 2) ลบ.

9 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ปีงบประมาณ 2555 ผูกพันงบประมาณ 2555 – 2557 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการบริเวณ ท่าเรือแพหลวงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือตำมะลัง (ระยะที่ 1) งบประมาณ ลบ. 9.000 ลบ. - 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 16% 2. โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ ลบ. 3.75 ลบ.

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ผังเมืองรวมเมืองสตูล 1 ก.ค. 54 ผังเมืองรวมชุมชนกำแพง ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง 18 (1) 54-55 51 51 52-53 52-54 51 56 55

11 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ 2555
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม ,982, บาท โครงการก่อสร้างถนนเข้า โรงพยาบาลอำเภอมะนัง 19.00 ลบ. 10% 20% 30% 40% 50% 70% 80% 90% 100% 13% 15% 44.18% 2 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ ตลิ่งบ้านปากปิง หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9.998 ลบ. 0% 60% - 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง-หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย 9.9845 3%

12 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 10 อาคาร 3 4 5 6 7 8 9 10 - ตรวจสอบสถานบริการ 35 แห่ง 12 15 18 21 24 27 30 35 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 10 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 7 ครั้ง

13 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 0% 0.10% 0.20% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 0.04% 0.07% 0.11% 0.45% 1.1 งบดำเนินงาน 1.6187ลบ. 5% 10% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 3.12% 7.97% 11.55% 25.22% 1.2 งบลงทุน ลบ. 0.089% 1.3 งบรายจ่ายอื่น -


ดาวน์โหลด ppt สตูล นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น นายสมบูรณ์ นวลเจริญ นางปิยวรรณ ชูนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google