งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายประยุทธ ไชยรัตน์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1412 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 2725 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญ การ =1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 43 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6270 58012201600213227303299370140634564498155266270 9721789 1.1 งานสารบรรณ 590093616952354 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2411325595815 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1300138240343 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1300138240343 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 800325595815 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 89102538 1.2 การเงิน & บัญชี 200255481 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 180174368 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 2081113 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -- 1.3 พัสดุ 170114075 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 7541328 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 452919 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 5051828

4 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม 2 เป้าหมาย ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี ข.20– ข.24 ผลข.20 3. ผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่น 3 ผัง ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานีข.1- ข.6 ข.3ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6ข.6 ข.7ข.7 ผลข.3ข.3 ข.3 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ข.1- ข.8 ข.1 – ข.8 ประเมินผลผัง เมืองรวมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ติดตามและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด ผังเมืองรวมเมืองท่า โขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี ข.1- ข.4 ผลติดตามและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1000721442463744485215776687608529261000 487 770995 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 156 8 1321 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 120121927 4.3 สำรวจ ( งาน ) 606081623 4.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 4881622 4.5 ประมาณราคา ( งาน ) 96112333 4.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 120409617770 47 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 84153044 4.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 90153146 4.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 226159 5 งานบริการด้านผังเมือง 600 50100150200250300350400450500550600 52 103269 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 10222 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 4464292246 5.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 1448921

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ( 75 จังหวัด ) แผน ผล 7 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 7510 20 304050607075 - - - 8 ตรวจ และออก ใบอนุญาต โรงมหรสพ 14- --- 9 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 41 1 11222233 --- ประสานท้องถิ่น / เจ้าของ ที่ดิน จัดระชุมเจ้าของที่ดิน สรุปเอกสาร ส่งสำนักจัด รูป สำนักจัดรูปเสนอแผน แม่บท ประสานท้องถิ่น

7 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน โครงการ เผยแพร่ ความรู้ด้านผังเมือง ให้แก่เยาวชนภายใน สถานศึกษา จังหวัด ปทุมธานี ปีงบประมาณ 2556 13 แห่ง --1-3 4-7 8-1112- 13 2 โครงการเยาวชน สร้างสรรค์ “ เมืองของเรา ชุมชนของ ฉัน ” ประกว ด 13 แห่ง ------------ 3.3. ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5--- 4.4. ตรวจสอบสถานบริการ 38--- 5.5. การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12--- 6.6. หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12--- หมายเหตุ : ป. หมายถึง โครงการประกวดบทความ และภาพวาด เกี่ยวกับผังเมืองในจินตนาการ

8 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.146 9 5%10%20%30%38%44%50%58%68%80%93%100 % 5.24 % 13.6 0% 26.65 % 1.1 งบดำเนินงาน 1.146 9 5%10%20%30%38%44%50%58%68%80%93%100 % 5.24 % 13.6 0% 26.65 % 1.2 งบลงทุน - 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

9 ผังเมือง วัน หมดอ ายุ ป 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 21212 2323 2424 ผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี ผังเมืองรวมเมือง ปทุมธานี 10 มี. ค. 53 ผังเมืองรวมเมือง หนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี 15 พ. ค. 56 ผังเมืองรวมเมืองท่า โขลง - คลองหลวง - รังสิต 27 ธ. ค.57 ผังเมืองรวมเมืองลำ ลูกกา - บึง ยี่โถ 10 เม. ย.60 ก่อน 2550 2551 2552-2555 2555 ประเมินผลผัง 2555


ดาวน์โหลด ppt นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google